Werkbezoek aan de koningin der Vlaamse Ardennen: Ronse

Op vrijdag 24 april trekken de gouverneur en deputatie naar de meest zuidelijke stad van Oost-Vlaanderen: Ronse. Omwille van haar unieke ligging en groene omgeving gaf schrijver Omer Wattez Ronse reeds in de 19e eeuw de bijnaam ‘Koningin der Vlaamse Ardennen’. Volgens velen was hij ook de bedenker van de term ‘Vlaamse Ardennen’ en dé grondlegger van het toerisme in zuid-Oost-Vlaanderen.

Cultuur in teken van het De Rore Festival

Na het werkbezoek nodigt het college van burgemeester en schepenen de Oost-Vlaamse delegatie uit voor het concert van Currende en Joachim Brackx in de Sint-Hermeskerk. Dit concert is slechts een van de vele optredens in het kader van het De Rore Festival. De stad heeft dit festival opgezet ter ere van de 500ste verjaardag van de befaamde polyfone componist én Ronsenaar Cypriaan De Rore.

Gevarieerde agenda

Op de agenda staan zowel algemene als lokale punten. Wat ruimte betreft, is er aandacht voor het woonuitbreidingsgebied aan de Kapellestraat. Op vlak van mobiliteit wordt gedebatteerd over de treinverbindingen naar Ronse, de voetgangersbrug over het station, de fietsbrug naast de Pessemiersbrug en de Oude Spoorweglijn 87/Ligne 87. Inzake milieu wordt het patrimonium Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen besproken, naast de acties rond klimaatneutraliteit en de problematiek van de grondverschuivingen. Ook integraal waterbeleid komt ter sprake, met de provinciale subsidie voor werken aan de waterlopen. Aandacht is er ook voor sport (Intergemeentelijke Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen), welzijn en gezondheid (toekomst PISAD) en onderwijs (toekomst Insituut Heynsdaele). Uiteraard staat ook economie geagendeerd met het nieuw detailhandel-onderzoek, de subsidie voor handelskernversterking en de provinciale invulling TIO3.

Tijdens het werkoverleg worden eveneens enkele specifiek Vlaamse (heraanleg riolering Broeke, bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen en Programmatische Aanpak Stikstof) en federale materies (noodplanning) aangekaart.

Praktisch

Het werkbezoek vindt plaats vanaf 17 uur in het stadhuis van Ronse aan de Grote Markt. Het persmoment staat omstreeks 19u15 gepland. Journalisten kunnen zich aanmelden via sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be

Melle ontdekken per quiz

Op maandag 30 maart ontving het Melse gemeentebestuur de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek. Het bezoek kaderde in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen en was het 40ste op rij!

Na het werkbezoek nodigde het Mels college van burgemeester en schepenen de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde topambtenaren uit om het gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum te bezoeken. Het centrum herbergt een schat aan informatie en voorwerpen over het lokale verleden. Men kan er terecht voor een bezoek aan de vaste collectie of voor informatie over de lokale geschiedenis (Melle en omgeving) of genealogie (stamboomkunde). Interessant om weten is dat de afdeling genealogie Melle letterlijk op de wereldkaart plaatst! Regelmatig komen hier in Melle mensen uit het verre buitenland speuren naar hun voorouders.

In Melle had burgemeester Dirk De Maeseneer wel een bijzondere manier bedacht om zijn gemeente voor te stellen. Als een echte quizmaster presenteerde schepen Frederik De Buck een quiz over Melle. Op een leuke maar leerrijke manier kwamen de aanwezigen te weten hoeveel bruggen (over het water, spoor en weg) Melle rijk is, hoeveel leerlingen er school lopen, hoeveel inwoners de gemeente telt, enzovoort.

Zowel lokale als bovenlokale punten op de agenda

Ook in Melle kwamen vragen over de integratie van het OCMW in de gemeente. Hoewel het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een begeleidingstraject voorziet, gaf de Provincie aan dat via de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) bijkomende opleidingen op maat kunnen worden georganiseerd.

Daarnaast vroeg men zich ook in Melle af of er een volgende fusieronde komt en wat de stand van zaken is betreffende het project regioscreening. Tijdens de vergadering werd nogmaals duidelijk gemaakt dat het Vlaams regeerakkoord vertrekt van het concept van de vrijwillige fusie. Dit was ook zo aangegeven door minister Homans bij haar bezoek aan het VAC in Gent. Verder werd meegedeeld dat het project regioscreening voortaan regiovorming heet waarbij op vijf sporen wordt gewerkt: (1) uitwerken van een regio-indeling, (2) opmaken van een kaderdecreet lokale samenwerking, (3) aanpassen van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking, (4) beter ondersteunen en begeleiden van de lokale besturen op maat en (5) opmaken van een praktijkgids voor de evaluatie van de samenwerkingsverbanden.

Verder vroeg de gemeente aandacht voor verkeersveiligheid. Zowel het verkeersveiliger maken van de N9 (Brusselsesteenweg) als de Geraardsbergsesteenweg stonden op de agenda. De Provincie liet weten dat het voorontwerp voor het alternatief voorstel van de fietsbrug over de Schelde klaar is. Het wordt een nieuwe doorsteek richting dubbelfietspad langs de Schelde aan de kant van de Brusselsesteenweg. Verder gaf de gemeente aan dat de slechte staat van de Scheldedijk een probleem vormt voor de vele fietsers die dit traject afleggen. Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) is op de hoogte en onderzoekt momenteel de verschillende mogelijkheden om de stabiliteit te versterken.

Op vraag van gouverneur Briers wordt een afzonderlijk overleg gepland met Agentschap Wegen en Verkeer over de verschillende mobiliteitsdossiers.

Op vlak van milieu werd de wateroverlast besproken. De Provincie liet weten een nieuw pompgemaal op de Vuntebeek te bouwen die de wateroverlast moet indijken. De concrete uitvoering zal voor in 2017 zijn.

Jaarverslag 2014 klaar!

Provinciegouverneur Jan Briers stelt vandaag zijn jaarverslag 2014 voor. In dat jaarverslag is er aandacht voor zowel de provinciale, Vlaamse als federale taken en verantwoordelijkheden.

Gouverneur Briers: “2014 was een fijn maar druk jaar. In het kader van onze ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen hebben we 24 werkbezoeken afgelegd. We doorkruisten het Oost-Vlaamse landschap, van noord naar zuid, van oost naar west. We bezochten grote en kleine gemeenten. Tot mijn groot genoegen, bevestigden de gemeentebesturen keer op keer dat ze graag beroep doen op de expertise van de verschillende administraties. Het doet me plezier dat deze lokale besturen onze federale, Vlaamse én provinciale ambtenaren als volwaardige, gewaardeerde en betrouwbare partners beschouwen.”

Ook in 2014 kwam heel wat internationaal gezelschap over de vloer. Dergelijke bezoeken van ambassadeurs, consuls, economisch vertegenwoordigers en anderen bieden ons de uitgelezen kans om onze mooie provincie op de meest uiteenlopende manieren op de internationale kaart te zetten. Op vlak van grensoverschrijdende samenwerking, vierden we 25 jaar Euregio Scheldemond, en de vele succesvolle realisaties die door de jaren heen tussen de drie provincies zijn opgetekend. Natuurlijk waren er ook heel wat bemiddelings- en coördinatieopdrachten. In het jaarverslag hebben ze allemaal een plekje gekregen.

Tenslotte dankt de gouverneur alle medewerkers die hem het voorbije jaar bij zijn vele taken hebben bijgestaan: “Ik dank de vele federale, Vlaamse én provinciale medewerkers die samen met mij bruggen hebben gebouwd in 2014. Bruggen tussen overheden, bruggen tussen bedrijven, bruggen tussen mensen.”

Het integrale jaarverslag van 2014 kunt u hier lezen.

VW2A9152

Jaarverslag 2013 beschikbaar 

Na een jaar gouverneurschap heeft Jan Briers zijn allereerste jaarverslag klaar. In dat jaarverslag is er aandacht voor de vele provinciale, Vlaamse én federale taken en verantwoordelijkheden van de gouverneur.

Jan Briers: “Mijn ervaringen tijdens dit eerste jaar hebben me ernstig doen nadenken over de positie en de rol van de gouverneur in het ganse overheidssysteem, vandaag en morgen. Het is me ondertussen duidelijk dat mijn uitgangspunt van de eerste dag overeind blijft: een gouverneur is een bruggenbouwer, anders is hij geen goed gouverneur. Hij bouwt die bruggen niet alleen tussen de verschillende bestuursniveaus. Ook met de administraties zijn hechtere samenwerkingsverbanden nodig. Er is ook de brug tussen de overheden aan de ene kant en aan de andere kant de actiegroepen, brandweer- en politiekorpsen, onderwijsinstellingen, cultuur, milieu, armenorganisaties, ambassadeurs, binnen- en buitenlandse ondernemers. Ook die brug onderhoud ik graag. Maar vanzelfsprekend: mijn hoofdopdracht is duidelijk. Ik ben regeringscommissaris van zowel de federale als de Vlaamse overheid en voorzitter van de deputatie van onze provincie.

De gouverneur dankt de vele enthousiaste medewerkers van de verschillende administraties die hem in dat eerste werkjaar wegwijs hebben gemaakt.

Het Jaarverslag 2013 vindt u hier.

Slim Samenwerken

Op uitnodiging van gouverneur Briers, in samenwerking met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, woonden op 21 maart meer dan 200 lokale, Vlaamse en federale mandatarissen en (top)ambtenaren de Oost-Vlaamse Staten-Generaal Slim Samenwerken bij. Aan de hand van enkele concrete case studies en panelgesprekken wil de gouverneur de verschillende besturen op alle niveaus inspireren om slim samen te werken.

In zijn welkomstwoord zette de gouverneur de grote centralisatie van de verschillende Oost-Vlaamse buitendiensten van de Vlaamse overheid in het Vlaams Administratief Centrum Virginie Loveling in de verf. Een belangrijke stap in het (slim) samenwerken binnen de Vlaamse overheid. De centralisatie van de diensten zorgt er immers voor dat alle kennis en ervaring op één plek te vinden is en dat zo de burger nog beter wordt geholpen.

Mark Andries, kabinetschef van Vlaams viceminister Geert Bourgeois, gaf bij wijze van aftrap enkele inleidende beschouwingen over samenwerken tussen (lokale) besturen. Uit de regioscreening kan reeds geconcludeerd worden dat voor veel lokale besturen samenwerking een belangrijk middel is om hun beleid vorm te geven. De besturen erkennen ook de noodzaak om de hoeveelheid aan samenwerkingsverbanden met een kritisch oog te bekijken. Over hoe de wildgroei aan samenwerkingverbanden het best wordt aangepakt, zijn de meningen echter nog verdeeld. De trend naar een intensievere samenwerking tussen gemeente- of stadsbestuur en ocmw-bestuur lijkt zich wel door te zetten.

In sommige gemeenten is er zelfs al sprake van integratie van enkele gemeente- en ocmw-diensten. Zo bracht de stad Gent een toelichting over de integratie van de personeelsdiensten van het stads- en ocmw-bestuur in één gemeenschappelijke dienst. De toelichting gaf duidelijk aan voor welke aanpak gekozen werd, hoe de projectstructuur in elkaar zit om de integratie te realiseren, wat de valkuilen zijn en welke voordelen een gemeenschappelijke dienst oplevert.

Alsmaar meer gemeente- en ocmw-besturen kiezen er ook voor om een gezamenlijke secretaris of ontvanger aan te stellen. In een panelgesprek met enkele secretarissen en financieel beheerders die voor zowel het gemeente- als ocmw-bestuur werken, kwamen de motieven (pensionering, nieuwe gezamenlijke huisvesting, …) , voordelen (‘lucht’ uit de budgetten halen, kennisuitwisseling, gezamenlijk aankoopbeleid) en bestaande drempels (‘interne keuken’ voor elkaar openstellen) en kanttekeningen goed naar voor.

Vernieuwend is het project ‘administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en de gemeentebesturen, bekeken van op de werkvloer‘. Onder administratieve interactie wordt o.m. het insturen van verplichte adviezen in bepaalde procedures aan de Vlaamse overheid begrepen, aanleveren van gegevens rond sterfte- en geboortecijfers aan de Vlaamse overheid, ter beschikking stellen van verslagen voor de Vlaamse overheid, … Doel van het project is om deze interacties in kaart te brengen en de ‘last’ hiervan voor het lokaal bestuur te meten om dan tot voorstellen te komen om die interactie efficiënter en minder ingrijpend op de werking van het lokaal bestuur te maken. Een eerste pilootproject vond plaats in Aalter. Later volgt nog een proeffase in Leuven en in een nog ongekende kleinere gemeente.

Ook binnen de Vlaamse overheid denkt men na over hoe verschillende diensten beter kunnen samenwerken en hoe reorganisatie tot een betere dienstverlening kan leiden. Luc Lathouwers, secretaris-generaal van het departement Bestuurzaken, deelde zijn ervaringen over de reorganisatie van de Management Ondersteunende Diensten van de Vlaamse overheid. Een belangrijke factor voor het al of niet slagen van de samenwerking of reorganisatie zijn de personeelsleden. Duidelijk en transparant communiceren over het waarom is een belangrijke sleutel tot succes.

De Staten-Generaal werd afgesloten met een panelgesprek met eindbeschouwingen door prof. dr. Herwig Reynaert en Prof. dr. Tony Valcke van de Universiteit Gent, de heer Guido Decoster, administrateur-generaal van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de heer Luc Lathouwers, secretaris-generaal van het departement Bestuurzaken. Uit zowel deze Staten-Generaal als uit het congres Lokale en Provinciale Politiek van maandag 17 maart blijkt dat samenwerking de komende jaren een belangrijk middel zal blijven voor de verschillende bestuursniveaus willen ze het hoofd kunnen bieden aan de maatschappelijke en economische uitdagingen én de burger de best mogelijke dienstverlening aanbieden.