Verenigingen die minstens 50 jaar bestaan, kunnen de titel ‘Koninklijk’ aanvragen. Je stuurt je schriftelijke aanvraag naar de kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning, Hertogstraat 2, 1000 Brussel.

Je aanvraag moet volgende gegevens en documenten bevatten:

 • de juiste benaming van de vereniging/groepering
 • afschrift van de statuten of van het huishoudelijk reglement als er geen statuten bestaan
 • de doelstellingen
 • het adres van de zetel
 • activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar
 • de toekomstige projectenledenlijsten en de structuur en het organogram
 • eventueel de lijst van de ereleden
 • officieel bewijs van de stichtingsdatum (maand en jaar) (indien niet in de statuten vermeld: via gedateerde krantenknipsel)
 • gedetailleerde financiële situatie van de vereniging met onder andere de jaarlijkse rekeningen van de laatste vijf jaar
 • voor federaties waarvan de groepering deel uitmaakt of waarbij ze eventueel aangesloten is, graag vermelding van: de naam en voornaam van de voorzitter van de federatie met ook vermelding van het adres en telefoonnummer van de zetel van de federatie
 • een brief van de burgemeester (waar de zetel van de vereniging gevestigd is) waarin hij meedeelt dat de vereniging de gunst waardig is om de titel “Koninklijke” te dragen.

De gouverneur geeft in opdracht van de koning advies wanneer een Oost-Vlaamse vereniging de titel van ‘Koninklijke Maatschappij’ wil verkrijgen.

Meer informatie: Federaal huis, Kalandeberg 1, 9000 Gent.
e-mail: bevolking.ovl@ibz.fgov.be. Tel. 09 267 88 25

Open: op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.