Ninove en haar Ninovieters

Op woensdag 10 september brachten de gouverneur, deputatie en enkele topambtenaren een werkbezoek aan de stad Ninove.

Op de agenda, onder andere, het nieuw Vlaams regeerakkoord. Er kwamen meer specifieke vragen over de toekomst van de provinciale subsidies in de persoonsgebonden materies cultuur, sport en welzijn. Hoewel het nog wachten is op meer concrete informatie, liet de deputatie alvast weten dat het bij de Vlaamse regering zal ijveren voor het honoreren van de gemaakte afspraken met de lokale besturen.

Inzake ruimte bevestigde het provinciebestuur zich te blijven inzetten voor de ontwikkeling van Ninove Zuid. Wat de nieuwe KMO-zone betreft, liet de provincie weten dat de opmaak van het RUP in principe een stedelijke bevoegdheid is. Het gaat hier immers om een lokaal bedrijventerrein.

Op vlak van mobiliteit is gesproken over de nieuwe fietsverbinding tussen de Oude Eichembaan en de Ratissestraat. Dit aan te leggen fietspad biedt een korter alternatief voor de huidige BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) via de Aardeweg.

Het stadsbestuur stelde voor om het nijpend tekort aan parkeermogelijkheden in het centrum van Ninove op te lossen door op het terrein van het PTI bijkomende parkeermogelijkheden te creëren. Het provinciebestuur is bereid om hierover in overleg te gaan maar onderstreept dat er rekening moet worden gehouden met de veiligheidsrisico’s.

Voor een stad aan de Dender is het niet onlogisch dat heel wat dossiers omtrent water op de agenda stonden. Zo is gesproken over de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen van derde naar tweede categorie. Het provinciebestuur gaf aan dat de stad heel binnenkort een concreet voorstel van afsprakennota zal ontvangen. Daarnaast kwam ook de aanleg van de overloopgebieden op de Molenbeek en Beverbeek ter sprake. De deputatie liet weten dat de stad een gemotiveerde aanvraag moet indienen voor de overdracht van deze dossiers naar de provincie. Alleen dan kan de provincie specie of afval verwijderen. Dan waren er de erosiebestrijdende maatregelen. Zowel de stad als de provincie bevestigden dat een goede samenwerking tussen de verschillende actoren (landgebruikers, landeigenaars, lokale besturen en diverse afdelingen bij het Vlaams gewest) noodzakelijk is om tot een oplossing te komen. Sensibilisering, waar reeds sterk wordt op ingezet, is bij deze belangrijk.

Goed om weten is dat de stad Ninove graag meegaat in het verhaal Klimaatneutraliteit 2050 van de provincie. Verder bevestigde de stad dat het Fair Trade Label is opgenomen in het bestuursakkoord.

Op Vlaams niveau had de stad vragen over de visienota ‘Een toekomst voor de parochiekerk’ en twee omzendbrieven van minister Bourgeois daaromtrent. De aanwezige Vlaamse ambtenaar onderlijnde het belang van een consensus tussen de stad en de eredienstbesturen voor wat betreft de toekomst van de kerkgebouwen. Zolang er geen consensus is, kan men geen aanspraak maken op subsidies.

Op federaal niveau is verwezen naar het mogelijke elektriciteitstekort. De gouverneur liet weten dat er nog diezelfde dag een bijeenkomst is geweest over het afschakelplan. Hij verwees ook naar het groot burgemeestersoverleg van 6 oktober. Dan zal de gouverneur (nog) meer duidelijkheid brengen.

Na het boeiende werkoverleg was het hoog tijd voor een streepje cultuur. Het Kunstenparcours KRASJ 2014 was daarvoor de uitgelezen plek. Enerzijds bood het parcours de gelegenheid om het werk van nationale én internationale kunstenaars te bewonderen. Anderzijds was het de ideale manier om Ninove en haar ‘Ninovieters’ op een aparte manier te ontdekken. En zo geschiedde…