Intensief overleg in Erpe-Mere

Op vrijdag 24 oktober vond het 22ste werkbezoek plaats in het kader van de culturele Ronde van Oost-Vlaanderen. Ditmaal was de gouverneur, samen met de deputatie en heel wat topambtenaren, te gast in Erpe-Mere. Zowel gemeentelijke, provinciale, Vlaamse als federale punten kleurden de agenda.

Provinciale punten

Wat provinciale punten betreft, ging aandacht naar ruimtelijke ordening, water en cultuur. Op vlak van ruimtelijke ordening is gesproken over de buurtwegen en de problematiek van de woonuitbreidingsgebieden. Wat die buurtwegen betreft, stelde de gemeente de vraag of het een beroep kan doen op de provincie voor het aanstellen van een landmeter. De Provincie bekijkt dit. Wat de woonuitbreidingsgebieden (WUG) betreft, vroeg de gemeente hoe een woonuitbreidingsgebied kan worden aangesneden door een private organisatie. Voor de Provincie zijn daarvoor drie manieren. Ten eerste rechtstreeks via een stedenbouwkundige vergunning ontwikkeld voor groepswoningbouw. Ten tweede door omzetting van een woonuitbreidingsgebied naar een woonzone door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Ten derde door gebruik te maken van een principieel akkoord (PRIAK) tot aansnijding van een WUG.

Voor een gemeente in de Denderstreek, is water nooit veraf. Zowel de afkoppelingsproblematiek als de problematiek van buffering en waterbeheersing zijn in dit kader besproken. Wat de afkoppelingsproblematiek betreft, verwijst de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) naar de code met goede praktijken voor rioolonderhoud. Wat buffering en waterbeheersing betreft, heeft de VMM een werkinstrument ontwikkeld dat besturen moet toelaten een visie op te maken voor hun waterbeleid, het Hemelwaterplan. Dit plan kan als basis worden gebruikt maar blijkt dat Erpe-Mere al een plan heeft. Nu zal dit plan samen met de VMM worden bekeken in functie van de andere projecten. Ook de aanleg van de gecontroleerde overstromingsgebieden is lopende.

Wat cultuur betreft, ging aandacht naar de subsidies voor bibliotheekwerking. De gemeente stelde de vraag of deze subsidies in het gedrang komen als de persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder cultuur, overgeheveld worden van het provinciaal naar het Vlaams niveau. Het provinciebestuur liet weten dat de subsidies voor 2014 binnenkort worden uitbetaald en dat voor 2015 de nodige kredieten zijn voorzien, mits goedkeuring van de provincieraad.

Vlaamse punten

De gemeente had ook vragen over specifiek Vlaamse materies. We geven hierna een overzicht van de te besproken punten. Eerst en vooral was er aandacht voor de initiatieven in verband met fusies van gemeenten. De aanwezige Vlaamse ambtenaar liet weten dat de Vlaamse Regering inzet op vrijwillige fusies door onder meer een financiële bonus uit te reiken. Van verplichte fusies is in het regeerakkoord geen sprake. Ook de leegstand van de pastorieën stond op de agenda. Een vertegenwoordiger van het Agentschap Onroerend Goed van het Vlaams Gewest gaf de gemeente de raad om alvast te onderzoeken van welke pastorieën ze eigenaar zijn. Nadien neemt de gemeente best zelf contact op met de regiocoördinator van het Agentschap om te zien wat er met het gebouw kan gebeuren. Toelagen aan kerkfabrieken was een ander punt, vooral in het kader van de ‘reserves’ van de kerkfabriek. Hier stuurt de aanwezige ambtenaar aan op lokaal overleg tussen de gemeente en het kerkbestuur om duidelijke afspraken te maken. Volgende Vlaamse punten waren de erkenning van de dienst gezinszorg en het decreet van lokale diensteconomie. Voor beiden is doorverwezen naar de betrokken diensten bij Vlaanderen, enerzijds het Agentschap voor Zorg en Gezondheid en anderzijds de Afdeling Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen. Het laatste punt op de ‘Vlaamse’ agenda waren de bouwovertredingen, meer specifiek de problematiek van de woonwagenbewoners. De gouverneur gaf aan dat hij voorstander is om per brandweerzone een terrein aan te leggen en heeft dit reeds aangekaart bij de minister. Ook het provinciebestuur blijft de gemeentebesturen stimuleren door een financiële tegemoetkoming bij de aanleg van de terreinen.

Federale punten

Tenslotte kwamen de specifiek federale materies aan bod, met name de bijdragen voor de brandweer. De gouverneur stelde duidelijk dat een professionalisering van het korps meer dan noodzakelijk is om een snelle en efficiënte interventie bij incidenten te kunnen garanderen. Hij voegde er nog aan toe dat vrijwilligers in deze nog steeds belangrijk zijn maar dat ze in de toekomst niet meer gebonden zullen zijn aan de gemeente maar wel aan de zone.

Ontspanning en cultuur

Na het intensief overleg was het hoog tijd voor ontspanning en cultuur met een organisatie van het Festival van Vlaanderen. In de raadzaal van het gemeentehuis trakteerde Johan Fostier de Erpe-Merenaars op een verfijnd samenspel van melodische lijnen en opzwepende arpeggio’s. De getalenteerde klassiek gitarist bracht zo de wortels van de Spaanse gitaar tot bij het publiek. Na het concert volgde nog een praatje met de bevolking, bij een streekbiertje en enkele lokale hapjes.