Temse, parel aan de Schelde

Op vrijdag 6 februari ontving het gemeentebestuur van Temse de gouverneur en Oost-Vlaamse deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Ook in Temse werd het werkbezoek naar goede gewoonte afgesloten met een cultureel evenement.

Vlaamse en federale materies

Er was veel aandacht voor het nieuw Vlaams regeerakkoord, meer bepaald voor de gevolgen van dat akkoord voor de culturele sector. Het provinciebestuur liet weten dat men op dit moment een inventaris opmaakt van alle taken die de provincie opneemt in de persoonsgebonden materies. Die inventaris zal de basis vormen voor de onderhandelingen tussen de Vlaamse overheid en de Provincies over de inkanteling van de provinciale taken in een ander beleidsniveau op 1 januari 2017. Het is de bedoeling dat de onderhandelingen tegen midden 2015 worden afgerond en pas dan zal er meer duidelijkheid zijn over de toekomst van de verschillende provinciale ondersteuningssystemen.

In de rand van het nieuw Vlaams regeerakkoord, stelde Temse ook vragen over de conceptnota ‘integratie OCMW in de gemeente’. De deputatie is in deze niet betrokken maar liet wel weten dat minister Homans haar beleid midden maart aan de Oost-Vlaamse lokale besturen zal komen toelichten. Een concrete uitnodiging volgt.

In het kader van de nieuwe GAS-wet bevestigde de Provincie dat het zal blijven voorzien in de provinciale sanctionerende ambtenaren, een dienst waar de gemeente Temse graag beroep op doet. Er is binnenkort een evaluatie van het systeem gepland waarbij ook wordt gekeken of de inbreuken GAS-verkeer door diezelfde ambtenaren kunnen worden behandeld.

De gemeentelijke vrijwillige brandweer van Temse voerde in 2013 interventies uit naar aanleiding van de treinramp in Wetteren. Het gemeentebestuur vroeg zich af hoe de kosten gerecupereerd kunnen worden. De gouverneur liet weten dat het wachten is op de uitspraak van de rechtbank. Daarnaast is aan de federale overheid gevraagd om, naar analogie met het rampenfonds, een gelijkaardig fonds op te richten voor rampen zoals in Wetteren.

Gemeentelijke en provinciale materies

Op vlak van milieu polste Temse naar de hulp die de gemeente kan krijgen in het kader van de mogelijke ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Dit Europese convenant is een belangrijk instrument om te werken naar een klimaatneutraal Oost-Vlaanderen tegen 2050. De Provincie lijstte vervolgens alle mogelijke ondersteuning op: advies op maat, coördinatie, praktijkgerichte opleidingen, campagne ‘Oost-Vlaanderen klimaatneutraal’, opmaak CO2 nulmeting, …. Daarnaast gaf de Provincie nog mee dat er in het Waasland bijkomende inspanningen worden geleverd dankzij een verregaande samenwerking tussen de Provincie, Interwaas en 9 Wase gemeenten. Verder vroeg de gemeente of het provinciebestuur kan helpen bij de PAS-reglementering (Programmatische Aanpak Stikstofdeposities) die een enorme impact heeft op de veeteeltsector. In dit kader organiseerde het provinciebestuur, in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), op 23 februari een infosessie. Het gemeentebestuur van Temse benadrukte tijdens het overleg dat het heel tevreden is over het milieucontract met de provincie, waaronder verschillende projecten worden uitgevoerd. Ook de Provincie van haar kant was tevreden over de uitstekende verstandhouding tussen beide partijen.

Wat mobiliteit betreft, zal de gemeente op korte termijn samenzitten met de Provincie om het dossier van het fietspad langs spoorlijn 54 in detail te bespreken.

Verder heeft het gemeentebestuur de aanvraag ingediend om Fair Trade Gemeente te worden en verwacht ze die titel op korte termijn te mogen ontvangen.

Tenslotte is ook het Sigmaplan besproken. Dit punt stond reeds in 2007, naar aanleiding van het werkbezoek van toenmalig gouverneur Denys, op de agenda. Over dit dossier bezorgt de gemeente de gouverneur meer uitgebreide toelichting zodat hij een overleg kan plannen met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Petrus en den Doodendraad

Na het werkbezoek begaf de delegatie zich naar theaterzaal Roxy om er het stuk Petrus en den Doodendraad bij te wonen, in een regie van Stefan Perceval met Jo De Meyere en Sofie Palmers. Nadien kregen alle Temsenaars nog de mogelijkheid om er gezellig bij te praten.