Complex project ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland’

De wijk Klein-Rusland ligt in de gemeente Zelzate en maakt onderdeel uit van de Gentse Kanaalzone. Het is de enige wijk waar in de voorbije 20 jaar de leefbaarheid niet verbeterd is. De wijk is een tuinwijk ontwikkeld in het interbellum door architect Huib Hoste en stedenbouwkundige Louis Van Der Swaelmen. Ze heeft een belangrijke erfgoedwaarde. De meeste huizen zijn eigendom van een sociale woonmaatschappij. Door de erfgoednormen is een gewone renovatie van de woningen niet mogelijk. Tevens ligt een gedeelte van de wijk in een reservatiestrook voor toekomstige lijninfrastructuur. Deze problematieken leiden tot leegstand in de wijk. De bewoners contacteerden in 2015 de gouverneur met de vraag om hieraan iets te doen. Na overleg met de verschillende (voornamelijk Vlaamse) partijen werd voorgesteld een complex project op te starten. Deze procedure laat toe op een geïntegreerde manier aan besluitvorming te doen, met veel oog voor participatie en een transparant proces. Op 26 februari 2016 keurde de Vlaamse Regering de startbeslissing voor dit complex project goed, met als doelstelling de leefbaarheid voor de bewoners in de wijk Klein-Rusland te verbeteren.

In het voorjaar van 2016 werd een  samenwerkingsovereenkomst tussen de partners goedgekeurd voor de onderzoeksfase. Die partners zijn Vlaamse agentschappen, de provincie Oost-Vlaanderen, de cvba Wonen en de gemeente Zelzate. De overeenkomst regelt de financiering van de onderzoeksprojecten alsook de aanstelling van een halftijdse projectcoördinator bij het projectbureau Gentse Kanaalzone. Op 1 juli 2016 ging Iris Lauwaert van start.

In augustus 2016 startte een strategisch ontwerpend onderzoek, uitgevoerd door RE-ST Architecten en een strategisch MER-onderzoek, uitgevoerd door Sweco. Een projectbureau waarin alle partners zetelen, begeleidt de studies. Om de vinger aan de pols te houden bij de bewoners, werd een bewonersgroep samengesteld, bestaande uit een delegatie van bewoners. Die komen geregeld samen om de voortgang van het onderzoek te volgen en raad te geven. Via bewonersbrieven blijven ook de andere bezoekers op de hoogte. In de eerste fase van het onderzoek worden alle mogelijke alternatieven opgelijst en wordt aangegeven hoe het MER-onderzoek uitgevoerd zal worden. Nadien wordt dan getrechterd richting een voorkeursalternatief. Een voorkeursbesluit wordt tegen september 2017 verwacht. Finaal wordt een projectbesluit genomen, dat alle nodige beslissingen voor het uitvoeren van het voorkeuralternatief, tot en met de stedenbouwkundige vergunning, omvat.

Op de projectwebsite kan u alle relevante informatie en documenten terugvinden.