Op (werk)bezoek in Lokeren

Samen met de deputatie en een aantal topambtenaren bracht de gouverneur op vrijdag 19 september een werkbezoek aan Lokeren. Ook dit werkbezoek kaderde in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Op de agenda stonden heel wat specifieke ‘Lokerse’ thema’s die aan de hand van een passend filmpje uit de doeken werden gedaan. Inzake mobiliteit was er aandacht voor het huidige op- en afrittencomplex van de E17. Het stadsbestuur maakt zich zorgen over de verkeerskundig ingewikkelde en gevaarlijke situatie van dat complex, omdat diverse verkeersstromen elkaar kruisen. Gedeputeerde Versnick, verantwoordelijk voor mobiliteit, is zich bewust van de problematiek. Hij liet alvast weten dat hij een onderhoud heeft gevraagd bij minister Weyts om enkele mobiliteitsdossiers te bespreken en dat hij dit dossier zal meenemen. Ondertussen werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verder aan een aantal parallelle pistes. Nog op vlak van mobiliteit was er aandacht voor de realisatie van verschillende fietspaden: langeafstandsfietspaden (LAP), bovenlokaal functionele fietsroutes (BFF) en lokaal functionele fietsroutes (LFF).

Wat cultuur betreft, polste het stadsbestuur naar de provinciale profilering van het cultuurbeleid in Lokeren. Het provinciebestuur stelde dat de realisatie en exploitatie van algemene culturele infrastructuur taken voor de lokale overheid zijn. Maar de provincie gaf ook aan bereid te zijn initiatieven projectmatig te ondersteunen, voor zover zij een bovenlokaal karakter hebben en voldoen aan de criteria zoals bepaald in de provinciale subsidiereglementen.

Het provinciebestuur krijgt overigens meermaals de vraag naar provinciale begeleiding. Ook de gesignaleerde nood aan coördinatie en expertise waaraan de provincie zou kunnen tegemoet komen, toont aan dat de provincie vanuit haar positie als intermediair niveau hierin een belangrijke rol kan opnemen. Ten gevolge van de verschuiving in haar takenpakket en de daaraan gekoppelde beperking in middelen, is het vandaag de dag echter onduidelijk wie dat in haar plaats zal doen.

Op vlak van sport is de zweminfrastructuur besproken. Ook hier heeft de provincie aangegeven dat ze ideaal is geplaatst om als trekker op te treden. Helaas dient ook hier te worden gesteld dat het nieuw Vlaams regeerakkoord heeft aangegeven dat sport niet langer een provinciale bevoegdheid zou kunnen zijn.

Verder was er aandacht voor toerisme en de ontwikkeling van het water- en fietstoerisme op de Moervaart en de Durme. Het provinciebestuur liet alvast weten bereid te zijn de stad te helpen bij de opmaak van de plannen.

Wat Klimaatneutraliteit 2050 betreft, maakt de stad Lokeren sinds lange tijd werk van een duurzaam beleid. Verschillende maatregelen zijn reeds genomen op vlak van rationeel energieverbruik en er is een kaderovereenkomst met Eandis afgesloten. Ook inzake mobiliteit heeft de stad verschillende acties ondernomen en stimuleert ze maximaal het fietsverkeer.

Na het werkoverleg openden de gouverneur en burgemeester de tentoonstelling ‘Omnium Memoria’ oftewel ‘Collectief Geheugen’ in Park ter Beuken. De expositie bestaat uit een monumentaal houten kunstwerk van de Belgische kunstenaar Renato Nicolodi. Het werk refereert zowel naar het heden als het verleden en verwijst onder andere naar de kruiskapel in Eksaarde. Ook al bekoorde het kunstwerk menig bezoeker, het wordt onherroepelijk weer afgebroken, wegens het tijdelijke karakter ervan. Tot 11 november kan iedereen er nog een blik op werpen.