Een natuurramp of een ramp door een technische of menselijke fout is nooit weg te denken uit onze samenleving. Rampenbestrijding en zorg voor veiligheid zijn dan ook van groot belang. De gouverneur heeft in deze context een belangrijke rol:

 • handhaving van rust en orde,
 • verzekering van de veiligheid van personen en eigendommen,
 • coördinatie bij zware rampen,
 • communicatie naar de bevolking toe,
 • opleidingen organiseren.

Nood- en interventieplanning is cruciaal in de coördinatie bij industriële rampen en natuurrampen. Op zowel gemeentelijk, provinciaal als federaal niveau worden dan ook noodplannen opgemaakt.

Coördinatie
Zowel op de plaats van de crisis als op hoger niveau wordt de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd.

 • De operationele coördinatie gebeurt op de plaats van de ramp via de commandopost-operaties of CP-OPS. Alle disciplines sturen een afgevaardigde naar de CP-OPS zodat men overzicht krijgt van de problemen en een gezamenlijk optreden kan uitgetekend worden.
 • De beleidscoördinatie treedt in werking als er grote beslissingen moeten genomen worden bv. bij een evacuatie. Deze coördinatie gebeurt in de coördinatiecomités of CC’s.De beleidscoördinatie kan op 3 niveaus gebeuren, die ook fases genoemd worden. Alarmfasen zijn een aanduiding voor de ernst en de omvang van de ramp. Zij geven aan wie instaat voor de algemene coördinatie en welke middelen kunnen ingezet worden.
 1. de gemeentelijke fase met de burgemeester als beleidscoördinator en voorzitter van het gemeentelijk coördinatiecomité.
 2. de provinciale fase, met de gouverneur als beleidscoördinator en voorzitter van het provinciale coördinatiecomité.
 3. de federale fase met de minister van Binnenlandse Zaken als beleidscoördinator en voorzitter van het federale coördinatiecomité.

Naar gelang de omvang en de ernst van de ramp wordt de gemeentelijk, provinciale of federale fase afgekondigd. Meer informatie op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

Principes

 • Disciplines: iedere rampsituatie wordt bestreden door teams van mensen. In de rampenbestrijding hebben we het over vijf disciplines, die gecoördineerd samenwerken. Lees verder.
 • Zonering van het rampgebied: het rampterrein wordt ingedeeld in zones, afgesloten door perimeters. Deze zonering geschiedt in functie van de veiligheid en ter verbetering van de coördinatie. Lees verder.
 • Noodplannen: noodplannen beschrijven hoe te reageren op diverse noodsituaties. Lees verder.
 • Informatie en communicatie zijn bij rampen essentieel. Tijdens een provinciale fase verschijnen er updates over de evolutie van de ramp en eventueel instructies op de kanalen van de dienst noodplanning: websiteFacebook en Twitter. Lees verder.
 • Evacuatie: noodsituaties kunnen ertoe leiden dat mensen tijdelijk hun huis moeten verlaten zodat ze zich buiten de gevarenzone bevinden. In het kader van de noodplanning kan de bevoegde overheid (burgemeester, gouverneur of minister) omwille van de veiligheid beslissen om te evacueren. Lees verder.

Rampoefeningen
Om een ramp doeltreffend te kunnen bestrijden is het nodig dat alle optredende disciplines elkaar op voorhand kennen. Daarvoor worden er oefeningen georganiseerd die een crisissituatie simuleren en de hulpdiensten toelaten met elkaar samen te werken.
De coördinatie van een dergelijke rampenoefening behoort tot de wettelijk verplichte taken van de gouverneur.

Provinciale veiligheidscel
De gouverneur zit de provinciale veiligheidscel voor. Deze provinciale veiligheidscel is samengesteld uit de provinciaal noodplanningscoördinator en een vertegenwoordiger van elke discipline en van de gerechtelijke overheid. Zij geven advies over de op te stellen nood- en interventieplannen, het in de praktijk brengen van de noodplannen, het oefenbeleid, de besteding van de Seveso- en nucleaire fondsen…

Vragen?
Dienst noodplanning
Federaal huis
Kalandeberg 1
9000 Gent
09 269 82 72
0478 73 38 96
veiligheid.ovl@ibz.fgov.be