Drie cruciale punten op de agenda in Lochristi

Op vlak van milieu had het gemeentebestuur vragen over het herinschalen van waterlopen, meer bepaald waarom de waterlopen binnen polders en wateringen niet voor herinschaling van 3e naar 2e categorie in aanmerking komen. De drijfveren voor de hele herinschalingsoperatie voor de onbevaarbare waterlopen zijn de nood aan vereenvoudiging van het bestuurlijke landschap en het tegengaan van de beheersversnippering. Een herinschaling binnen polders en wateringen zou aan geen van beide doelstellingen voldoen : deze besturen beheren immers nu al de waterlopen van 2e én 3e categorie. Een herinschaling zou slechts neerkomen op een verschuiving van de subsidiëring van de onderhoudskosten van de gemeente naar de provincie, en daarvoor is momenteel bij het provinciebestuur geen financiële ruimte.

Op vrijdag 27 maart ontving het gemeentebestuur van Lochristi de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Het gemeentehuis van Lochristi was voor de gelegenheid rijkelijk versierd met bloemen. Voor dé Oost-Vlaamse bloemengemeente bij uitstek hadden we natuurlijk niets anders verwacht!

Na het werkbezoek ging het richting de kerk van Beervelde voor het kamermuziekfestival Arte Amanti. Nadien kregen alle Lochristinaars nog de kans om zowel met hun lokaal bestuur als met hun provinciebestuur van gedachten te wisselen.

Drie cruciale punten inzake ruimte

Wat ruimte betreft, stonden er in Lochristi  drie cruciale punten op de agenda. Komen we bij het eerste, de afwatering van de N70 (Antwerpsesteenweg). Een en ander dient met het Agentschap Wegen en Verkeer te worden uitgeklaard en de gouverneur gaf aan een overleg tussen beide partijen een duwtje in de rug te willen geven. Het tweede betreft de ontwikkeling en heraanleg van de N70. Er is inderdaad nood aan een platformwerking tussen de gemeenten rond Gent en de Stad Gent waarbij elkeen op voet van gelijkheid staat. Op dit vlak onderzoekt de Provincie in welke mate zij de regisseursrol kan opnemen. Verder is gekend dat het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel bezig is met een microsimulatie om de haalbaarheid van twee aparte rotondes te onderzoeken. Parallel daarmee loopt de rioleringsstudie van de TMVW en de polder en de inrichtingsstudie voor de Orchideestraat. Zodra de resultaten beschikbaar zijn, worden de partijen opnieuw samengeroepen. Het laatste, maar daarom niet het minste, cruciaal punt betreft het knippen van de Driesselstraat. Het is duidelijk dat men hier moet zoeken naar een compromis en in dit kader vonden reeds overlegmomenten plaats tussen Lochristi en Gent. De gouverneur gaf aan dat hij vanuit zijn bemiddelende rol dit dossier ook zal aankaarten in het project Gentse Kanaalzone.

Op vlak van milieu had het gemeentebestuur vragen over het herinschalen van waterlopen. Meer bepaald stelde het bestuur de vraag waarom de waterlopen binnen polders en wateringen niet voor herinschaling van 3e naar 2e categorie in aanmerking komen. De drijfveren voor de hele herinschalingsoperatie voor de onbevaarbare waterlopen zijn de nood aan vereenvoudiging van het bestuurlijke landschap en het tegengaan van de beheersversnippering. Een herinschaling binnen polders en wateringen zou aan geen van beide doelstellingen voldoen: deze besturen beheren immers nu al de waterlopen van 2e én 3e categorie. Een herinschaling zou slechts neerkomen op een verschuiving van de subsidiëring van de onderhoudskosten van de gemeente naar de provincie, en daarvoor is momenteel bij het provinciebestuur geen financiële ruimte.

Verder polste het gemeentebestuur naar een stand van zaken betreffende de gevolgen van het nieuw Vlaams regeerakkoord. De Provincie antwoordde dat er diverse overlegmomenten zijn geweest en dat momenteel een inventaris wordt opgemaakt van welke taken kunnen worden overgeheveld en welke niet. De deputatie benadrukte dat de Provincie veel belang hecht aan een goed verloop van de overheveling, met inbegrip van de mensen en de financiële middelen. Als de vooropgestelde timing kan worden aangehouden, zal de provincie vanaf 1 januari 2017 niet langer bevoegd zijn voor persoonsgebonden taken zoals cultuur, sport en welzijn.