Het project Gentse Kanaalzone is een belangrijk economisch project voor de provincie Oost-Vlaanderen. In zijn functie van Vlaams regeringscommissaris is de gouverneur voorzitter van dit project.

In 2013 bestaat het Project Gentse Kanaalzone 20 jaar. Doel van het project is de verdere economische ontwikkeling van de Gentse kanaalzone mét aandacht voor de leefbaarheid en de aanwezige natuur en landbouw. Om dit doel te bereiken wordt intens overlegd met alle betrokkenen. Extra aandacht wordt besteed aan het overleg met de bewoners van het gebied.

Het project startte in 1993 onder impuls van toenmalige gouverneur Herman Baltazar. Een belangrijke mijlpaal was de vaststelling van het voorstel van strategisch plan ‘Wel-varende kanaalzone’ in juni 2002 door de stuurgroep. De opties uit dit plan werden in 2005 bekrachtigd in het afbakenings-R.U.P. Gent-Zeehaven. Daarmee ligt voor het overgrote deel van de kanaalzone het ruimtelijk kader vast. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bevat de definitieve begrenzing van de zeehaven. Ook is zo de bescherming van de aangeduide woonzones binnen het zeehavengebied gegarandeerd en kunnen koppelingsgebieden (=verbindingsgebieden tussen de dorpen en de industrie met een belangrijke bufferende functie) worden ingericht. Voor de herinrichting van de beide R4’s is door het GRUP het pad geëffend. In 2007 werd het afgewerkte strategisch plan aan Vlaams minister-president Kris Peeters overhandigd. Het plan bevat een lange termijnvisie voor de kanaalzone tot 2030 en geeft ook aan welke acties nodig zijn om tot dit evenwichtig eindbeeld te komen.

Projectbureau

Het projectbureau Gentse Kanaalzone ondersteunt de gouverneur in dit project en heeft als opdracht de coördinatie en de aansturing van de opties uit het strategisch plan te verzorgen . Deze opdracht houdt in dat niet alleen de nodige initiatieven worden genomen om de acties en de maatregelen van het uitvoeringsprogramma te realiseren maar ook dat de samenhang en de vooropgestelde kwaliteiten worden bewaakt. Carl Dejonghe is de projectcoördinator. Meer informatie en contact: www.gentsekanaalzone.be

(foto: Havenbedrijf Gent – Tom D’Haenens)