Veel cultuur en ruimte op Houtemse agenda

Op 23 januari trokken de gouverneur, deputatie en enkele topambtenaren naar Houtem voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Het werkbezoek in Houtem was het eerste in 2015, het 31ste in totaal.

Nieuw Vlaams regeerakkoord

Het Houtems gemeentebestuur had veel vragen over de impact van het nieuw Vlaams regeerakkoord op het beleidsprogramma van het provinciebestuur. De Provincie herhaalde, zoals in elk werkbezoek, dat het geen duidelijke antwoorden kon geven, net omdat de projectgroepen hun bevindingen nog moeten formuleren. Wat wel vaststaat ondertussen, is dat bij de overheveling naar een lager (lokaal) of hoger (Vlaams) niveau, het subsidiariteitsbeginsel gehanteerd zal worden. Dit betekent dat de overheveling van de provinciale bevoegdheden zal gebeuren met inbegrip van bijhorende middelen, patrimonium, personeel, rechten en verplichtingen.

Cultuur

Op de Houtemse agenda stond veel cultuur. In de eerste plaats is gesproken over de mogelijke samenwerking en ondersteuning van de watermolen in de straat ‘Eiland’. Voor mogelijke subsidiëring voor duurzame herwaardering en uitbating van de watermolen wordt verwezen naar partnersamenwerking in het kader van door de Europese Gemeenschap gefinancierde projectsubsidies.

Naast de watermolen, ging aandacht naar de Houtem Jaarmarkt, in 2010 erkend als werelderfgoed door de Unesco. Ook hier rees de vraag op welke ondersteuning de gemeente kon rekenen. De provincie nam deze vraag mee voor interne besprekingen.

Tenslotte waren er vragen over het bibliotheekbeleid van de provincie. De Provincie herhaalde dat het de persoonsgebonden materies zal verliezen vanaf 2017 en dat ze dus geen rol meer te vervullen heeft in het bibliotheekbeleid vanaf dat moment. Wel verwijst het provinciebestuur in dit kader naar de nota van de bevoegde minister Sven Gatz, met de nadruk op de samenwerkingsmogelijkheden binnen de culturele sector.

Ruimte

Het Houtemse gemeentebestuur polste naar de definitieve stand van zaken betreffende het PRUP ‘Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst’ dat op 17 december 2014 definitief werd vastgesteld. Hiervoor verwees de deputatie naar het definitief plan dat beschikbaar is op de website.

Verder waren er vragen over het PRUP golf. De Provincie liet weten dat er een nieuw overleg is gepland in februari 2015 waarna de visienota voor het golfterrein zal worden aangepast en aan de deputatie zal worden voorgelegd.

Vervolgens wenste het gemeentebestuur meer informatie over de mogelijke ondersteunings- en subsidiemogelijkheden voor de heraanleg van de markt. De Provincie verwees hiervoor door naar de provinciale directie economie voor wat betreft de Europese en internationale samenwerking.

Jazz

Na het werkbezoek trok de delegatie naar CC De Fabriek voor een optreden van Brussels Jazz Orchestra & ’t Arsenaal. Daar kregen alle Houtemnaars de mogelijkheid om met iedereen een praatje te slaan.

Foto’s Dries De Mesel.