Warme ontvangst in Zulte

Op 13 maart brachten gouverneur Briers en de Oost-Vlaamse deputatie een werkbezoek aan het ‘warme en stijlvolle’ Zulte. Het werkbezoek vond plaats in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen en was al het 37ste op rij.

Burgemeester Simon Lagrange heette het provinciebestuur welkom aan de hand van een toeristische promotiefilm. Deze promotiefilm met knappe luchtbeelden van de mooiste plekjes en de belangrijkste bezienswaardigheden in de gemeente Zulte, bracht het meegereisde publiek meteen in stemming.

Vlaamse, federale, provinciale en lokale thema’s op de Zultse agenda

Wat Vlaamse materies betreft, stelde het gemeentebestuur een aantal vragen over de regioscreening, sinds kort omgedoopt tot regiovorming. Vanuit de Vlaamse administratie werd meegedeeld dat men nu op vijf sporen werkt: (1) vastleggen van vijf vaste regio’s, (2) opmaken van een kaderdecreet lokale samenwerking, (3) aanpassen van het decreet Interbestuurlijke Samenwerking, (4) beter ondersteunen en begeleiden van de lokale besturen, en (5) opmaken van een praktijkgids voor de evaluatie van de samenwerkingsverbanden. De concrete rol van de gouverneurs in dit project ligt tot op vandaag niet vast.

Op vlak van federale materies ging aandacht naar noodplanning en crisiscommunicatie. Voor haar beleid rond noodplanning doet de gemeente sinds 2013 een beroep op de ondersteuning van de federale diensten van de gouverneur. Deze dienst, een uniek project in België waarvoor geen subsidies worden ontvangen, wordt enkel tegen betaling aangeboden. Met de verkregen middelen betaalt de dienst haar personeelsleden die de gemeentebesturen ondersteunen op vlak van noodoefeningen, infosessies, organisatie veiligheidscellen en dergelijke. Hoewel de federale overheid voor zware besparingen staat, zal gouverneur Briers bij minister Jambon informeren of er toch subsidies mogelijk zijn. Op vlak van crisiscommunicatie verwijst de gouverneur naar de aanwerving van Steven De Smet, hoofdcommissaris en strategisch adviseur veiligheid en (crisis)communicatie. Steven zal de komende maanden werk maken van een provinciaal netwerk van communicatoren, de inzet van sociale media en burgerparticipatie.

Wat lokale punten betreft, was er binnen ruimte aandacht voor het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en de industriezone Zulte-Kruishoutem dat daarin erkend werd als Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK). Voor dit BEK wordt momenteel onderzocht op welke manier deze vorm kan gegeven worden. Zo werkt het provinciebestuur aan een databank om alle geplande en bestaande bedrijventerreinen in kaart te brengen, alsook de economische bedrijvigheid op deze terreinen. Verder ging het over de windmolens en de visie van het provinciebestuur daarrond. De Provincie liet alvast weten dat ze de mening van de gemeente deelt om landschappelijke kwaliteiten in het gebied te beschermen. Zo is bij de inplanting gekeken naar de bestaande transportassen waarlangs windturbines kunnen komen. Verder is het zo dat de inplanting van turbines dossier per dossier wordt bekeken. Wat het nieuwe decreet op de omgevingsvergunning betreft, stelde het provinciebestuur zijn adviserende en ondersteunende rol te behouden. Op vlak van implementatie sociale last zonder grond- en pandendecreet, verwijst het provinciebestuur naar de omzendbrief ‘Mogelijkheden om sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen te verankeren’ van de Vlaamse ministers bevoegd voor ruimte en wonen van 4 april 2014.

Op vlak van mobiliteit neemt de Provincie het initiatief om alle knelpuntdossiers op te lijsten en een overleg te organiseren.

Inzake cultuur ging natuurlijk veel aandacht naar het Raveelmuseum dat midden 2014 werd overgedragen aan het provinciebestuur. De basisafspraken werden sinds 30 april 2014 stelselmatig uitgevoerd in meer gedetailleerde overeenkomsten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afsprakennota met betrekking tot het toeristisch loket van de gemeente in het Raveelmuseum. De Provincie deelt de wens van het gemeentebestuur om de toekomst van het Raveelmuseum op langere termijn te bekijken, zeker gezien de gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord. Het provinciebestuur beloofde in die zin om het gemeentebestuur op de hoogte te houden van het verdere verloop en van de afspraken die gemaakt worden met de minister en de Vlaamse overheid.

Betreffende toerisme stonden zowel de Roger Raveel-aanlegsteiger als het stilste punt van Zulte op de agenda. Wat de aanlegsteiger betreft, wordt bekeken of die ook voor pleziervaart kan worden gebruikt. Het gemeentebestuur heeft de idee om het stilste punt van Zulte te bepalen. Het provinciebestuur liet weten dat Zulte voor de metingen in de laatste fase van haar zoektocht bij het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) terecht kan. Het is inderdaad zo dat die metingen binnen het milieucontract kunnen worden uitgevoerd.

Teaterpunt Betaalt Niet

Na het werkoverleg nodigde het College van Burgemeester en Schepenen de voltallige delegatie uit voor de première ‘Wij Betalen Niet’ van toneelgezelschap Teaterpunt. Het gezelschap pakte uit met een échte Dario Fo en werkte hiervoor samen met regisseur Herbert Beuseling.

Na de voorstelling kregen de Zultenaars nog de mogelijkheid om een praatje te maken met hun lokaal én provinciaal bestuur, bij een regionaal hapje en drankje.