Massa speerpunten op werkbezoek in Gent

Na de uiteenzetting van de vele speerpunten voor de Stad Gent, bij monde van burgemeester Termont, was het de beurt aan eerste gedeputeerde Vercamer om voor de Provincie een gelijkaardige lijst te presenteren. De toon was meteen gezet en het viel op dat niet alleen de Stad, maar ook de Provincie met zeer veel ‘goesting’ haar bevoegdheden zal blijven uitvoeren. Burgemeester Termont omschreef het als volgt: ‘Er is een goede verstandhouding tussen de Stad en de Provincie en zolang er geen nieuwe decretale verplichtingen zijn, blijft alles “business as usual”.’

Op de agenda ‘slechts’ drie punten, maar dan wel drie strategische: een provincievrije stad, de Krook en de Leopoldskazerne.

Provincievrije Stad Gent

Wat de gevolgen van het Vlaams regeerakkoord betreft, zitten zowel de Stad Gent als de Provincie met heel wat vragen rond organisatie, personeel en budget. Burgemeester Termont zei overigens dat Gent nooit vragende partij is geweest voor deze ‘onthoofding’ maar dat het evenmin blind is voor de realiteit. In die zin hebben zowel de stadssecretaris als de provinciegriffier tijdens het werkoverleg de opdracht gekregen om een eerste overzicht te maken van punten die in aanmerking komen voor een eventuele overdracht van provincie- naar stadsbestuur.

Daarenboven bevestigde de Provincie principieel akkoord te gaan om te blijven investeren in de Stad Gent, zolang dat mogelijk is en zolang de inkomsten die betrekking hebben op de Stad Gent niet worden afgenomen. Daarbij is de afspraak gemaakt om alle investeringen vanaf heden in 20sten uit te drukken. Zodra de inkomsten van de Provincie worden doorgestort naar de Stad Gent, neemt de Stad Gent het resterende deel van de investering over. De provinciegriffier en stadssecretaris hebben eveneens opdracht gekregen om in die zin een sluitende voorbehoudsclausule op te maken die bij toekomstige investeringen kan worden gebruikt.

Project De Krook

Wat De Krook betreft, bevestigde gedeputeerde Dauwe – op vraag van schepen Storms – dat de Provincie haar engagementen zal blijven honoreren.

Leopoldskazerne

Gedeputeerde Bruggeman bevestigde dat de centralisatie van de provinciediensten nog altijd voorop staat. Wat betreft de Leopoldskazerne zijn nog bijkomende vragen gesteld maar het is inderdaad de bedoeling dat de Provincie doorgaat met dit project. Rekening houdend met enkele bijkomende, nieuwe omstandigheden, zal de Provincie ten laatste eind januari een definitief besluit nemen.

‘Sculptures & Drawings’

Na het werkoverleg trok de voltallige delegatie richting SMAK, voor de eerste mid-career presentatie van de Oost-Vlaamse unieke artieste Berlinde De Bruyckere. De tentoonstelling loopt nog tot 15 februari 2015 in het SMAK en is een aanrader voor iedereen die ook eens het andere, apartere werk van Berlinde wil bewonderen.