Werkvergadering in Zingem, volksfeest in Huise

Op vrijdag 23 mei hield de Ronde van de gouverneur en de deputatie halt in Zingem. Zingem heeft in het verleden al vaker een beroep gedaan op de ondersteuning vanuit het provinciebestuur. De samenwerking verliep steeds vlot en ook in de toekomst kan Zingem op het provinciebestuur rekenen.

Iedereen ontmoeten
Na de werkvergadering werd de gouverneur uitgenodigd door burgemeester Kathleen Hutsebaut voor de onthulling van de Sint-Adelardusfontein in Huise, in het bijzijn van vele inwoners van de deelgemeente. En na de gesmaakte optredens van de lokale zangkoren in de Kerk van Huise werd een heus volksfeest op gang getrapt. Een gezellige afsluiter van een constructief werkbezoek!

De Groene Long
Zingem is een mooie landelijke gemeente en noemt zich terecht ‘de groene long aan de Schelde’. Het bestuur streeft ernaar om een hechte leefgemeenschap te creëren met respect voor het landschappelijke karakter, de culturele eigenheid en de verscheidenheid van de 3 dorpskernen.

Inwoners beschermen tegen water
Zingem is een gemeente die gevoelig is voor wateroverlast. Samen met het provinciebestuur werden al verschillende ingrepen uitgevoerd om het probleem aan te pakken en Zingem zo veel als mogelijk te behoeden van watersnood. Maar de problematiek vraagt een blijvende aandacht. Het automatisch op elkaar afstemmen van de wachtbekkens zou een belangrijke stap zijn. Dit is echter een complex probleem. De Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt hoe dit kan worden uitgewerkt maar tot op vandaag is er nergens in Vlaanderen een dergelijk systeem operationeel. Het provinciebestuur blijft dit van nabij opvolgen en ook voor Waterwegen en Zeekanaal (Vlaamse overheid) is Zingem een prioriteit op gebied van waterbeheersing.

Woningen voor iedereen
Net zoals andere gemeenten probeert Zingem te voldoen aan de richtcijfers voor het sociaal objectief per gemeente. Dit objectief legt het aantal te realiseren sociale woningen op per gemeente voor de periode 2009-2020. Het gemeentebestuur zou hiervoor het woonuitbreidingsgebied Wijnhuisveld willen aansnijden maar stuit op een aantal hindernissen. Vergunningsmatig kan het worden aangesneden maar dan enkel als het uitsluitend voor sociale kavels is. Een andere mogelijkheid is een principieel akkoord van de deputatie verkrijgen. Hier kunnen echter nog geen engagementen worden opgenomen, er moet immers een onderzoek aan voorafgaan en in geval van een negatief advies moet de deputatie dit volgen.

De brandweer becijferd
Zoals op andere werkbezoeken kwam ook de brandweerhervorming aan bod. De lokale besturen die samen 1 zone zullen vormen, moeten samen de verdeling van de brandweerkosten uitwerken. 70% wordt verdeeld op basis van het inwonersaantal, de overige 30% wordt in onderling overleg verdeeld over de gemeentebesturen. Een oefening die niet eenvoudig is, zeker voor Zingem die zelf niet over een brandweerkorps beschikt en zich niet kan baseren op eigen cijfermateriaal. Tijdens de werkvergadering is afgesproken dat ze voor deze oefening een beroep kunnen doen op de federale dienst van de gouverneur die hen zal bijstaan met raad.