Verslag van het werkbezoek aan Moerbeke

Tijdens het werkbezoek van de gouverneur en deputatie aan Moerbeke op 23 november 2015 in het kader van de culturele Ronde van Oost-Vlaanderen, werden enkele prangende dossiers besproken om samen tot een oplossing of voorstel voor aanpak te komen. Onder meer volgende dossiers stonden op de agenda:

Sanering Iscal Sugar
Zo stond onder meer het dossier van de sanering van de site Iscal Sugar op de agenda. De problemen rond de sanering vertragen de geplande ontwikkeling van de site. Voor de ontwikkeling van de site is een projectmatige aanpak en planning nodig. Daarnaast is de dialoog tussen alle partners van cruciaal belang. Op een recent overleg kwam ook de saneringsproblematiek aan bod. Men moet een evenwicht zoeken in de sanering van het stuk tot aan het centrum, echter zonder in concurrentie te treden met de woonfunctie in het centrum zelf. Verder onderzoek is nog nodig om tot een oplossing te komen.

Huis Anton van Wilderode
Door de afslanking van de provinciebesturen, verliezen de provincies hun bevoegdheden in o.m cultuur. Het Huis Anton van Wilderode is momenteel eigendom van de provincie, maar zou door de afslanking naar de gemeente kunnen komen. De woning zal door de Vlaamse overheid eerst aangeboden worden aan het gemeentebestuur. Indien het gemeentebestuur de woning niet wil overnemen, zal Vlaanderen het eventueel zelf houden. Financiële en personele middelen worden ook mee overgedragen.

Het Anton van Wilderodehuis is eigendom van het provinciebestuur, de inboedel is eigendom van de familie Coupé. De familie heeft te kennen gegeven het archief van Van Wilderode te willen afstaan aan het Letterenhuis (Antwerpen) en zijn bibliotheek aan de Bibliotheca Wasiana (Sint-Niklaas). Met een gedeelte van de inboedel zou een kabinet Van Wilderode in het huis ingericht kunnen worden, als blijvende herinnering aan de dichter.

Baudelo
Het gemeentebestuur heeft de intentie om de site van Baudelo toegankelijk te maken voor het publiek waarbij er rekening wordt gehouden met de veiligheid van de bezoeker en de instandhouding van het gebouw. Het dossier staat ook reeds op de planning van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er was vanwege het bestuur nog de vraag naar de juiste procedure en wat meer toelichting over de statuten ‘monument’ en ‘ruïne’. Beide vragen werden tijdens de werkvergadering toegelicht.

Natuurcompensatie Moervaart
Op 1 juli 2014 gaf Hilde Crevits, toen Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de gouverneur de opdracht om het project natuurdoelstellingen Gentse Kanaalzone te trekken. Streefdoel van het project is de rechtszekerheid van de havenontwikkeling binnen de krijtlijnen van het Vlaamse natuurbeleid. De mededeling Vlaamse regering d.d. 20 juni 2014 gaf het project natuurdoelstellingen een nieuwe wending en gaat uit van een lokaal aangestuurd natuurbeleid voor de Gentse kanaalzone. Voor de broedvogels zullen geen grootschalige natuurcompensaties (meer) voorzien worden. Wel zal gewerkt worden aan een lokale natuurontwikkeling op maat die de betrokken vogelpopulaties extra ondersteuning zal bieden. Voor de Vlaamse wetgeving moet echter hoe dan ook nog 38 ha vegetatie gecompenseerd worden als gevolg van de havenontwikkeling. Hiervan wordt 16 ha gerealiseerd binnen de koppelingsgebieden (=buffers, overgangsgebieden) in de haven zelf. De Vlaamse Landmaatschappij maakt werk van deze koppelingsgebieden. Een deel is al aangelegd. Voor de overige 22 ha verplichte compensatie moet een locatie gezocht worden buiten de haven.

Moerbeke benadrukte tijdens de vergadering nogmaals dat zij blijft ijveren voor de garanties voor de landbouwers in het gebied en de herbevestiging van agrarische gebieden. Een bezorgdheid die zeker wordt meegenomen door de projectgroep.

Na de vergadering werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling over de Dodendraad in de bibliotheek van Moerbeke. De gouverneur werd rondgeleid door de Heemkundige Kring Moerbeke.