Verslag van het werkbezoek aan Zele

Op 4 december 2015 waren de gouverneur en deputatie te gast bij Zele, voor de Ronde van Oost-Vlaanderen. Traditiegetrouw werden enkele dossiers besproken alvorens de delegatie van een avondje cultuur kon genieten.

Recreatie langs de Polsgracht
Het gemeentebestuur van Zele wil graag langs de Polsgracht een wandel-/fietspad aanleggen. Een wandelpad tussen de Vaartstraat en Dwarsstraat zou mooi aansluiten op de trage weg ten zuiden van Meerskant. Om dit te realiseren is de gemeente op zoek naar partners die dit project willen mee financieren. Het provinciebestuur deelde mee dat, indien het gemeentebestuur t over een tragewegenplan en een actieplan beschik, ze in aanmerking komt voor subsidies voor de aanleg en inrichting ervan.

Problematiek KMO-sites in het centrum van de gemeente.
Zele heeft twee verlaten bedrijfssites met als bestemming KMO-zone conform het gewestplan en gelegen in het centrum van de gemeente, omringd door woonzone. Door het stopzetten van de KMO-activiteiten stelt zich een probleem naar de ruimtelijke invulling van deze gebieden: als buitengebied in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kan Zele geen KMO-zones omzetten in woonzones, zonder het aantonen van bijkomende woonbehoeften. Omwille van de complexiteit werd op het werkbezoek afgesproken dat de bevoegde diensten van het provinciebestuur een afzonderlijk overleg zullen plannen. Samen met het gemeentebestuur zullen de mogelijkheden onderzocht worden.

Windmolenproblematiek.
Het gemeentebestuur looft de inspanningen van het provinciebestuur om zones af te bakenen waar wel en waar geen windturbines mogen ingepland worden. Ondanks deze afbakeningen, krijgt het bestuur veel vergunningsvragen voor allerlei locaties en moet elk dossier opnieuw afzonderlijk gemotiveerd worden.

Het provinciebestuur bevestigde dat principieel er inderdaad over heel het agrarisch gebied op grond van “clichering” windturbines vergund kunnen worden. Om een wildgroei van windturbines te vermijden voert het provinciebestuur een beleid waarbij windturbines geclusterd worden. Er wordt m.a.w. bepaald waar er windturbines kunnen komen maar ook waar er geen kunnen komen. Dit beleid is opgenomen in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

Voor Maldegem-Eeklo is het PRUP nagenoeg volledig goedgekeurd, voor de E40 niet. Het provinciebestuur heeft ook een planinitiatief genomen voor de E17 Beveren – Sint-Niklaas maar gaat, door de niet-goedkeuring van het PRUP voor de E40, voorzichtig en grondig te werk in dit dossier. Er is een overleg gepland met het kabinet van minister Schauvliege om mogelijke alternatieven te bespreken.

Groene Stroom Zele
In het centrum van Zele zijn de voorbije 15 jaar op verschillende locaties enkele ingrepen gebeurd om de belevingskwaliteit te verhogen. Tussen deze locaties ontbreek echter nog de nodige samenhang, terwijl op andere plaatsen in het centrum de belevingskwaliteit voorlopig nog ondermaats is. Het bestuur wil werk maken van de toekomstige ontwikkeling van de Zeelse kern en is hiervoor op zoek naar middelen en ondersteuning.

Het provinciebestuur heeft geen subsidiereglementen voor de dergelijke projecten maar gaf wel enkele mogelijkheden mee voor de inrichting van ontmoetingsplaatsen in het kader van de subsidiëring van plattelandsprojecten. Een oproep in dit verband werd eerder reeds aan het gemeentebestuur gericht.

Museum Aloïs De Beule
Op 19 november 2015 keurde de deputatie een samenwerkingsovereenkomst met het gemeentebestuur goed waarin wordt bepaald dat de museale en educatieve ontsluiting van het werk van de beeldhouwer mee zal worden begeleid door het provinciebestuur. De creatie en de inrichting van de themazaal wordt gefinancierd voor een bedrag van 5 000 EUR. Daarnaast staan de consulenten van het provinciebestuur ter beschikking voor de begeleiding bij het behalen van het kwaliteitslabel op regionaal niveau.