De gouverneur hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer
De gouverneur hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Zijn diensten verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt met de nodige zorg.
De gouverneur is Vlaamse ambtenaar, voorzitter van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en vertegenwoordigt binnen de provincie ook de federale regering en Vlaanderen. De gouverneur doet dus een beroep op verschillende overheidsadministraties voor een goede dienstverlening. Bekijk de verschillende privacyverklaringen:

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. Voor bepaalde dienstverlening – zoals bij wapenvergunningen of klachtenbehandeling – kan je persoonlijke informatie worden gevraagd. De bevoegde overheidsdienst (federale diensten van de gouverneur, provinciale dienst, Vlaamse dienst) zal deze gegevens verwerken.

Verwerking persoonsgegevens?
De bevoegde diensten vragen enkel de noodzakelijke persoonsgegevens op en gaan er zorgvuldig mee om.
Dit betekent dat ze discreet omspringen met jouw gegevens, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.
Ze bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor hun taken, rekening houdend met de archiefwetgeving.
Jouw (contact)gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom persoonsgegevens verwerken?
De bevoegde diensten gebruiken je gegevens voor een duidelijk en gerechtvaardigd doel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van een taak;
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Google Analytics
Google Analytics houdt bij hoe gebruikers websites gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Facebook, LinkedIn, Twitter en Pinterest
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan derden?
Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij daar een wettelijke basis voor is.
Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de bevoegde overheid. Daarbij worden je persoonsgegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.
Zoals eerder vermeld, heeft de gouverneur verschillende taken op Vlaams, Federaal en provinciaal niveau. In die hoedanigheid geeft hij jouw persoonsgegevens door aan Federale en Vlaamse overheidsinstanties of aan lokale besturen, ingeval hij hiertoe verplicht is. Omgekeerd vraagt hij ook jouw persoonsgegevens op bij andere overheidsinstanties, in het bijzonder bij het gebruik van authentieke gegevensbronnen. Deze uitwisseling van gegevens is ook wettelijk geregeld of mag hij doen op basis van machtigingen. Die machtigingen kan je raadplegen op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?
Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • recht op inzage: je mag weten of de bevoegde overheden gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen;
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je de bevoegde overheden vragen om deze te verbeteren;
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.
Om gebruik te maken van je rechten, kan je een schriftelijk verzoek indienen bij het kabinet Gouverneur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, e-mail: kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be
Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: commission@privacycommission.be

Wijzigingen
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Het beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.