Verslag van het werkbezoek aan Evergem

De 55ste werkvergadering van de Ronde van Oost-Vlaanderen bracht de gouverneur en deputatie op 8 oktober naar Evergem, waar er heel wat dossiers op de agenda stonden. Een verslag van de belangrijkste besprekingen en afspraken:

Schadevergoeding voor getroffenen van de hagelstorm juni 2014
De hagelstorm van juni 2014 sloeg hard toe in Evergem. Verschillende huizen en wagens liepen schade op. De storm werd erkend als ramp waardoor de slachtoffers een dossier konden indienen voor een tussenkomst uit het Rampenfonds. Voor Oost-Vlaanderen werden er 6 061 dossiers ingediend, een groot deel ervan is afkomstig uit Evergem. De dossiers worden nu onderzocht en afgehandeld. Om de behandelingstermijn zo kort mogelijk te houden, werden 4 extra personeelsleden aangeworven.

Veilige fietspaden
Evergem heeft een groot fietspadennetwerk en werkt hard aan goed aangelegde en veilige fietspaden. Een paar knelpunten werden besproken:

  • Het lange afstandsfietspad (LAF) langs De Lieve wordt overgedragen aan het gemeentebestuur maar eerst zal onderzocht worden wie de schade aan de betonverharding veroorzaakt en wat de mogelijke oplossingen zijn. Evergem kan hiervoor een beroep doen op de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
  • Het deel van het LAF Ringvaart tussen het zonnepanelenterrein en de N9 is nog niet aangelegd en is momenteel een onveilige oversteekplaats voor de fietsers. Evergem vraagt om hier dringend werk van te maken. Het provinciebestuur kan echter in dit dossier geen stappen ondernemen, nv Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de bevoegde instanties.
  • Verder op het LAF Ringvaart ontbreekt er een verbinding tussen de Durmakkerslag en het industrieterrein Durmakker. Het gemeentebestuur dringt aan op een extra fietsbrug. Het provinciebestuur heeft budget beschikbaar om in 2016 de brug te realiseren.
  • De aanleg van het LAF langs de spoorlijn 58 tussen Sleidinge en Waarschoot heeft vertraging opgelopen door een onteigeningsdossier in Waarschoot. Het provinciebestuur heeft, om de aanleg toch verder te kunnen realiseren, beslist om een fietsweg aan te leggen vanaf  ‘t Hand tot aan de Wurmstraat. De nodige samenwerkingsovereenkomsten zijn aan de betrokken besturen bezorgd voor ondertekening. Van zodra de gronden beschikbaar zijn, kan de aanleg opnieuw aanvatten. Het deel in Waarschoot wordt later aangepakt.
  • Het kruispunt R4-N456, waar verschillende fietspaden samenkomen langs de R4, is geen veilige situatie voor de fietsers. De provincie heeft het initiatief genomen om de fietsproblematiek daar afzonderlijk te onderzoeken. Samen met de gemeente, het Agentschap Wegen en Verkeer en het projectbureau Gentse Kanaalzone wordt er naar een optimale oplossing gezocht.
  • In 2016 zullen de fietspaden in Evergem door het provinciebestuur voorzien worden van wegwijzers.

Vrachtwagens weren uit de woonkernen
Ondanks aangepaste vrachtwagenroutes en een vrachtwagensluis, zijn er toch nog vrachtwagenchauffeurs die door de dorpskernen rijden op weg naar hun bestemming in het havengebied. Het probleem is gekend bij het projectbureau Gentse Kanaalzone en wordt van nabij opgevolgd om eventueel bijkomende maatregelen uit te werken.

Kluizen beschermen tegen water
Om Kluizen te beschermen tegen wateroverlast wil het gemeentebestuur de oever van de waterloop ophogen, zodat de woningen erachter beschermd zijn. Het provinciebestuur heeft gegevens van het digitaal hoogtemodel aan de gemeente bezorgd zodat Evergem deze kon toetsen aan de eigen gegevens. Het provinciebestuur stelt graag zijn expertise en ervaring ter beschikking om samen het gemeentebestuur te onderzoeken wat de beste oplossing is.

Ruimtelijke ontwikkeling
Door een gebrekkige ontsluiting zal er geen industrieterrein ontwikkeld worden aan de Buntstraat. In het huidige voorstel wordt het slibstort ingekleurd als gemeenschapsvoorzieningen, wonen als wonen en de rest als gemengd openruimtegebied. Het verlies aan industrieterrein in dit gebied wordt gecompenseerd door een uitbreiding van de Bentexsite. Er is hiervoor al een akkoord tussen het gemeentebestuur en het provinciebestuur, de volgende stap is het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst.

Dienstverlening door de provincie
Veel vragen ook over de toekomstige dienstverlening van het provinciebestuur, zoals de provinciale uitleendienst, Ovinob (bibliotheekwerking) en de ondersteuning in Comeet en Meetjesman. Voor Comeet en Meetjesman is het nu al duidelijk dat het provinciebestuur niet meer mag participeren. Wat de uitleendienst en de ondersteuning aan de bibliotheken betreft, is het nog wachten op beslissingen van de Vlaamse overheid. Het provinciebestuur garandeert haar dienstverlening en ondersteuning alvast tot 1 januari 2017.

Groepsfoto 1