Knap massaspektakel in Dendermonde

Op vrijdag 5 september kregen de Dendermondenaars de gouverneur, de deputatie en enkele topambtenaren over de vloer.

De plaatselijke bibliotheek in de Kerkstraat was de uitgelezen plek om diverse prominente thema’s aan bod te laten komen. Een van die thema’s was uiteraard de gevangenis van Dendermonde. Zowel de provincie als de stad herhaalden dat er altijd goed is samengewerkt in dit dossier; de voorlopige vaststelling van het RUP is voorzien in december 2014.

Ook de doortrekking van de N41 lag op tafel. De gouverneur gaf aan om vanuit zijn functie als ‘bruggenbouwer’ bereid te zijn te bemiddelen en de betrokken partijen uit te nodigen om tot een duurzame oplossing te komen.

Het tweeluik economie en tewerkstelling stond eveneens op de agenda. Het is een feit dat mobiliteit een knelpunt vormt in dit dossier. Een vertegenwoordiger van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) gaf aan dit dossier met de betrokken minister op te nemen om tot een regeling te komen.

Ook de toekomstige bestemming van de site Oude Abdijschool is besproken. Een deel van de site komt binnenkort vrij en is onder andere eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen. In een volgende deputatie bespreekt het provinciebestuur of het in een ontwerpend onderzoek zal participeren. Op ambtelijk niveau is hierover al overleg gepleegd.

Op cultureel vlak is de samenwerking tussen de vzw Modelbouw en de vzw Scheepvaartmuseum besproken. Op korte termijn worden de partijen rond de tafel gezet om tot een structurele oplossing te komen.

Ook veiligheid stond op de agenda, meer bepaald de overname van de Oost-Vlaamse Politieacademie en de Provinciale brandweerschool door de provincie. Het provinciebestuur benadrukte dat een goede dienstverlening naar de burger toe op elk moment centraal staat. De overname biedt in die optiek veel opportuniteiten. Nog in dit kader kwam ook de brandweerhervorming aan bod.

Verder deelde het stadsbestuur met trots nog mee dat het Fair Trade label bijna binnen is. Ook op het vlak van klimaatneutraliteit kon Dendermonde, een van de pilootgemeenten inzake milieubeleid in onze provincie, een aantal goede praktijken meegeven. Idem dito op het vlak van slimme samenwerking: ook daar kon het Dendermondse bestuur een aantal goede voorbeelden voorleggen.

Na het werkoverleg volgde het publieksspektakel ‘Stad in As – 100 jaar Eerste Wereldoorlog’. Met het massaspektakel herdachten de Dendermondenaars de bestorming van hun stad bij de start van de eerste wereldoorlog. Meer dan driehonderd acteurs, figuranten, dansers, muzikanten, en koorzangers uit de regio engageerden zich voor dit project. Een jaar lang repeteren resulteerde in een pakkend spektakel. De lichtprojecties op het stadhuis gaven het hele gebeuren een extra ‘touch’ die niemand onbewogen liet.