Warm welkom in Wetteren

Op 14 november ontving de gemeente Wetteren gouverneur Briers en de Oost-Vlaamse deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun “culturele” Ronde.

Gevolgen Vlaams regeerakkoord

Ook in Wetteren polste het gemeentebestuur naar de gevolgen van het Vlaams regeerakkoord voor de intergemeentelijke samenwerkingen in de cultuursector. De provincie gaf aan dat ze haar rol, zoals ze die vandaag speelt, zal blijven spelen tot 2016. In die optiek zijn de structurele subsidies voor de samenwerkingsverbanden en het interbibliothecair leenverkeer behouden in het budgetvoorstel voor 2015. Hetzelfde geldt voor projectsubsidies aan cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten met bovenlokale uitstraling. Echter, op dit moment is nog geen duidelijk zicht op de toekomstige rol van het provinciebestuur. Wat de lopende initiatieven van het provinciaal jeugdbeleid betreft, is het de bedoeling deze over te dragen naar het meest geschikte overheidsniveau.

Subsidies van hogere overheden

Wetteren behoort tot het klein stedelijk gebied waardoor het niet echt kan rekenen op middelen uit het steden- en het gemeentefonds. Het gemeentebestuur wilde weten op welke middelen van hogere overheden de gemeente Wetteren wel kan rekenen. Concreet gaat het over twee dossiers: de ontwikkeling van de Schelde-oevers via Wetteren-aan-de-Schelde en het project Cordonnier waarbij een oud fabrieksgebouw wordt gerenoveerd tot een centrum voor creatieve industrie en een brede school met kunstacademies.

De provincie bevestigde tijdens de vergadering dat voor beide projecten Europese financiering mogelijk is, afhankelijk van de nieuwe bestemming. De gemeente dient hiervoor contact op te nemen met de provinciale dienst Economie en Europese internationale samenwerking. Wat de bouw van de brug betreft, kan de provincie tussenkomen via het reglement Kunstwerken. Ook binnen de Vlaamse overheid zijn er subsidiëringsmogelijkheden en daarvoor kan contact worden opgenomen met het Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV) en met het Agentschap Ondernemen.

Ruimte

Wat betreft de uitbreiding van het bedrijventerrein Vantegem vonden reeds verschillende overleg- en infomomenten plaats. De provincie gaf tijdens het werkoverleg een overzicht van de procedures betreffende dit dossier.

Voor de mogelijke herlokalisatie van de los- en laadkade aan de Schelde-oevers via Wetteren-aan-de-Schelde loopt momenteel een onderzoek, in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal.

De inventarisatie van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten gebeurt conform de bepalingen van de Vlaamse Regering. Wat het tweesporenbeleid betreft (ontwikkeling én uitbreiding van bestaande terreinen), verwijst de provincie naar de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) die een reeks initiatieven ontwikkelt voor een beter en duurzamer beheer van bedrijventerreinen.

Mobiliteit

Wat de herinrichting van de N42 betreft, is de studie voor de ombouw van de N42 tot primaire weg type II lopende. In eerste instantie wil men de file richting Zottegem, op de pechstrook van de E40, wegwerken. Daarnaast probeert men het rechttrekken van die N42 te Sint-Lievens-Esse te realiseren. Er staan dus heel wat grootschalige projecten op stapel waardoor een herinrichting van het kruispunt zelf (Bourgondisch Kruis) op korte termijn niet haalbaar is.

Voor de Noord-Zuid verbinding en de ontsluiting van het industrieterrein Stookte stelt het provinciebestuur voor om een afzonderlijk procesmatige aanpak uit te werken. Dit omdat het volledige dossier van de Noord-Zuid verbindingen een complexe problematiek is waar veel actoren en verschillende aspecten een rol spelen.

Verder kwamen ook de fietsverbindingen aan bod, zoals de fietspaden langs de N462 en het lange afstandsfietspad langs spoorlijn 50. Voor beide dossiers dient een en ander nog te worden gerealiseerd vooraleer aan uitvoering kan worden gedacht.

Toerisme en vrije tijd

Toerisme Wetteren diende een aanvraag in tot erkenning als lokaal infokantoor bij Toerisme Vlaanderen. De erkenning van infokantoren is ondertussen overgedragen aan de provincie en zodra de nodige middelen hiervoor zijn overgeheveld, kan hier werk van worden gemaakt.

Wat het Provinciaal Domein Den Blakken betreft, ervaren zowel het gemeente- als het provinciebestuur een verminderd enthousiasme in de samenwerking tussen de verschillende partijen. Een en ander wordt nu op poten gezet om de samenwerking nieuw leven in te blazen.

Wanneer mensen met een beperkte mobiliteit een culturele activiteit willen bijwonen, zijn ze verplicht om ook voor de begeleider een ticket te kopen. Het cultuurcentrum wil graag die drempel wegwerken. Het provinciebestuur verwijst hier naar het initiatief op Vlaams niveau, de UitPas, en raadt de gemeente aan om zich in dit project in te schrijven.

Welzijn

De omschrijving van de zorgregio verschilt afhankelijk van het thema waardoor integratie, afstemming, coördinatie en efficiënt sturen moeilijk is. De aanwezige Vlaamse ambtenaar liet weten dat de minister daarvan werk maakt op twee niveaus. Ten eerste op het niveau van de Vlaamse overheid voor wat betreft de Vlaamse gebiedsgerichte structuren. Ten tweede op het lokale niveau waar het nodig is dat de lokale besturen zelf initiatieven nemen om de regionale samenwerking te vereenvoudigen. Nog volgens de Vlaamse ambtenaar zal de minister de besturen begeleiden in hun zoektocht naar de meest geschikte vorm van samenwerking.

Federale punten

Anderhalf jaar na de treinramp is enige nazorg nog steeds aan de orde. In dit kader polste de gemeente naar een stand van zaken betreffende het op te richten fonds dat de kosten van een ramp in de toekomst op zich kan nemen. De gouverneur beloofde om deze materie bij de nieuw bevoegde minister nogmaals onder de aandacht te brengen.

Daarnaast stonden ook de ANPR-camera’s op de agenda. De gouverneur liet weten dat er 40.000 euro is voorzien om een centrale server aan te kopen maar verwacht hieromtrent nog een concreet uitgewerkt voorstel van de werkgroep.

Muziek!

Na het werkbezoek trok de delegatie naar CC Nova voor een optreden van de Koninklijke Fanfare Volksopbeuring uit Massemen. Nadien volgde nog een gezellige babbel met de Wetteraars.