De Vlaamse regering heeft op 18 juli 2003 het decreet Integraal Waterbeleid bekrachtigd. Het was op 9 juli 2003 goedgekeurd door het Vlaams parlement. Dit decreet vormt de basis van een daadwerkelijke trendbreuk in de aanpak van de waterproblematiek in Vlaanderen en moet leiden tot een duurzaam waterbeleid. Het voorziet dat er, als wapen in de strijd tegen wateroverlast en overstromingen, ruimte voor water wordt gecreëerd.

Ruimte voor water als wapen tegen overstromingen
Het decreet Integraal Waterbeheer voorziet dat de nodige ruimte voor water planmatig wordt vastgelegd. Zo kunnen bredere oeverzones en overstromingsgebieden worden aangeduid in bekkenbeheerplannen en deelbekkenbeheerplannen. Bovendien is een koppeling voorzien met de ruimtelijke ordening: de overstromingsgebieden die in de plannen worden aangeduid, moeten verankerd worden via ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit zal ervoor zorgen dat de waterlopen opnieuw ruimte krijgen om, als het nodig is, hun natuurlijk overstromingsgebied te benutten waardoor woongebieden beter gevrijwaard worden.

Oprichting Bekkenbesturen en Waterschappen
Het decreet maakt komaf met een administratieve versnippering van het waterbeheer. In de toekomst wordt dat waterbeheer georganiseerd per stroomgebied, rivierbekken of deelbekken. Vlaanderen telt 11 bekkens die samen het hele grondgebied bestrijken. Per bekken komt er een bekkenbeheersplan. De bekkenbesturen en waterschappen (op het lokale niveau) moeten ervoor zorgen dat het waterbeheer in Vlaanderen efficiënter verloopt en het algemeen belang dient. Om dat te bereiken wordt de samenwerking tussen de waterbeheerders (Vlaamse overheid, provincies, gemeenten en polders en wateringen) fors aangezwengeld.

De gouverneur is voorzitter van (het bestuur van) het Denderbekken, het Bovenscheldebekken, het Leiebekken, het Bekken van de Gentse Kanalen en het Benedenscheldebekken.

Meer informatie: www.integraalwaterbeleid.be