Waaier aan agendapunten in Wortegem-Petegem

Op 10 november trokken gouverneur Briers en de deputatie naar het landelijke Wortegem-Petegem, ten zuidwesten van de provincie Oost-Vlaanderen, voor een werkbezoek in het kader van hun “culturele” Ronde van Oost-Vlaanderen.

Gevolgen Vlaams regeerakkoord

Ook in Wortegem-Petegem stelde het gemeentebestuur vragen over de impact van het Vlaams regeerakkoord op de ondersteuning van intergemeentelijke samenwerkingen. De provincie liet weten dat er nog veel onduidelijkheden zijn maar verwacht wel dat ze haar rol, voor zover bekend, zal behouden tot en met 2016.

Water en milieu

Een gemeente die ten zuiden volledig wordt begrensd door de Schelde, zet uiteraard water op de agenda. Zowel de herschaling van de waterlopen als het toekennen van een ‘light-statuut’ aan bepaalde grachten zijn besproken. Verder kwam ook het waterbeleid zelf aan bod, in het bijzonder de knelpunten binnen de gemeente: Bufferbekken Nederbeek S360, Kasterbeek S363 en Volkaartbeek S322.

Cultuur en ruimte

Bij de uitwerking van het RUP Wortegem (aanleg voetbalvelden, kantine, containerpark, evenementenhal, werkplaats voor technische dienst, aanleg parking en groene zone) lopen de kosten voor archeologisch onderzoek hoog op. De gemeente vroeg of het een deel van de kosten kon recupereren van de Vlaamse of provinciale overheid. De aanwezige Vlaamse ambtenaar liet weten dat de Vlaamse overheid geen subsidiestelsel voorziet in de regelgeving. Evenmin is er bij de provincie een financiële tegemoetkoming gezien de bevoegdheid hierover louter bij de Vlaamse overheid berust.

De gemeente had ook vragen over de opmaak van een lijst met waardevol funerair erfgoed. De provincie gaf aan dat veel gemeenten die opmaak laten doen door een lokale werkgroep en suggereerde om de provinciale consulent funerair erfgoed te contacteren.

Tenslotte stonden ook de gebouwen van de eredienst op het programma. De gemeente vroeg zich af of de provincie nog een opdracht heeft in het materieel beheer van dit patrimonium. De dienst Erfgoed van het provinciebestuur bevestigde dat de koppelsubsidies bij restauratiewerken aan beschermde monumenten sinds 1 januari 2014 werden afgeschaft. Sindsdien zijn de middelen overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Erfgoedconsulenten van de provinciale dienst ondersteunen de kerkbesturen/gemeenten in dit nieuwe proces en zijn steeds bereid om vragen hieromtrent te beantwoorden.

Mobiliteit

Bij de aanmaak van de digitale atlas in 2005 is er vooraf een rondvraag bij de gemeenten gebeurd. Alle door de gemeenten aangereikte gegevens zijn toen maximaal verwerkt. In 2012 heeft de gemeente Wortegem-Petegem bijkomende gegevens bezorgd om de digitale atlas der buurtwegen verder bij te werken. De dienst Mobiliteit heeft dan beslist om deze wijzigingen aan de atlas in het eigen GISoost-systeem toe te voegen. Wijzigingen en aanvullingen zullen worden gepubliceerd, na eindcontrole over de absolute correctheid van iedere intekening. De publicatie zou tegen eind dit jaar rond zijn.

Vlaamse materies

De gemeente prees de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Die is innoverend en draagt bij tot een betere planning van de beleidsdoelstellingen en de financiële consequenties ervan. De uitwerking en de regelgeving wordt wel als complex ervaren… De Vlaamse ambtenaar verwees hierop naar de omzendbrief BB2014/3 betreffende de verwachtingen van lokale besturen met betrekking tot de kwartaalrapportering. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), afdeling Oost-Vlaanderen, liet weten de bemerkingen van het lokaal bestuur mee te nemen in de evaluatie van de BBC.

De Groote Oorlog door Folgazán

Na het werkoverleg was het tijd voor cultuur met aangrijpende, muzikale verhalen uit de Eerste Wereldoorlog, gebracht door poppy folkband Folgazán. Aan de hand van een emotionele mix van woord en beeld gaven de artiesten de vele slachtoffers van die gruwelijke oorlog een waardig gezicht. Na deze pakkende voorstelling volgde nog een gezellig samenzijn met de inwoners van Wortegem-Petegem, bij een streekbiertje en enkele lokale hapjes.