Voormalig gouverneur Jan Briers kreeg in 2014 van de Vlaamse regering de opdracht een gedragen oplossing uit te werken voor het natuurluik van de Gentse haven. Na een reeks bilaterale gesprekken met alle betrokkenen bleek dat zowel de Vlaamse instanties als de gemeenten, de haven en de belangengroepen te vinden waren voor een breed gedragen project voor de Moervaartvallei. In dit project is plaats voor de vele aspecten van de open ruimte: landbouw, natuur, waterberging, recreatie, erfgoed, landschap enzovoort.

Op 20 april 2015 ging het open ruimte project Moervaartvallei officieel van start. Binnen dit project bereikten in 2016 de natuur- en landbouworganisaties een akkoord over de inrichting van nieuwe natuurgebieden én het vrijwaren van een aantal gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei. Dit akkoord wordt gesteund door de andere actoren en nu verder uitgewerkt via 3 sporen: een strategisch open ruimteproject, een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en een landinrichtingsproject.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, erkende eind december 2016 het openruimteproject Moervaartvallei als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Aan deze erkenning is een subsidie van 240.000 euro van Ruimte Vlaanderen verbonden voor de aanwerving van een projectcoördinator. Deze projectcoördinator heeft de opdracht om gedurende drie jaar, in overleg met alle partners in het gebied, de realisatie van de visie op het terrein op sporen te zetten. De Vlaamse Landmaatschappij kreeg tegelijk de opdracht om het onderzoek naar de haalbaarheid van een landinrichtingsproject voor de Moervaartvallei op te starten.