Wachtebeke aan de Moervaart

Op 13 februari brachten gouverneur Briers, de Oost-Vlaamse deputatie en een aantal topmedewerkers van de provinciale, Vlaamse én federale administratie een werkbezoek aan de gemeente Wachtebeke.

Agenda

Nadat burgemeester Rudy Van Cronenburg de gouverneur en deputatie welkom heette in ‘de schoonste gemeente van het land en omstreken’, lanceerde hij meteen de eerste vragen over het nieuw Vlaams Regeerakkoord. De Provincie van haar kant verwees hiervoor naar de mailbox provincies@vlaanderen.be waar de lokale besturen terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden. De vergaarde informatie zal dan worden gebruikt om de inventaris te vervolledigen.

Ook op vlak van bovenlokale ondersteuning kwamen er vragen vanuit het gemeentebestuur. De Provincie gaf aan nu reeds verschillende diensten aan te bieden (zoals IT, GIS en GAS) en zal de mogelijkheid onderzoeken om ook technische ondersteuning bij de opmaak van bestekken te bieden.

Gezien het overgrote deel van de Wachtebekenaars in de Gentse Kanaalzone werkt, stond de toekomst van de tewerkstelling in die zone hoog op de agenda. De gouverneur stelde het gemeentebestuur gerust en gaf mee dat de nieuwe sluis in Terneuzen er effectief zal komen. Getuige hiervan het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest dat op 5 februari 2015 in aanwezigheid van heel wat media werd ondertekend.

Wat welzijn betreft, werden vragen gesteld over de RIZIV financiering van de Woon- en Zorgcentra. Die is sinds 1 juli 2014 overgeheveld naar de gewesten en sindsdien zijn de gemeenschappen juridisch volledig bevoegd voor de residentiële ouderenzorg. Goed nieuws is dat er een overgangsprotocol is afgesloten dat afloopt op 1 januari 2018. Tot die tijd zal het RIZIV blijven instaan voor de uitbetaling en opvolging van het bestaande financieringsmodel. Tot dan is de continuïteit sowieso verzekerd en zelfs nadien zal het bestaande financieringsmodel nog wel een tijdje blijven bestaan.

Ook in Wachtebeke stond de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) op de agenda en de bezorgdheden die het nieuwe systeem met zich meebrengt. Wat boekhoudkundige ondersteuning op de werkvloer betreft, verwijst het provinciebestuur naar de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) die opleidingen op maat kan organiseren, ook op locatie. Voor alle vragen over BBC kunnen besturen terecht op de website www.binnenland.vlaanderen.be/BBC en de helpdesk bbcgob@vlaanderen.be

Tenslotte, geeft het gemeentebestuur aan dat het op vlak van klimaatneutraliteit en Fair Trade op schema zit. Wachtebeke maakt deel uit van het Netwerk Meetjesland en zal in de komende maanden nagaan binnen welke beleidsdomeinen concreet kan worden samengewerkt, ook op vlak van milieu. Wat Fair Trade betreft, voldoet de gemeente aan alle voorwaarden maar kiest ze ervoor om te wachten tot het beleid én de projecten goed zijn ingeburgerd om de titel van Fair Trade Gemeente officieel aan te vragen.

Op vraag van de gemeente Wachtebeke worden de overige 13 agendapunten schriftelijk beantwoord.

Cultuur

Na het werkbezoek werd in aanwezigheid van het provinciebestuur het startschot gegeven voor de 18e fototentoonstelling van foto-diaclub Kunstligt. Gouverneur Briers kreeg de eer om die tentoonstelling, in het bijzijn van burgemeester Van Cronenburg én in een goed gevuld Cultuurhuis Safarken, plechtig te openen. De tentoonstelling was een uitstekende gelegenheid om met de Wachtebekenaars na te praten over kunst en cultuur, maar ook over beleid en bestuur.