Gewestelijk toezicht

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Luister” rate=”0,8″]

De lokale besturen dienen bij het uitoefenen van hun bevoegdheden de hogere rechtsnormen, de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur en hun eigen reglementen na te leven.

Onder de lokale besturen worden niet enkel de gemeenten en OCMW’s verstaan maar ook de autonome gemeentebedrijven, de OCMW-verenigingen, de politie, de hulpverleningszones, de polders en wateringen en de besturen van de eredienst.

Het administratief toezicht biedt de toezichthoudende overheid de middelen om op te treden tegen besluiten van lokale besturen die de wet schenden of het algemeen belang schaden.

Als vertegenwoordiger of “commissaris” van de Vlaamse regering in onze provincie houdt de gouverneur toezicht op de hierboven vermelde besturen. Burgers met klachten over de werking van hun lokaal bestuur kunnen bij hem terecht.

Voor de uitoefening van die taak moet hij een beroep doen op het personeel van het Agentschap voor Binnenlands bestuur (ABB), provinciale afdeling Oost-Vlaanderen.

Bijzonder administratief toezicht

Een besluit dat onderworpen is aan een bijzonder administratief toezicht (bv. een goedkeuringstoezicht) kan slechts worden uitgevoerd nadat de toezichthoudende overheid een bepaalde handeling (bv. een goedkeuring) heeft gesteld.

Algemeen administratief toezicht

Een veel lichtere vorm van toezicht is het algemeen administratief toezicht, waarbij het besluit onmiddellijk uitvoerbaar is maar door de toezichthoudende overheid kan worden vernietigd.

Versoepeling administratief toezicht

De laatste jaren werd het administratief toezicht aanzienlijk versoepeld. Ten eerste werd het bijzonder administratief toezicht stelselmatig afgebouwd en vervangen door een algemeen administratief toezicht en ten tweede wordt het algemeen administratief toezicht in de regel slechts in werking gesteld ten gevolge van klachten van burgers of raadsleden. Slechts een beperkt aantal beslissingen, vooral als het gaat over financiën en personeelszaken, moeten door de besturen verplicht overgemaakt worden voor controle. Van de andere beslissingen wordt een overzichtslijst opgemaakt en worden pas opgevraagd voor grondig onderzoek nadat er een klacht ingediend werd.


Federaal toezicht

Politie

De gouverneur oefent als commissaris van de federale regering, het administratief toezicht uit op de beslissingen van de politiezones. Hij toetst de beslissingen van de zones aan de politiewet en aan zijn uitvoeringsbesluiten.

Brandweer

De gouverneur is eveneens bevoegd voor het administratief toezicht op de beslissingen van de zoneraad en het zonecollege, met name:

  • de goedkeuring van de begroting, de rekening en het personeelsplan van de hulpverleningszone
  • de mogelijkheid tot schorsing van alle andere beslissingen die strijdig zijn met de bepalingen van de Wet op Civiele Veiligheid en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten.