Te gast in ‘Giesbaargen’

Voor het 57e werkbezoek in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen, trok de gouverneur, samen met de deputatie en een delegatie gespecialiseerde ambtenaren, naar Geraardsbergen, helemaal ten zuiden van de provincie.

Agenda

Na de voorstelling van de stad door een trotse burgemeester Guido De Padt, kon het echte werk beginnen. Het hoeft niet te verbazen dat heel wat uiteenlopende punten op de Geraardsbergse agenda stonden. Bovendien nam het stadsbestuur van de gelegenheid gretig gebruik om te polsen naar de directe gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord, wanneer de provincie niet langer bevoegd zal zijn voor de persoonsgebonden materies.

Een van de gevolgen van het verdwijnen van de persoonsgebonden bevoegdheid welzijn bij de provincie, is het wegvallen van subsidies voor vrijwilligerswerking. Het provinciebestuur behoudt wel haar bevoegdheden binnen ontwikkelingssamenwerking, maar de middelen worden schaarser. Drugbeleid en Gezondheidszorg worden overgeheveld, hetzij naar Vlaanderen, hetzij naar de gemeentebesturen. Het provinciebestuur blijft bovenlokale projecten en initiatieven steunen maar voor wijkgebonden initiatieven zijn helaas geen subsidiereglementen voorzien.

Ook op vlak van cultuur is gewezen op de overheveling van de bevoegdheden hetzij naar Vlaanderen, hetzij naar een lokaal beleidsniveau. Voor wat betreft de ‘bedrijfstak cultuur’ heeft Vlaanderen voor een zachte inkanteling naar de Vlaamse overheid gekozen. De toekomst van de Provinciale Uitleendienst Geraardsbergen is op dit ogenblik onzeker hoewel er verschillende mogelijkheden bestaan. Het is wel zo dat de inzet voor en van de uitleendienst Oost-Vlaanderen nog tot 1 januari 2017 gegarandeerd blijft. Verder heeft de dienst Erfgoed van het provinciebestuur aangegeven bereid te zijn om een toelichting te komen geven over de opmaak van een parochiekerkenplan en mee te denken over de lange termijnvisie voor de kerken.

Aandacht was er voor mobiliteit, meer bepaald voor de ontsluiting van Geraardsbergen. Tijdens het werkoverleg heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een overzicht gegeven van de verschillende projecten ten behoeve van een betere ontsluiting.

Geraardsbergen, gelegen in de Denderstreek en aan de Dender, had natuurlijk vragen over water. Het stadsbestuur wist maar al te goed dat gouverneur Briers voorzitter is van de algemene bekkenvergadering en van het bekkenbureau van de Dender, en greep haar kans om enkele prangende vragen op tafel te leggen. De gouverneur gaf mee dat het strategisch project Denderland door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd. Vanuit dat project is een overlegplatform opgericht met als doel een geïntegreerd en gedragen beleid te voeren. Ter voorbereiding van de projectaanvraag werden alle gemeenten langs de Dender, waaronder Geraardsbergen, gecontacteerd. In dat overlegplatform zullen zowel lokale als bovenlokale, naast bestuurlijke en niet-bestuurlijke, actoren vertegenwoordigd zijn. Het project bevindt zich momenteel in de initiatiefase.

Onder het thema ruimte, herbevestigde de provincie dat de afbakeningsprocedure Kleinstedelijk Gebied wordt heropgestart en dat er een volledig nieuw afbakeningsproces zal worden gevoerd. Budget is beschikbaar en personeelsinzet is voorzien. Onder datzelfde thema stond ook planologische ruil op de agenda, gezien de stad samen met Ruimte Vlaanderen, VLM en Waterwegen & Zeekanaal hierrond een project is opgestart. Doelstelling van het project is om te onderzoeken op welke manier bestaande ontwikkelingsmogelijkheden/bouwrecht van slecht gelegen gronden kan worden weggenomen. Zo wil men de bestemming van de slecht gelegen gronden wijzigen, waar nodig via compensatie of via een ruiloperatie naar een betere plek.

Vanuit het provinciebestuur was er aandacht voor de Klimaatneutraliteit, Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

De gouverneur van zijn kant polste naar de ‘slimme samenwerking’ op lokaal niveau en bracht het project Gemeentelijke Noodplanning op de agenda. Gezien de actualiteit van de problematiek, is ook gesproken over de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Cultuur

Na het werkbezoek volgde een wandelparcours met diverse kunsthappenings. Het was de ideale gelegenheid voor de stad om haar diversiteit op vlak van cultuur onder de aandacht te brengen. Tijdens de receptie kregen de inwoners nog de kans om een praatje te maken met hun stadsbestuur, maar ook met de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde ambtenaren.