De gouverneur heeft een unieke positie tussen de verschillende bestuurslagen. Zijn opdrachten zijn gesitueerd op een kruispunt waar de verschillende overheden elkaar ontmoeten.

Deze unieke positie gaf de gouverneur in het verleden reeds de mogelijkheid om (ad hoc) succesvol te bemiddelen in projecten waar verschillende instanties zijn betrokken en waar het dreigde vast te lopen door verschillende visies en gebrek aan consensus.

In het kader van de Interne Staatshervorming heeft de minister van Binnenlands Bestuur de gouverneurs een coördinerende opdracht gegeven om op permanente basis beleidsprocessen, controleopdrachten en werking van de gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid af te stemmen op deze van andere bestuursniveaus.

 Drie concrete opdrachten:

  1. Coördinerend optreden in lokale besluitvormingsprocessen
    De gouverneurs kunnen een coördinerende rol spelen in verschillende fases van projecten van lokaal of regionaal belang. De gouverneur is niet de projectmanager, maar eerder een procesbegeleider die bemiddelend optreedt tussen verschillende bestuursniveaus en tussen verschillende diensten van de Vlaamse overheid. Hij handelt vanuit zijn positie als commissaris van de Vlaamse Regering.
  2. Overlegplatform
    De gouverneur richt een overlegplatform in waarop de buitendiensten van de Vlaamse overheid mekaar regelmatig ontmoeten, ook in het licht van afstemming en oplossingsgericht werken. Zo kan beter voeling worden gehouden met de dossiers en de planningen van de verschillende buitendiensten van de Vlaamse overheid, waardoor tevens een beter overzicht op de impact ervan op de lokale besturen wordt verkregen.
  3. Ad hoc coördinatieopdrachten
    Op vraag van een lokaal bestuur kan de gouverneur interveniëren in een lopend dossier om te bemiddelen tussen overheidsdiensten wanneer een voorgenomen project ernstig vertraagd dreigt te worden.