Op bezoek in het geografisch middelpunt van Vlaanderen: Buggenhout

Op dinsdag 20 oktober brachten de provinciegouverneur, de Oost-Vlaamse gedeputeerden en een delegatie topambtenaren van de provinciale, Vlaamse én federale administratie een werkbezoek aan Buggenhout. Dit werkbezoek kaderde in de ‘culturele’ Ronde van het provinciebestuur en was het 56e op rij.

Agenda

Op de agenda stonden zowel algemene punten als Buggenhout-specifieke punten.

Op vlak van mobiliteit ging aandacht naar de ontsluiting van de watergebonden industrie in Baasrode, om een verkeersinfarct op de N17 te voorkomen. Zowel het Agentschap Wegen en Verkeer als het provinciebestuur verwijzen hier naar het mobiliteits- en effectenrapport (MOBER) en de daaruit afgeleide maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Beide besturen zijn ook van mening dat de problematiek van de verkeersafwikkeling ruimer moet worden bekeken. In die optiek wordt gewerkt aan een overeenkomst met daarin de taakverdeling rond verdere mobiliteitsmaatregelen.

Er was nog meer aandacht voor ruimte, meer bepaald voor de toekomst van de Alvatsite. Deze site heeft een bovenlokaal belang, mede gezien de potenties op het vlak van watergebondenheid. Uiteraard wordt Buggenhout direct betrokken bij het ganse proces en zal het hiervoor samen met de provincie aan tafel zitten. Nog binnen ruimte is de problematiek voor het niet-aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden besproken. Woonuitbreidingsgebieden kunnen enkel worden aangesneden wanneer daar een duidelijke behoefte voor kan worden aangetoond. Op dit ogenblik is dit niet het geval, maar de provincie heeft alvast beloofd om samen met Buggenhout naar mogelijkheden te kijken.

Komen we bij sport, een bevoegdheid van gedeputeerde Bruggeman, afkomstig uit Buggenhout. De gemeente beklemtoonde dat er reeds een goede samenwerking is met het provinciebestuur en vroeg of een gezamenlijke uitwerking van het ruiterpad tot de mogelijkheden behoort. Dat laatste werd tijdens de vergadering door de provincie bevestigd.

De gemeente is bekend om haar Buggenhout bos, een 190 hectare groot staatsbos met de befaamde boskapel nabij het drieprovinciënpunt. De gemeente vroeg de provincie of er kan worden samengewerkt op vlak van milieueducatie in het bos. De provincie geeft aan dat het zal bekijken in welke mate pakketten kunnen worden opgemaakt voor de kleuter- en lagere scholen.

Binnen het luik provinciaal patrimonium vroeg de gemeente of de refter van de Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs ‘Spectrum’ ook door vzw Eindelijk en de actie Kom op tegen Kanker kan worden gebruikt. De provincie is akkoord, mits goede afspraken en toezicht vanuit de gemeente.

Zoals bij elk werkoverleg in het kader van de ‘culturele’ Ronde, gaf het provinciebestuur meer duiding over volgende punten: Klimaatneutraliteit, Fair trade, Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

Ook de gouverneur zelf plaatste naar goede gewoonte enkele Vlaamse en federale punten op de agenda. Zo polste hij in Buggenhout naar de ‘slimme samenwerking’ tussen de verschillende administraties. Buggenhout gaf aan dat het reeds samenwerkt met verschillende buurgemeenten om de inwoners een maximale dienstverlening te kunnen geven. Verder wordt intern werk gemaakt van de inkanteling van het OCMW in de gemeente. Zo liet de gemeente weten dat de sociale dienst op vandaag reeds gemeenschappelijk is. De gemeente stelde dat de hulpverleningszone Oost ondertussen op snelheid is en er een goed beleidsplan voorligt.

Tijd voor cultuur

Na het werkbezoek nodigde het college van burgemeester en schepenen de voltallige delegatie uit om op het grondgebied Buggenhout de Belgische bierbrouwerij Bosteels te bezoeken. Deze welvarende brouwerij, vooral gekend om het succesbier Tripel Karmeliet, kent een voortdurende groei. De voorbije jaren werden diverse investeringen gedaan om de productie op te drijven maar nog steeds slaagt de brouwerij er niet in om aan de alsmaar groeiende vraag te voldoen. Een gezellige babbel met de vele Buggenhoutenaars, bij een heerlijk lokaal biertje, sloot de Ronde af.