De ‘Grooten Tocht’ in Sint-Gillis-Waas

Voor de aankomst van de ‘Grooten Tocht’ in Sint-Gillis-Waas, hadden provinciegouverneur Jan Briers, de deputatie en een aantal topambtenaren een werkvergadering met het schepencollege.

Na de algemene verwelkoming door burgemeester Remi Audenaert volgde een wederwoord van de gouverneur. Die benadrukte dat het vooral de bedoeling is om via persoonlijke contacten de samenwerking tussen verschillende besturen te optimaliseren: de lokale besturen, de provinciale, de Vlaamse én de federale.
Enig doel daarin is duidelijk: hoe de burger, elk van u, optimaal bij te staan. Met het nieuw Vlaams Regeerakkoord zullen een aantal bevoegdheden niet langer bij het Provinciebestuur zitten. Maar ook in die gevallen beloofde de gouverneur om, samen met de deputatie en de ambtenaren van de provincie, de gemeenten te blijven steunen om die dossiers ook bij een andere overheid vlot te krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de verbreding/optimalisering van de Hoge Watergangweg die als hoofdontsluiting fungeert van de ambachtelijke zone Kluizenmolen. Een ander voorbeeld is de voortgang van grootschalige(riool)projecten zoals de collector Zandstraat en de collector Sint-Niklaasstraat. Maar vanzelfsprekend gaat het om veel meer aspecten van de unieke ondersteuning, die het provinciebestuur vandaag aan de 65 Oost-Vlaamse gemeenten biedt.

Wat ruimtelijke ordening betreft, ging aandacht naar het PRUP reconversie verblijfsrecreatie. Gedeputeerde Geert Versnick gaf mee dat de definitieve vaststelling door de provincieraad uiterlijk 1 mei 2015 wordt beslist. Het is nog steeds de bedoeling dat de zone ‘Heykavel’ wordt omgezet naar recreatief woongebied. De zones ‘Reinakker’ en ‘Bagonie’ krijgen een nabestemming bosgebied.

Op het vlak van mobiliteit is gesproken over de aanleg van het fietspad Molenbeek. In het kader van de Fietspaden Lange Afstand zal de provincie bouwheer zijn van het fietspad en het project dus ook voor 100% financieren. Indien het fietspad onder de regeling komt van het Fietsfonds, kan het Vlaams Gewest voor 40% subsidie toekennen. Als alles vlot verloopt, is een aanbesteding in het voorjaar van 2015 haalbaar. Dat geldt trouwens ook voor de aanleg van het fietspad zelf.

Wat het beheer van de waterlopen betreft, is de gemeente tevreden met de recente overdracht van waterlopen derde categorie aan de Provincie. Wel dringt de gemeente aan op een sterk(er) beleid op het vlak van waterbeleid en waterbeheer. De provincie probeert hieraan te verhelpen door de organisatie van studiedagen en opleidingen.

Het provinciebestuur blijft inspanningen leveren voor de Roomanmolen, een culturele aangelegenheid. Gedeputeerde Dauwe bevestigde dat in het budget van 2015 momenteel 150.000 euro is voorzien voor volgende werken: plaatsing van een watergoot rond de molen, herstelling van de stelling en aanpak van het vochtprobleem van de molenromp.

Op vlak van veiligheid zijn zowel de brandweerhervorming als de fusies van politiezones besproken. De gouverneur stelde dat schaalvergrotingen de efficiëntie ten goede zullen komen. Zo zal de werkdruk bij de ondersteunende administratieve diensten afnemen en kunnen middelen nog beter worden ingezet.

Na het werkoverleg trokken de burgemeester en schepenen hun historische kostuums (anno 1914) aan om te kunnen aansluiten voor de ‘Grooten Tocht’. Deze tocht symboliseert het terugtrekken van de Belgische troepen uit Antwerpen richting Westhoek. De stoet, een initiatief van acteur René Verreth, houdt de herinnering levendig en gaat in vier etappes van Antwerpen naar Ieper. In Sint-Gillis-Waas eindigde donderdagavond de eerste etappe, aan het oorlogsmonument. Verreth sprak er de namen uit van de tientallen slachtoffers, allen afkomstig uit groot Sint-Gillis-Waas. Gouverneur Jan Briers en burgemeester Audenaert legden bloemen neer. Gouverneur Briers had in zijn toespraak aandacht voor de vele oorlogsslachtoffers, niet alleen van de Eerste Wereldoorlog, maar van alle oorlogen. Hij hield er ook een pleidooi voor de vrede. Burgemeester Audenaert vertelde op zijn beurt over de oorlogsjaren in de vier deelgemeenten en gaf daarbij een aantal herkenbare feiten mee.