Ronse scoort met veelzijdige agenda en De Rore Festival

Op vrijdag 24 april ontving het stadsbestuur van Ronse de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Ode aan De Rore

Na het werkbezoek trok de delegatie naar de Sint-Hermeskerk voor het concert van Currende en Joachim Brackx in het kader van het De Rore Festival. Met het festival wil de stad Ronse de 500ste verjaardag van een van haar bekendste inwoners ooit vieren: Cypriaan De Rore. Een componist kan natuurlijk niet beter gevierd worden dan door zijn eigen muziek te laten weerklinken. Daarom is ervoor gekozen om meerdere concerten te organiseren waarbij gerenommeerde ensembles in Ronse optreden, telkens met een panorama van de werken van De Rore en zijn tijdgenoten. Het concert dat de gouverneur en deputatie hebben bijgewoond, was daar een van.

Gevarieerde agenda

Ook in Ronse bogen het provincie- en stadsbestuur zich over een gevarieerde agenda met zowel lokale als bovenlokale punten.

In het kader van het nieuw Vlaams Regeerakkoord had het stadsbestuur vragen over de toekomstige rol van het provinciebestuur. De deputatie gaf een stand van zaken mee voor de beleidsdomeinen cultuur en sport. PIVA PISAD wordt eveneens als persoonsgebonden beschouwd en in die zin zal de Provincie PISAD moeten overdragen. De streefdatum van de Vlaamse Regering voor effectieve overheveling van provinciale persoonsgebonden bevoegdheden staat op 1 januari 2017.

Op vlak van openbare werken bevestigde de deputatie tijdens het werkoverleg de goedkeuring van de provinciale subsidies voor het project ‘Beekstraat Ronse’ en dit voor het volledige bedrag van 300.000 euro. Om de start van de werken in Broeke te stimuleren, heeft de gouverneur aangegeven dat er een overlegmoment wordt ingepland met het Aankoopcomité en de deputatie.

De grondverschuivingen op de flanken van de heuvels rond Ronse vallen onder de bevoegdheid milieu. Hier gaf het provinciebestuur aan dat het met het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) over uitgebreide kennis ter zake beschikt. Het PCM kan op vraag van Ronse deskundig advies verlenen en zelfs een bijkomende, meer coördinerende en sensibiliserende rol opnemen.

Wat ruimte betreft, wenst de stad Ronse een principieel akkoord te bekomen van de deputatie om de percelen binnen het woonuitbreidingsgebied Kapellestraat bebouwbaar te maken. De provinciale administratie gaf aan dat het de dossiers grondig onderzoekt om een gemotiveerd voorstel van beslissing te kunnen voorleggen aan de deputatie.

Op vlak van mobiliteit stond het nieuw vervoersplan van de NMBS op de agenda. De Provincie verzamelt nu alle opmerkingen bij de gemeenten om die dan aan de NMBS te bezorgen. Verder overleg met de NMBS is gepland om na te gaan aan welke vragen effectief gevolg kan gegeven worden. Tijdens het overleg is bevestigd dat het Agentschap Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest subsidies voorziet voor de voetgangersbrug aan het station, gezien de classificatie als beschermd monument. Om de fietsvoorzieningen te verbeteren, wordt gedacht aan een tweede fietsbrug, naast de Pessemiersbrug. Het provinciebestuur gaf aan dat het, via het provinciaal reglement Kunstwerken, een bijdrage kan leveren in het gemeentelijk aandeel van de fietsbrug. De Provincie heeft de Oude Spoorweglijn 87 / Ligne 87 in 2014 geselecteerd als fietssnelweg. Goed nieuws voor Ronse want dit betekent dat het provinciebestuur het project kan financieren. Ondertussen heeft de Provincie beslist om verdere stappen te ondernemen, tot het indienen van een Interreg-dossier voor het bekomen van Europese subsidies. Via het Interreg-dossier kan de aanleg van het fietspad zelf worden gefinancierd, naast de randinfrastructuur, de promotie en de communicatie.

Wat economie betreft, ging aandacht naar het detailhandelsonderzoek. De stad vraagt om bij een volgend onderzoek extra aandacht te hebben voor het verzamelen van gegevens uit de provincie Henegouwen. Verder is ook gesproken over de subsidies voor de handelskernversterking. De deputatie gaf aan dat de provincieraad het nieuwe reglement nog moest stemmen (is ondertussen gebeurd) en dat hierrond ten gepasten tijden wordt gecommuniceerd. Verder is gekeken naar een provinciale invulling voor de beschikbare ruimte in TIO3. Ook bij Vlaanderen is gepolst naar interesse en momenteel lopen verschillende gesprekken om na te gaan of er ook een draagvlak is in de private sector.

Op vlak van onderwijs ging alle aandacht naar de toekomst van het Provinciaal Instituut Heynsdaele. Het Instituut bestaat uit het tehuis en de school, beiden gesubsidieerd maar door verschillende instanties. Aangezien het tehuis onder de welzijnswetgeving valt, een persoonsgebonden materie, kan het nieuw Vlaams Regeerakkoord hier gevolgen voor hebben. De precieze en concrete gevolgen zullen pas duidelijk zijn in 2017. De school zelf blijft in principe buiten schot aangezien het een grondwettelijk recht is om onderwijs in te richten, zolang men maar aan de vooropgestelde voorwaarden van de Vlaamse Overheid voldoet. De vraag om het bos open te stellen voor het publiek is bespreekbaar en zal worden onderzocht.

Tenslotte werden ook vorige afspraken opgevolgd. Het provinciebestuur liet weten dat de stad Ronse advies en ondersteuning kan krijgen van het Provinciaal Archeologisch Museum (PAM) met locaties in Ename en Velzeke. Bovendien kan zeker nagedacht worden over structurele samenwerking tussen Ronse en de provinciale musea en erfgoedinstellingen in de regio. Wat de N48 (zuidelijke omleiding) betreft, worden de mogelijkheden door de provinciale administratie onderzocht.

Foto’s: Copyright Fabrice Gevaert.