Als federale regeringscommissaris heeft de gouverneur opdrachten gekregen om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Hieronder valt ook de wapenwetgeving. Sinds de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006 is de gouverneur bevoegd om aan particulieren – met verblijfplaats binnen de provincie – een bezitsvergunning voor een vuurwapen (een model 4) uit te reiken. Vooraf wordt er steeds advies ingewonnen bij de lokale politie.

Na gunstig advies, en het betalen van een fiscale retributie, kan de gouverneur de vergunning afleveren. De gouverneur kan de bezitsvergunning ook weer intrekken indien dit noodzakelijk is om redenen van openbare orde en veiligheid. Verder is de gouverneur bevoegd om de wapenbezitters in zijn provincie om de vijf jaar te controleren. Ook die controle is betalend.

Gunststatuut voor houders geldig jachtverlof / sportschutterslicentie
Houders van een geldig jachtverlof of een geldige sportschutterslicentie hebben een gunststatuut. Zij hebben voor de wapens waarmee ze de jacht of het recreatief/sportief schieten wensen te beoefenen, geen bezitsvergunning nodig. Zij kunnen deze wapens voorhanden houden op basis van een registratieformulier (een model 9 jacht of sport) dat kosteloos geregistreerd wordt in het Centraal Wapenregister. Opnieuw heeft de gouverneur de mogelijkheid om – indien noodzakelijk om redenen van openbare orde en veiligheid – het recht van de jager of de sportschutter om een wapen voorhanden te houden, in te trekken.

Europese vuurwapenpas
Wie zijn wapen tijdelijk wil meenemen naar een andere lidstaat van de EU, Noorwegen, Ijsland of Zwitserland, dient daarvoor een Europese vuurwapenpas aan te vragen. Deze is gratis.

Draagvergunning
In uitzonderlijke gevallen vergunt de gouverneur ook het dragen van een wapen. Voor een draagvergunning moet je een fiscale retributie betalen.

Erkenningen
Niet alleen het particulier wapenbezit dient in de regel vergund te worden, ook wapenhandelaars, wapenverzamelaars en schietstanden (al dan niet tijdelijk) dienen voor hun activiteiten een erkenning aan te vragen bij de gouverneur. Voor de erkenning moet je een fiscale retributie betalen.

Bezit van lange semiautomatische vuurwapens

Ingevolge de omzetting van Europese regelgeving bij wet van 5 mei 2019 gelden er voortaan bijkomende voorwaarden voor het bekomen van een bezitsvergunning model 4 voor lange semiautomatische vuurwapens. De aanvrager dient zelf op eer te verklaren aan de gestelde voorwaarden te voldoen (zie model verklaring hieronder).

Nieuw: het KB van 23 april 2020 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens, voert een aangifteplicht in voor geneutraliseerde vuurwapens (via model 9 ter) en een nieuwe uitleenregeling (via model 9 bis). Lees hier de toelichting bij het KB van 23 april 2020.

Alle wetteksten in verband met de Belgische wapenreglementering kunnen geraadpleegd worden via de website van de FOD Justitie.

Aanvraagformulieren

In- en uitvoer vuurwapens
Voor de overbrenging van vuurwapens, onderdelen, toebehoren of munitie naar of vanuit een andere lidstaat van de EU, en voor de in-, uit- of doorvoer van deze goederen naar of van een land buiten de EU, neem je best contact op met de dienst Controle Strategische Goederen van het Vlaams gewest:

Vlaamse overheid
Departement Buitenlandse Zaken
Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88, bus 80, 1000 Brussel.
csg@vlaanderen.be
02 553 48 80

Meer info

Dienst Wapenvergunningen
Federaal Huis
Kalandeberg 1
9000 Gent
wapenvergunningen.ovl@ibz.fgov.be

Enkel op afspraak!

Contactgegevens van de referentieambtenaren voor wapens bij de lokale politie: contactpersonen politiezones