Klachten over de werking van lokale besturen

Als u niet tevreden bent over de werking van een lokaal bestuur kan u klacht indienen. Alvorens dit te doen, is het raadzaam eerst contact op te nemen met de dossierbehandelaar binnen het bestuur.

Krijgt u daar geen afdoend antwoord op uw vraag, kan u terecht bij de klachtendienst van het bestuur. Het gemeente-, en OCMW-decreet voorzien dat elk bestuur een systeem van klachtenbehandeling moet organiseren. Meer informatie hierover kan u navragen bij het betrokken bestuur.

Heeft uw klacht nog steeds geen bevredigend antwoord gekregen, dan kan u een klacht indienen bij de gouverneur of bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, t.a.v. de gouverneur. Zij onderzoeken de klacht.

Klachten tegen besluiten lokale besturen

U kan bij de gouverneur ook klacht indienen tegen besluiten die door het lokale bestuur zijn genomen. De minister en de gouverneur kunnen binnen bepaalde termijnen optreden tegen besluiten van het bestuur. Op basis van het onderzoek beslist de minister of de gouverneur om al dan niet op te treden.

Hoe klacht indienen?

Voor de uitvoering van het toezicht en de klachtenbehandeling wordt de gouverneur ondersteund door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

U kan uw klacht op de volgende manieren aan het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgen:

  • Via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:  

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Na registratie van uw klacht ontvangt u een ontvangstmelding. Na afloop van het onderzoek wordt u per schrijven op de hoogte gebracht van de resultaten en de eventuele beslissing van de gouverneur.

U kan uw klacht ook rechtstreeks aan de gouverneur bezorgen. Uw klacht wordt dan overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur voor registratie en verdere opvolging. De contactgegevens vindt u onder Contact.