Maldegem Leeft!

Vorige week brachten gouverneur Briers, de deputatie en een aantal topambtenaren een werkbezoek aan de gemeente Maldegem.

Burgemeester Marleen Van den Bussche stelde er met trots haar gemeente voor. Maldegem ligt in het noordwesten van onze provincie, grenzend aan de provincie West-Vlaanderen en het Nederlandse Zeeland. Grensoverschrijdende samenwerking is bij deze een belangrijk punt voor de Maldegemnaars. Verder leerden we dat Maldegem de op een na (na Beveren) grootste Oost-Vlaamse gemeente is wat oppervlakte betreft.

Zoals steeds is stilgestaan bij de samenwerking tussen de verschillende administraties. Aangezien Maldegem deel uitmaakt van het Streekplatform Meetjesland, is het op vlak van samenwerking met andere besturen niet aan zijn proefstuk toe. Ook de gevolgen van het Vlaams regeerakkoord is kort aangehaald. Omdat het regeerakkoord nog voor vragen zorgt bij het provinciebestuur, is geen klaar antwoord gegeven op de specifieke gevolgen van dat akkoord. De deputatie bevestigde wel dat de provinciebesturen nog voor 2014 en 2015 over de volledige bevoegdheid beschikken zolang de uitvoering vanaf 2016 blijft behouden.

Water was het centrale thema tijdens het werkoverleg. Andermaal is bevestigd dat er een goede samenwerking is tussen de provincie en de gemeente op het vlak van waterbeleid. Maldegem beschikt reeds over twee overstromingsgebieden en tijdens het werkoverleg is aan de deputatie gevraagd om met provinciale tussenkomst een bijkomend, derde overstromingsgebied te realiseren. Dit gebied zou Maldegem in de toekomst nog meer moeten wapenen tegen overstromingen. Concreet is afgesproken om een schatter aan te stellen die de prijs van de aan te kopen gronden kan schatten. Dan moet gekeken worden of de provincie, al dan niet samen met de gemeente, die gronden kan aankopen en de nodige middelen daarvoor kan vrijmaken. Nog in dit kader, zal de Provincie de twee bestaande overstromingsgebieden in eigendom overnemen en beheren. Hiervoor worden de nodige regelingen getroffen. Verder is gesproken over de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het project vanherstel en waterberging op de gronden van Natuurpunt. Bedoeling is om de bergingscapaciteit van de bestaande grachten te optimaliseren. Ook het project Gestroomlijnd Landschap kwam onder de aandacht, meer bepaald de aanleg van het dijkje aan de Lindestraat. Er is meegedeeld dat de betrokken inwoners eerstdaags worden benaderd om hun akkoord voor de werken te geven. Dan kan de bouwvergunning worden ingediend om vervolgens de werken op korte termijn uit te voeren.

Niet alleen water, ook milieu was een voornaam agendapunt. De gemeente Maldegem zet al enkele jaren in op een duurzaam beleid, o.a. door een groepsaankoop zonnepanelen, aankoop dienstfietsen en zeven windturbines. De gemeente kijkt naar het provinciebestuur om de toekomstvisie 2050 verder vorm te geven. De Provincie van zijn kant gaf aan dat het eveneens streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050 en dat een samenwerking met onder meer de gemeenten noodzakelijk is. Verder bevestigde de Provincie dat het project ‘Groen in de stad’ in aanmerking komt voor subsidiemogelijkheden. De volgende stap is nu om een verzoek tot instelling van een project in te dienen via eenvoudige aanvraag. Vervolgens dient een definitieve aanvraag voor subsidie te zijn ingediend op 6 december ten laatste om in het daaropvolgende jaar subsidies te kunnen ontvangen.

Ook ruimtelijke ordening stond op de agenda, meer bepaald de zoektocht naar een geschikt terrein voor gemotoriseerde sporten. Het provinciebestuur gaf aan dat dit nu in handen ligt van de Vlaamse overheid. De gouverneur merkte op dat in kader van de grensoverschrijdende samenwerking, de motorliefhebbers altijd op het motorcross terrein in het Nederlandse Zeeland terecht kunnen.

Na het overleg nodigde de burgemeester de delegatie uit voor een orgelconcert ‘Vrienden van het Hooghuysorgel’ in de Sint-Barbarakerk. Na het concert kregen de ambtenaren, gedeputeerden en de gouverneur zelf opnieuw de mogelijkheid om met de Maldegemnaars een praatje te maken, bij een streekbiertje en bijhorende streekhapjes.