Met de Nostalbus door Sint-Laureins

Op dinsdag 9 juni tekenden de gouverneur, deputatie en enkele topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie present in het landelijke Sint-Laureins. Ook dit bezoek kaderde in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Agenda

Op vlak van mobiliteit polste de gemeente naar een stand van zaken betreffende het fietspad langs het Leopoldkanaal. Voor het provinciebestuur is de realisatie van die fietsweg een absolute meerwaarde, niettegenstaande het feit dat uit verschillende overlegmomenten ook enkele tegenargumenten naar voor zijn gekomen. Desalniettemin is de provincie bereid verder overleg een kans te geven, door het dossier op de agenda te plaatsen van het periodiek overleg tussen de Dienst Mobiliteit en het Agentschap voor Natuur en Bos. Nog binnen de thematiek ‘mobiliteit’ opperde het gemeentebestuur verschillende vragen over de ontsluiting van Sint-Laureins, na aanleg van de tunnel voor de N455 onder de N49. Het provinciebestuur kent en erkent de noodzaak van dit dossier maar benadrukt dat er eerst een akkoord moet komen vooraleer een nieuw Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) wordt opgesteld. Een overleg met de stad Eeklo en Veneco dringt zich op om te kijken of zij kunnen helpen.

In een agrarische gemeente als Sint-Laureins is er uiteraard aandacht voor landbouw, meer bepaald voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Op dit ogenblik worden landbouwers in beeld gebracht en voert Vlaanderen een verfijning van aanpak door op het terrein. De provincie liet van haar kant weten dat het heeft aangedrongen om rekening te houden met familiaal leed en economisch verlies en dat de flankeringsargumenten in die optiek werden aanvaard.

Op vlak van welzijn kaartte de gemeente de capaciteitsuitbreiding van het woonzorgcentrum aan. Tijdens het werkoverleg is bevestigd dat er een programmatiestop is tot eind 2015 en dat het aangeraden is om vanaf 2016 een nieuwe aanvraag in te dienen.

In het kader van de veiligheid stond indoordekking op de agenda. De gemeente is recentelijk tweemaal geconfronteerd geweest met een positief advies van de Astrid Veiligheidscommissie. Een eerste maal voor de bouwaanvraag van een multifunctioneel gebouw voor jeugd- en sportvoorzieningen. Een tweede maal voor de bouwaanvraag van een ajuinverwerkend bedrijf. Men gaf toen mee dat het altijd mogelijk is om een herziening aan te vragen, maar om die wel goed te argumenteren.

Vanuit de provincie werd nog aandacht gevraagd voor Klimaatneutraliteit, Fair Trade en Ouder worden in je buurt. Wat Klimaatneutraliteit betreft, gaf de gemeente mee dat het volop inzet op isolatie om energieverbruik zo veel mogelijk te beperken. Zowel de Fair Trade piste als het project Ouder worden in je buurt worden verder onderzocht waarbij de gemeente contact zal opnemen met de diensten van de provincie.

Wat ‘slim samenwerken’ betreft, een vast puntje van de gouverneur, is het duidelijk dat in het Meetjesland heel wat samenwerkingen goed lopen. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen de technische diensten van Sint-Laureins, Maldegem en Kaprijke. Een ander knap voorbeeld is de intergemeentelijke samenwerking betreffende het containerpark in Sint-Laureins. Ook de samenwerking tussen het OCMW en de gemeente loopt goed, met slechts een financieel beheerder voor zowel de gemeente als het OCMW.

De gouverneur deed tenslotte een aanbeveling voor het project ‘ondersteuning gemeentelijke noodplanning’ en gaf aan dat het belangrijk is om goed te oefenen. Het is dan ook zijn bedoeling om met de veiligheidsdiensten over te gaan naar professionele permanentie op vlak van noodplanning. Hierover is verder overleg nodig en er is afgesproken om dit mee te nemen in de gesprekken binnen de hulpverleningszone.

Rondrit met de Nostalbus

Na het werkbezoek organiseerde het gemeentebestuur een rondrit met de Nostalbus om op een alternatieve én leuke manier kennis te maken met de uitgestrekte gemeente Sint-Laureins. De burgemeester nam gretig van de gelegenheid gebruik om, met de hulp van enkele sfeervolle vertellers, zijn gemeente aan het meegereisde gezelschap voor te stellen. Tegelijkertijd was de rondrit de ideale gelegenheid om de punten, die voordien in de vergadering aan bod waren gekomen, te toetsen aan de realiteit. Na afloop was er nog de mogelijkheid om een praatje te maken met de inwoners zelf.