Cultuurmix in Lierde

Op dinsdag 23 juni ontving de gemeente Lierde de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Ook in Lierde reisden heel wat provinciale, Vlaamse en federale topambtenaren mee.

Agenda

Lierde, een landelijke gemeente in het overgangsgebied tussen de Zwalmstreek en de Vlaamse Ardennen, zet uiteraard mobiliteit op de agenda. Aandacht was er voor de fietssnelwegen en de aanleg van de fietspaden langs de Spende. Wat de fietssnelwegen betreft, vroeg de gemeente meer informatie over het voorgestelde tracé fietssnelwegen van de provincie. De dienst mobiliteit van de provincie neemt contact op met de gemeente om de plannen toe te lichten. Wat betreft de aanleg van fietspaden, informeerde de gemeente naar de mogelijkheid tot subsidies. De provincie liet alvast weten dat het volop de kaart trekt van de zachte weggebruikers en werk wil maken van een kwalitatief fietsroutenetwerk. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient Lierde het lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF) af te bakenen. Pas dan kwalificeert de deputatie de lokale fietsroutes tot lokale, functionele fietsroutes en kan de gemeente subsidies aanvragen.

Wat ruimte betreft, had de gemeente vragen over de invoering van de omgevingsvergunning die de milieu- en stedenbouwkundige vergunningen zal vervangen. Die omgevingsvergunning heeft een grote impact voor gemeenten zoals Lierde aangezien grote investeringen zich opdringen op gebied van personeel, organisatie van de diensten en aanpassingen voor IT. De provincie liet weten dat Vlaanderen flankerende middelen voorziet en dat het via de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) mee waakt over de vooruitgang van het project. Daarnaast lichtte de provincie toe dat de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) in het najaar van 2015 hierover vormingen organiseert. Tweede punt onder ruimte was de herziening van het gemeentelijk structuurplan en de mogelijkheid tot het opstarten van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘recreatie’. Derde punt was het sociaal objectief rond het grond- en pandbeleid. De provincie gaf mee dat de afdwingbaarheid van dat objectief is weggevallen aangezien door het arrest van het Grondwettelijk Hof de normen en sociale lasten van het Grond- en Pandendecreet eerder al waren vernietigd.

Op vlak van cultuur vroeg de gemeente of de provincie kon tussenkomen om het samenwerkingsverband ‘Route 42’ aan te kaarten bij de minister van Cultuur, Sven Gatz. De provincie liet weten dat de acht structurele samenwerkingsverbanden van bibliotheken uit onze provincie, waaronder Route 42, reeds het belang van deze vorm van samenwerking hebben bepleit bij de minister. Concreet is er echter op dit ogenblik weinig geweten.

Vanuit de provincie ging aandacht naar klimaatneutraliteit. Lierde bevestigde het convenant te hebben ondertekend en dus graag wil meewerken aan het klimaatplan van het provinciebestuur. Ook Fair Trade stond op de agenda en Lierde beloofde de vraag opnieuw te bekijken. Verder werden de sociale verhuurkantoren  besproken. Blijkt dat Lierde vroeger was aangesloten maar het lidmaatschap had opgezegd omdat het weinig woningen ter beschikking heeft.

Tenslotte polste de gouverneur naar de slimme samenwerking binnen de gemeente. Het gemeentebestuur liet weten dat er een gemeenschappelijk managementteam is voor de gemeente én het OCMW, naast een gemeenschappelijke financieel beheerder en financiële dienst. Tenslotte probeert Lierde de personeelszaken en de administratieve processen zo maximaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

Cultuur van eigen bodem

Onmiddellijk na het werkbezoek deelde burgemeester Jurgen Soetens nog een primeur mee. In aanwezigheid van de gouverneur en deputatie stelde hij met trots Lierde’s eigen bier voor. Het biertje kreeg de naam Cendrine mee en wordt gebrouwen in brouwerij De Graal in Brakel.

Vervolgens ging het van het gemeentehuis naar het cultureel centrum De Lier. Daar werd de Oost-Vlaamse delegatie op een ludieke manier verwelkomd door Tiste en Fluite van ’t Spelleke van Lierde. Vervolgens werden ze uitgenodigd om in De Lier kennis te maken met een schare Lierdenaren die in diverse kunstvormen cultuur van eigen bodem brachten. Na de voorstelling werd iedereen nog getrakteerd op Cendrine met bijhorende, lokale hapjes.