DROOGTE

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken i.v.m. de droogtemaatregelen voor Oost-Vlaanderen. Voor meer informatie kan u mailen naar veiligheid.ovl@ibz.fgov.be

Update 14.9.2018

Nieuwe wateranalyses met betrekking tot blauwalgen in de Zwalm geven aan dat er geen blauwalgen meer aanwezig zijn. De maatregelen die opgelegd werden met het politiebesluit van 24 augustus 2018 zijn sinds 14 september opgeheven. Het besluit tot opheffing van de maatregelen betreffende de Zwalm van 14 september 2018 vindt u hier.

Sinds 14 september 2018 wordt het politiebesluit van 3 augustus 2018 betreffende het gebruik van water uit bepaalde captatiepunten te Beveren opgeheven. Het politiebesluit betreffende het gebruik van water uit bepaalde captatiepunten te Beveren van 14 september 2018 vindt u hier.

Gouverneur Briers heft, op advies van de Vlaamse Droogtecommissie én de provinciale werkgroep, het politiebesluit van 17 augustus betreffende watergebruik in de provincie Oost-Vlaanderen op. Mits twee uitzonderingen. Het politiebesluit betreffende watergebruik in de provincie Oost-Vlaanderen van 14 september 2018 vindt u hier.

Het captatieverbod blijft wel gelden voor:

 • het innamegebied Kluizen, de Oude Kale vanaf de hevel in Nevele tot het Duivelputgemaal in Vinderhoute, en ’t Liefken, Kleine Brakeleiken en Brakeleiken tot het innamepunt in Kluizen;
 • de Noord-Zuidverbinding in Beveren.

De peilen en debieten van vele rivieren, beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. Er is nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. Spaarzaam omspringen met water blijft dus de boodschap.

***************************************************************************************************

Update 10.9.2018

Nieuwe wateranalyses met betrekking tot blauwalg in de Dender in Dendermonde geven aan dat er geen blauwalgen meer aanwezig zijn. De maatregelen die opgelegd werden met het politiebesluit van 17 augustus 2018 zijn sinds 7 september opgeheven. Het besluit tot opheffing van de maatregelen betreffende de Oude Dender in Dendermonde van 7 september 2018 vindt u hier.

Volgende besluiten zijn nog van toepassing:

****************************************************************************************************

Update 24.8.2018 – 12:00

Vanaf vandaag geldt een totaalverbod op het capteren van water uit de Zwalm 1ste categorie, ook voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Het verbod is vastgelegd in het politiebesluit van de gouverneur van 24 augustus 2018 na vaststellingen van blauwalgen op de Zwalm. Het is ook verboden om waterrecreatie waarbij contact met water voorkomt uit te oefenen op de Zwalm 1ste categorie.

Eerder vaardigde gouverneur Briers al een captatieverbod voor water uit de Oude Dender uit, omwille van blauwalgen. Dit besluit is nog van kracht. Waterrecreatie op de Oude Dender is eveneens niet toegelaten.

Het verbod van 17 augustus op het capteren uit onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen wegens de droogte is eveneens nog steeds van kracht.

Tot slot is het besluit van 3 augustus 2018 betreffende het gebruik van water uit bepaalde captatiepunten in Beveren ook nog van kracht.

***************************************************************************************************

Update 20.08.2018 – 15:00

Droogtemaatregelen: algemeen vuurverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven

Op 20 augustus 2018 in de voormiddag kwam de Oost-Vlaamse crisiscel droogte samen, onder meer om zich te buigen over het algemeen vuurverbod dat van kracht is in Oost-Vlaanderen sinds 27 juli 2018. De vergadering besliste om het algemeen vuurverbod op te heffen. Deze beslissing werd opgenomen in het politiebesluit van 20 augustus tot opheffing van het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen en is onmiddellijk van kracht.

Code geel

Het Agentschap Natuur en Bos schakelde vorige week de brandfase voor brandgevaar af van code oranje naar code geel voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Door een vermindering van de temperaturen en de regenval van de afgelopen twee weken, was deze afschakeling mogelijk. Code geel betekent dat de natuurgebieden droger zijn dan normaal en hierdoor het brandgevaar nog steeds groot is. Ondanks het feit dat het algemeen vuurverbod is opgeheven in Oost-Vlaanderen, is het dus nog steeds belangrijk om waakzaam en voorzichtig te blijven. Bij het maken van vuur moet de reglementering gevolgd worden en is het advies van de brandweer nodig.

Meer informatie
Elke Allaert, diensthoofd noodplanning federale diensten van de gouverneur, veiligheid.ovl@ibz.fgov.be, 09 269 82 72, 0478 73 38 96

Kim DeVisscher, raadgever federale zaken Jan Briers, kim.devisscher@oost-vlaanderen.be, 09 267 80 21, 0485 45 74 73.

****************************************************************************************************

Update 17.8.2018 – 17u00

Versoepeling van de droogtemaatregelen in Oost-Vlaanderen

Op 17 augustus kwam de Droogtecommissie opnieuw samen om de huidige situatie te evalueren. Code oranje blijft behouden, maar een versoepeling van de huidige maatregelen kan. Het advies luidt om het captatieverbod aan te houden maar de gebruiksbeperkingen van water in te trekken. De gouverneur beslist om dit advies te volgen en legt deze beslissing vast in het politiebesluit van 17 augustus 2018. Dit besluit is onmiddellijk van kracht. Concreet voor de provincie Oost-Vlaanderen betekent dit het volgende.

Verbod op captatie uit onbevaarbare waterlopen
De regen van de laatste dagen bleek onvoldoende om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. De peilen en debieten van vele rivieren en beken blijven dus laag met verslechterde waterkwaliteit tot gevolg. Daarom blijft het verbod op capteren uit onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat, behouden.

Bijkomend is er ook een captatieverbod voor water uit de Oude Dender voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Dit omwille van de vaststelling van blauwalgen op de Oude Dender te Dendermonde.

Opheffing van het sproeiverbod
De regen en de gedaalde temperaturen zorgden wel voor een daling van het drinkwaterverbruik. Momenteel is het verbruik normaal voor de tijd van het jaar. Daarom wordt het sproeiverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven. De gouverneur roept wel op spaarzaam te blijven omgaan met water.

Vuurverbod
Het algemeen vuurverbod, zoals opgelegd in het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen, blijft voorlopig behouden. Op maandag 20 augustus 2018 komen de Oost-Vlaamse experten samen om de opgelegde maatregelen inzake brandgevaar te evalueren.

Meer informatie
Elke Allaert, diensthoofd noodplanning federale diensten van de gouverneur, veiligheid.ovl@ibz.fgov.be, 09 269 82 72, 0478 73 38 96

Kim DeVisscher, raadgever federale zaken Jan Briers, kim.devisscher@oost-vlaanderen.be, 09 267 80 21, 0485 45 74 73.

***************************************************************************************************

Update 3.8.2018 – 15u10

Veelvuldig gestelde vragen – 3.8.2018
Heeft u een vraag over de toepassing van de politiebesluiten i.v.m. watergebruik en brandgevaar? Raadpleeg de lijst van veelvuldig gestelde vragen:

update 3.8.2018 – 10:00

Waterschaarste- beperkte versoepeling van de maatregelen in Oost-Vlaanderen

Op donderdag 2 augustus 2018 riep wnd. gouverneur Didier Detollenaere opnieuw alle betrokken actoren samen om de situatie en de opgelegde maatregelen in de provincie te evalueren. Op basis van het advies van de experts werden de maatregelen, genomen door het politiebesluit van 27 juli 2018, lichtjes aangepast. De nieuwe maatregelen zijn opgenomen in het politiebesluit van 3 augustus 2018 en worden onmiddellijk van kracht.

Sproeiverbod
Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap. De weersvoorspellingen voor de komende dagen voorspellen weinig tot geen neerslag. Daarom blijft het verboden om water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen maar enkel tussen 18u en 10u en met niet-leidingwater;
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18u en 10u met niet-leidingwater.Het sproeiverbod blijft dus van toepassing, maar voor de uitzonderingen (bepaald in het politiebesluit van 27 juli 2018) waarbij wel nog kan gesproeid worden met niet-leidingwater voor moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen), worden de uren waarop men mag besproeien uitgebreid van 20u tot 8u naar 18u tot 10u.
 • Deze wijziging is er gekomen op vraag van de landbouwsector, omdat de beschikbare sproeiperiode te beperkt was om de besproeiing van hun teelten rond te krijgen. Deze versoepeling werd doorgetrokken naar de andere uitzonderingen (moestuinen en sportterreinen).

Verbod op captatie van onbevaarbare waterlopen
Het verbod op captatie voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders, met uitzondering van captatie voor de openbare drinkwatervoorziening, blijft behouden. Deze maatregel geldt echter niet meer voor het capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Dit om ervoor te zorgen dat vee kan beschikken over voldoende drinkwater.

Meer informatie

Elke Allaert, diensthoofd noodplanning federale diensten van de gouverneur, veiligheid.ovl@ibz.fgov.be, 09 269 82 72, 0478 73 38 96.

Kim DeVisscher, raadgever federale zaken Jan Briers, kim.devisscher@oost-vlaanderen.be.

*******************************************************************************************

update 27.7.2018 – 10:00
Waterschaarste – aangepaste maatregelen voor de provincie Oost-Vlaanderen

Naar aanleiding van het advies dat dinsdag werd gegeven door de droogtecommissie riep wnd. gouverneur Didier Detollenaere op woensdag 25 juli de betrokken actoren samen om de situatie in Oost-Vlaanderen te evalueren. Op basis van de adviezen van de droogtecommissie en het advies van de experts over de situatie in Oost-Vlaanderen werden een aantal extra maatregelen getroffen in de provincie Oost-Vlaanderen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende watergebruik Oost-Vlaanderen, dat onmiddellijk van kracht is.

Verbod op captatie van onbevaarbare waterlopen
In de provincie Oost-Vlaanderen werd reeds een captatieverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen. Deze maatregel blijft verder van kracht, maar wordt verder uitgebreid naar de afgesloten meanders.

Deze maatregel geldt niet voor de captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit om te kunnen blijven voorzien in voldoende drinkwater.

Sproeiverbod
Het watergebruik is in deze periode hoger dan gemiddeld. Ondanks de reeds getroffen maatregelen blijft het waterverbruik stijgen. Spaarzaam omgaan met het beschikbare water blijft daarom nodig. De komende dagen blijft het warm en wordt er weinig tot geen regen voorspeld.  Daarom volgt de wnd. gouverneur het advies van de droogtecommissie en worden de maatregelen in Oost-Vlaanderen verstrengd.

Vanaf vandaag is het verboden water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen maar enkel tussen 20u en 8u en met niet-leidingwater;
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 20u en 8u met niet-leidingwater.

Brandgevaar
Door de aanhoudende droogte en hitte is het risico op brandgevaar sterk toegenomen. Op advies van de brandweer werd daarom beslist om een vuurverbod op te leggen in de provincie Oost-Vlaanderen. Het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende brandgevaar Oost-Vlaanderen bepaalt dat:

 • Het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken.
 • het voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen verboden is te roken;
 • Het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken.

Bij barbecues is uiterste voorzichtigheid geboden. We roepen op om hierbij voldoende veiligheidsvoorzieningen te nemen.

Gouverneur: “ Op advies van de droogtecommissie en de provinciale experts verstrengen we de maatregelen die al van kracht waren in Oost-Vlaanderen. Globaal gezien breiden we de maatregelen uit die al van toepassing waren op leidingwater, naar het gebruik van regenwater en grondwater. We voorzien hierbij wel enkele uitzonderingen, waarbij wel nog kan gesproeid worden met niet-leidingwater tussen 20u  ’s avonds en 8u  ’s morgens voor moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen. De situatie blijft ernstig en we moeten erger voorkomen. Ik wil dus nogmaals een oproep doen aan iedereen om spaarzaam te zijn met water.“

***************************************************************************************************

update 25.7.2018 – 21:00

Waterschaarste – aangepaste maatregelen voor de provincie Oost-Vlaanderen

Naar aanleiding van het advies dat gisteren werd gegeven door de droogtecommissie riep waarnemend gouverneur Didier Detollenaere deze namiddag de belangrijkste betrokken actoren samen om de situatie in Oost-Vlaanderen te evalueren. Om concrete bijkomende maatregelen te communiceren wachten we nog op aanvullende informatie van verschillende partners.

We kunnen wel al meegeven dat de situatie zeer ernstig is en het daarom belangrijk is om zeer spaarzaam om te gaan met water. Dat werd door alle experts bevestigd.

Omwille van deze reden is het de bedoeling om de komende dagen over te gaan tot een  actualisering en verstrenging van het politiebesluit van 19 juli, dat reeds een aantal maatregelen in onze provincie oplegde. De verbodsbepalingen die reeds werden opgesteld voor leidingwater, zullen worden uitgebreid naar de andere types water, met een aantal uitzonderingen. De maatregelen die getroffen zullen worden houden rekening met de huidige waterschaarste, maar ook met veiligheid en volksgezondheidaspecten.

De specifieke maatregelen zullen worden opgenomen in een politiebesluit, dat later deze week wordt opgemaakt en ondertekend. Tot dat moment blijven de huidige maatregelen van kracht, zoals opgesomd in het besluit van 19 juli 2018, genomen door gouverneur Jan Briers.

Daarnaast zal in de provincie Oost-Vlaanderen een algemeen vuurverbod afgekondigd worden omwille van de droogte en het grote risico op brandgevaar.

De gouverneur: “ De situatie is ernstig en noopt ons ertoe de situatie grondig op te volgen en te evalueren. Na grondige evaluatie volgen we ook het advies van de droogtecommissie, mits een aantal specifieke uitzonderingen. “

Meer informatie

 

update 25.7.2018 – 11:20

Op woensdag 25 juli in de namiddag komen een aantal experts samen om de situatie en de genomen maatregelen in Oost-Vlaanderen te evalueren. Na de samenkomst van deze experts kunnen de maatregelen verstrengd worden naar analogie met het advies van de droogtecommissie.

Momenteel geldt het besluit van de gouverneur betreffende watergebruik van 19 juli dus nog steeds. De toestand is heel ernstig en er wordt aan iedereen gevraagd om spaarzaam om te gaan met water.

Het besluit van 19 juli voorziet volgende maatregelen:

 • Verbod op captatie onbevaarbare waterlopen: Voor alle onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen geldt er een captatieverbod. De situatie wordt op de voet opgevolgd. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee en voor beregening van bepaalde gewassen
 • Gebruiksbeperkingen water: verder komt de leidingwaterproductie in het gedrang. Het leidingwaterverbruik is globaal hoger dan gemiddeld. In de provincie Oost en West Vlaanderen was code ‘oranje’ al langer van kracht. Sinds 24 juli geldt deze code voor heel Vlaanderen. Zorg dragen voor ons water vergt een collectieve inspanning. Er is daarom een gebruiksbeperking van kracht.

Er is een belangrijk onderscheid tussen het gebruik van leidingwater enerzijds en andere types water (zoals regenwater) anderzijds.Momenteel geldt er een algemeen verbod op het gebruik van leidingwater voor de volgende toepassingen:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
 • De gouverneur wil ook het gebruik andere types water (zoals regenwater) slimmer inzetten. Op de warmste momenten van de dag is er meer verdamping. Het sproeien van grasperken, gazons, sportvelden en het beregenen van gewassen (en de bovenvermelde toepassingen) met andere types water (zoals regenwater) is verboden tussen 8 uur en 20 uur.

Meer informatie? Vragen?
Voor meer informatie kan u mailen naar veiligheid.ovl@ibz.fgov.be