Verslag van het werkbezoek aan Zomergem

De gouverneur en de deputatie brachten op 28 september een bezoek aan Zomergem, voor een nadere kennismaking en een werkvergadering over een aantal dossiers die belangrijk zijn voor Zomergem en haar inwoners.

Beschermen tegen water
Zomergem werd de voorbije jaren een paar keer getroffen door wateroverlast, ondanks de verschillende ingrepen die sinds 2008 zijn doorgevoerd. Om de problemen definitief aan te pakken en het risico op overstromingen maximaal in te perken, heeft het provinciebestuur enkele concrete maatregelen opgenomen in het project Gestroomlijnd Landschap Wagemakersbeek-Driesbeek. Zo zal onderzocht worden of er ter hoogte van het vliegveld van Ursel waterbuffering voorzien kan worden. Voor de afwatering door het ingebuisd gedeelte tussen het vliegveld en de Wagemakersstroom zal ook onderzocht worden of er meerdere schotten voor een vertraagde afvoer geplaatst kunnen worden. Het projectvoorstel ligt momenteel bij de verschillende betrokken partners voor akkoord. Eens er een akkoord is, kunnen de acties opgestart worden.

Biogasinstallaties
Om er over te waken dat de twee biogasinstallaties die in Zomergem gevestigd zijn, voldoen aan de voorwaarden van hun milieuvergunningen vraagt de gemeente steun bij de provincie. Indien zou blijken dat de voorwaarden in de huidige vergunningen niet voldoende zijn, kunnen deze verstrengd of gewijzigd worden door de deputatie. Ook kan er een opvolgingscommissie opgericht worden waarin de provincie en de gemeente samen de dossiers van nabij opvolgen.

Onzekerheid door het Schipdonkkanaal
Zomergem vraagt reeds lange tijd aan de Vlaamse overheid om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van het Schipdonkkanaal. De vraag werd ook herhaald tijdens het werkbezoek. Het dossier is in handen van de nv Waterwegen en Zeekanaal. De (nieuwe) projectingenieur wil graag met de gemeente het dossier bespreken en nodigt het bestuur uit om hem te contacteren voor een overleg.

Mobiliteit en verkeer
Het gemeentebestuur had ook een aantal punten i.v.m mobiliteit geagendeerd, zoals de problematiek van het vrachtverkeer in de dorpskern en het kruispunt op de N9 aan de Oude Staatsbaan/Legevoorde. Op 22 oktober is er echter een overleg tussen de gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer gepland waar deze dossiers en mogelijke oplossingen uitvoering besproken zullen worden.

Toekomst van de provinciale uitleendienst
Zoals in veel Oost-Vlaamse gemeenten is de provinciale uitleendienst heel goed gekend bij Zomergem en de verenigingen in de gemeente. Voor veel gemeentebesturen is de provinciale uitleendienst een onmisbare aanvulling op de eigen uitleendienst. De bezorgdheid leeft dan ook over wat met deze dienst gaat gebeuren na de afslanking van de provinciebesturen. Het provincie kon enkel bevestigen dat zij zeker tot eind 2016 deze dienstverlening nog mogen aanbieden aangezien ze vanaf 1 januari 2017 geen persoonsgebonden taken meer mag uitoefenen. Op welke wijze na 1 januari 2017 de dienstverlening van de uitleendienst zal aangeboden worden (door Vlaanderen of een intergemeentelijk samenwerkingsverband), is op vandaag nog niet duidelijk.