Onthulling tijdscapsule na druk werkbezoek in Kruibeke

Op 23 maart brachten de gouverneur en Oost-Vlaamse deputatie een werkbezoek aan de gemeente Kruibeke. Gezien de uitgebreide agenda werden ze ook hier bijgestaan door een groep topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie.

Het werkbezoek kaderde in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen en werd, zoals steeds, afgesloten met een cultureel evenement. Na de vergadering nodigde het gemeentebestuur de gouverneur en gedeputeerden uit voor een fietstocht in de Polders van Kruibeke. Aansluitend werd een tijdscapsule onthuld over het ontstaan van de Rupelmondse Kreek in 1715. Met dit evenement wou het gemeentebestuur dit feestelijk jubileum niet zomaar laten voorbijgaan.

Stevige en diverse agenda

In Kruibeke was de agenda stevig en divers, met een aantal lokale, Vlaamse én federale materies.

Wat lokale materies betreft, vroeg Kruibeke de steun van de Provincie voor ruimte, met de opstart van twee grote Kruibeekse projecten: Kruibeke – groene haven, en Rupelmonde – kleine stad aan de Schelde. Daarna ging het over patrimonium, met het kasteel Altena en de oude kloosterkapel. Inzake milieu ging aandacht naar de sanering van de gronden in deelgemeente Rupelmonde. Momenteel wordt onderzocht of hiervoor Europese subsidies kunnen worden aangewend. Verder stond ook het doortrekken van het laarzenpad in de Barbierbeekvallei op de agenda. De Provincie liet weten dat de aanleg van de bufferstroken deel uitmaken van een pilootproject en dat de verdere ontwikkeling van bufferstroken gekoppeld wordt aan het project Gestroomlijnd Landschap. De start van het project Barbierbeekvallei is voorzien voor 2016. Dan volgde cultuur en toerisme als agendapunt. Hier vroeg het gemeentebestuur aandacht voor twee jubileumjaren. Enerzijds was dat 500 jaar familie Pottelsberghe in Kasteel Wissekerke en 500 jaar Getijdenmolen. Anderzijds het 70-jarig bestaan van de folkloristische Schellekesfeesten. Het gemeentebestuur bezorgt een nota aan de deputatie zodat kan worden onderzocht hoe de Provincie deze festiviteiten kan ondersteunen.

Wat Vlaamse materies betreft, was veel aandacht voor de fusies van de gemeenten. In het voorjaar van 2010 hebben Beveren en Kruibeke deelgenomen aan een voorbereidende studie voor een mogelijke fusie tussen deze gemeenten. Hoewel Kruibeke vandaag geen vragende partij meer is, was het gemeentebestuur toch geïnteresseerd in een huidige stand van zaken op dat vlak. De gouverneur verwees hier naar het bezoek van minister Homans in het VAC in Gent op 18 maart. Die dag lichtte de minister haar beleid daaromtrent toe en het was duidelijk dat het Vlaams Regeerakkoord van het concept van vrijwillige fusies vertrekt. Een ander punt was de integratie gemeente/OCMW. Momenteel bereidt de werkgroep ‘decreet lokaal bestuur’ de regelgeving voor die nodig is om de inkanteling te maken. Het is evident dat rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van de lokale besturen. Het gemeentebestuur had ook vragen over subsidiedossiers. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de Vlaamse Regering de inkanteling van zeven grote subsidiestromen in het Gemeentefonds voorziet waardoor het verwerven van subsidies vlotter zal verlopen. Voor subsidies van Toerisme Vlaanderen stelde het provinciebestuur voor om de aanvragen eerst af te toetsen met Toerisme Oost-Vlaanderen, voor een goede afstemming van de dossiers. Dit zou de kans op het verkrijgen van een subsidie verhogen. Een ander belangrijk punt dat werd besproken, is de samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. In dit kader had de gouverneur reeds overleg met het agentschap. Deze ontmoeting vond plaats op 19 januari waarbij een lijst met ruim 100 Oost-Vlaamse kleinere en grotere dossiers werden meegegeven voor verdere opvolging. Momenteel is een screening van deze lijst lopende. Zodra er resultaten worden geboekt, worden de gemeenten daarvan op de hoogte gebracht.

Tenslotte stonden ook enkele federale materies op de agenda. Veiligheid was hier het centrale gespreksonderwerp. Kruibeke is aangesloten op het project Ondersteuning noodplanning van de federale dienst van de gouverneur. Dankzij de financiële bijdragen van de aangesloten gemeentebesturen werden drie personeelsleden aangeworven die de gemeenten ondersteunen in hun noodplanningsbeleid. De rol van de gemeentelijke noodplanningsambtenaar overnemen is echter niet mogelijk. Op vlak van informatieveiligheid liet de Provincie weten dat een provinciale ambtenaar wordt aangeworven waarop gemeentebesturen tegen betaling een beroep kunnen doen.