Verslag van het laatste werkbezoek van 2015

Het laatste bezoek van de gouverneur en de deputatie in het kader van de Ronde van Oost-Vlaanderen in 2015 was aan Kruishoutem op 18 december. De avond werd afgerond met een bezoek aan het Europees Cartoon Centrum. Maar eerst werden volgende dossiers besproken op de werkvergadering:

Industrieterrein Zaubeek
Het industrieterrein Zaubeek is geselecteerd als een Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK). Dit terrein zou op termijn uitgebreid worden. Omdat 2 andere BEK’s voorrang kregen, is de uitbreiding nog niet aan de orde, wat het gemeentebestuur betreurt. Er zijn immers voldoende geïnteresseerde bedrijven.

Het provinciebestuur beklemtoonde tijdens de vergadering dat de BEK’s ook voor hen van grote waarde zijn. Er moet echter nog onderzocht worden waar er grond kan worden vrijgemaakt en er is een analyse door het Agentschap Ondernemen nodig. In het meerjarenplan van het provinciebestuur is de opstart van het planproces voor dit BEK vooralsnog niet opgenomen.

Overdracht van het Vloeirietveld
Het rietveld in de Moerasstraat fungeert op dit moment als zeer nuttige buffer voor overtollig regenwater. Momenteel lopen de voorbereidingen om de grond over te dragen aan het provinciebestuur. De overdracht gebeurt in het kader van de overdracht van de gemeentelijke waterlopen naar het provinciebestuur. Ook de waterbeheersingsinfrastructuur op die waterlopen worden kosteloos overgedragen. Het onderhoud wordt in de toekomst door het provinciebestuur opgenomen.

Veilige Fietspaden
Het gemeentebestuur wenst in de toekomst verder te investeren in de aanleg van veilige fietspaden voornamelijk langsheen de gewestwegen en is op zoek naar financiële ondersteuning. Voor fietspaden langs gewestwegen zijn er geen provinciale subsidies mogelijk, echter wel bij de Vlaamse overheid. Voor fietspaden langs gemeentewegen zijn er wel provinciale subsidies.

Virtueel Ei-museum
Het provinciebestuur looft de plannen van het gemeentebestuur om een virtueel Ei-museum op te richten. Vanuit de sector musea zijn echter geen subsidies mogelijk voor de opstart van een museum. Wel kan de provinciaal museumconsulent inhoudelijk advies geven over alle museale aspecten. Daarnaast is er ook de provinciale subsidieregeling voor erfgoedprojecten. Projecten die tot doel hebben de maatschappelijke integratie van het materieel cultureel erfgoed binnen de provincie te bevorderen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Restauratie van de uitkijktoren
De uitkijktoren in de Machelsestraat werd in 1963 gebouwd en is sindsdien een landmark aan de horizon van Kruishoutem. Het gemeentebestuur heeft in het verleden steeds ingestaan voor het onderhoud en de herstellingen aan de uitkijktoren maar nu dringen zich opnieuw grondige herstellingswerken aan. De gemeente is hiervoor op zoek naar subsidies.

Het provinciebestuur raadt aan om na te gaan of dit project in aanmerking komt voor subsidies i.k.v. Leader-project of als een PDPO III-project, waar subsidies worden toegekend voor plattelandsontwikkeling. Aangezien de toren gesitueerd is op het fietsknooppuntennetwerk én op de Gulden Ei-route, kan deze beschouwd worden als een attractie voor passerende fietsers-toeristen.