Spektakel in Merelbeke

Op 10 februari waren de gouverneur en Oost-Vlaamse deputatie te gast in Merelbeke. Ze hadden er een werkvergadering, in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Nadien woonden ze de onthulling bij van het monumentale kunstwerk Lauwer-Rouw-Krans op het Kerkplein aan de wijk Flora.

Werkbezoek

Aangezien er zowel lokale, provinciale, Vlaamse als federale punten werden besproken, liet de gouverneur zich door heel wat topambtenaren uit de verschillende administraties vergezellen.

Het waren vooral de dossiers op vlak van mobiliteit die de meeste aandacht naar zich toe trokken. Een aantal dossiers werden overigens reeds geagendeerd op het overleg dat de gouverneur eerder dit jaar had georganiseerd met het Agentschap Wegen en Verkeer. Wat de doortrekking van de tram betreft, is het duidelijk dat dit in nauw overleg met de gemeente moet gebeuren. Op vlak van fietsverbindingen en fietsbruggen toonde het provinciebestuur zich bereid om de gemeente te ondersteunen bij de opmaak van het dossier. Een en ander dient ook met het Vlaams gewest te worden afgesproken en ook hier zal het provinciebestuur de gemeente helpen door de vraag daar in te leiden.

Op vlak van ruimte had het gemeentebestuur vragen over het gemeentelijk structuurplan (GRP). De Provincie benadrukte dat elke herziening moet worden afgestemd met het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) en het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV). Wat de problematiek van verstedelijking betreft, staan de diensten van het provinciebestuur ter beschikking om hierover samen met de gemeente na te denken.

Een ander punt was economie, met het strategisch commercieel plan en het fenomeen van de pop-up stores. Het strategisch commercieel plan van de gemeente kwam tot stand met de steun van de provinciale dienst economie en de EROV. Ondertussen is besloten, op basis van de resultaten van de handelaarsenquête, de feitenfiche en de SWOT-analyse, om diverse concrete acties voor detailhandel uit te werken. Wat de pop-up stores betreft, werd de vraag behandeld op de gemeenteraad van 28 oktober 2014.

Inzake milieu werden zowel het dossier rond de windmolens als de rioleringsprojecten besproken. Die laatste worden meegenomen voor een bespreking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Wat de windmolens betreft, liet het provinciebestuur weten het participatiemodel te zullen handhaven. Ontwikkelaars zijn zich meer en meer bewust van het belang van inspraak van de omwonenden en stapten ondertussen in dit verhaal in. Net als in elk ander werkbezoek stond ook de klimaatneutraliteit op de agenda. De gemeente gaf mee dat het zelf al werk maakt van een duurzaam beleid, met een energiezorgplan, het gebruik van zonnepanelen en de samenwerking met Eandis.

Federale materies

Tenslotte stonden volgende federale materies op de agenda: noodplanning, brandweer en politie.

Merelbeke deelde mee dat het zich had ingeschreven in het project Ondersteuning Noodplanning. In dit kader staat een noodoefening gepland, in samenwerking met de federale directie Veiligheid.

Verder polste het gemeentebestuur naar een stand van zaken betreffende de brandweerhervorming en gaf het een aantal pijnpunten mee. De federale dienst van de gouverneur volgt dit verder op.

Op vlak van politie had het gemeentebestuur volgende vragen: over de federale dotatie, de inzet van politiemensen bij voetbalwedstrijden, het digitale beheer van wapendossiers en de aanschaf van een server voor gegevens van ANPR-camera’s. De eerste drie vragen worden verder onderzocht. Wat de vierde vraag betreft, liet de gouverneur weten dat er een provinciale server is aangeschaft waardoor de lokale besturen zelf geen server hoeven aan te kopen.

Een Thuis Voor Een Beeld

In aanwezigheid van gouverneur Jan Briers, de Oost-Vlaamse deputatie en het college van burgemeester en schepenen stelde de gemeente die avond het monumentale beeld Lauwer-Rouw-Krans voor aan het publiek. Dat gebeurde tijdens een spetterend inhuldigingsfeest op het Floraplein. Iedereen was er welkom om samen met de kunstenaars Niko van Stichel en Lut Vandebos, Radio 2 en acteur Jo De Meyere te genieten van licht, vuur en muziek. Nadien woonde de delegatie nog een concert bij van het Vlaams Radiokoor in de O.L.V. van de Rozenkranskerk. De Merelbekenaars kregen er ruim de tijd om in dialoog te gaan, niet alleen met hun burgemeester en schepencollege, maar ook met hun gouverneur en deputatie.