Knesselare alsnog erkend voor overvloedige regenval van 7, 8 en 9 juni 2014

Op 7 september 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wijziging van het KB van 7 mei 2015 waarbij de overvloedige regenval op 7, 8 en 9 juni 2014 werd erkend. Nu wordt ook de gemeente Knesselare erkend voor deze algemene ramp.

Drie maanden tijd
De getroffenen die schade hebben geleden op het grondgebied Knesselare ten gevolge van de overvloedige regenval van 7, 8 en 9 juni 2014 krijgen 3 maanden de tijd om een dossier in te dienen bij gouverneur Jan Briers, d.w.z. tot en met 31 december 2016. Meer lezen

Toespraak voor de provincieraad

Vanmiddag heeft provinciegouverneur Jan Briers zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad gehouden. Onder de titel ‘Het tij gekeerd? Naar een klimaatbestendig waterbeleid in (Oost-) Vlaanderen’ vroeg de gouverneur in de provincieraadzaal aandacht voor het thema water, 15 jaar nadat ere-gouverneur Balthazar, op 24 september 2002, eveneens het onderwerp in al zijn facetten had belicht.

Tijdens een korte inleiding gaf gouverneur Briers aan waarom de tijd rijp was om dit jaar opnieuw ‘water’ onder de loep te nemen. Om zijn keuze te motiveren, verwees de gouverneur achtereenvolgens naar het Oost-Vlaams klimaatactieplan, de terreurdreiging en de belangrijke link tussen klimaat en terreur. Daarnaast haalde hij ook de bestuurlijke verantwoordelijkheden van onze provincie aan, naast zijn eigen bevoegdheden als gouverneur. Tenslotte verwees hij naar het verhaal van collega Balthazar, die het in 2002 reeds had over de ‘harde feiten van een uitermate complexe problematiek’.

Na de inleiding boog de gouverneur zich over de kern van de zaak, met name waterschaarste en wateroverlast.

Op vlak van waterschaarste keek hij naar de impact van die schaarste op het oppervlaktewater en grondwater. Ook stond de gouverneur stil bij het toekomstig ruimtelijk beleid hierrond.

Wat wateroverlast betreft, werd dieper ingegaan op de oorzaak ervan, en wat er door de jaren heen al werd gedaan om die oorzaken te beperken of weg te nemen. Een aanzienlijke waslijst, zo blijkt. In dit kader is het geactualiseerd Sigmaplan werkelijk noemenswaardig, waarbij een geïntegreerd antwoord wordt gegeven op de klimaatuitdagingen van de toekomst. Daarnaast ook bijzondere aandacht voor het strategisch project Schelde Sterk Merk om van de Schelderegio een aantrekkelijk gebied voor natuur, recreatie en erfgoed te maken.

Tenslotte deed de gouverneur nog enkele suggesties om de overstromingsproblematiek verder te verhelpen of faciliteren. Hij noemde hierbij niet te weinig maar, vreemd genoeg, teveel inspraak van de bevolking, het opmaken van peilbeheerplannen en de verdere aanpak van de erosieproblematiek.

De integrale versie van de toespraak is hier beschikbaar.

Minister Jambon komt kennismaken met zijn vele fijne medewerkers in Oost-Vlaanderen

Morgen, dinsdag 23 juni, brengt de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jan Jambon, een bezoek aan de federale diensten in onze provinciehoofdstad. Hij wordt om 8 uur ontvangen in de brandweerkazerne van Zone Centrum. Van daar trekt hij naar de Regie der Gebouwen. Vervolgens gaat hij naar het Federaal Huis. Een overleg bij de federale politie staat als laatste ingepland. Het bezoek maakt deel uit van een ‘Ronde’ door alle provincies.

Agenda
De minister arriveert om 8 uur aan de brandweerkazerne Zone Centrum in de Roggestraat. Zone Centrum trakteert hem daar op een ontbijtvergadering terwijl diverse punten de revue passeren. De minister zal hier ook een kijkje nemen in de radiokamer.

Van de brandweerkazerne gaat hij naar de Regie der Gebouwen in de Ketelvest om er kennis te maken met het personeel en een aantal van de opdrachten waar ze mee bezig zijn.

Rond 10u30 arriveert de minister aan het Federaal Huis (Kalandeberg). Hier ontmoet de minister de federale diensten van de gouverneur: de federale directie bevolking, de federale directie politiezaken en wapens, de federale directie civiele veiligheid en de federale directie personeel en logistiek.

Een bezoek aan de federale politie in de Groendreef sluit het bezoek van de minister af. Hier gaat zijn bijzondere aandacht naar de 100/112, het hulpcentrum in onze provincie.

Gouverneur Briers: “Initiatieven waarbij ministers in eigen persoon een kijkje komen nemen in onze provincie juichen we alleen maar toe. Dat geldt uiteraard ook voor het bezoek van minister Jambon. We zullen ervoor zorgen dat de minister niet alleen kennismaakt met de mensen maar ook met de vele opdrachten waarmee ze bezig zijn. Oost-Vlaanderen vervult bijvoorbeeld een pioniersrol op het vlak van noodplanning, met het project ‘ondersteuning gemeentelijke noodplanning’. Mijn medewerkers kijken ernaar uit om dit buitengewoon initiatief, enig in gans Vlaanderen, aan de minister te kunnen voorstellen.”

Hieronder enkele sfeerbeelden van het bezoek aan het Federaal Huis.

Erkenning federale rampen

Vandaag zijn de Koninklijke Besluiten naar aanleiding van de erkenning van de federale rampen, waaronder de Pinksterstorm van 7, 8 en 9 juni, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eerder dit jaar, op 3 april 2015, heeft de federale ministerraad de laatste tien federale rampen erkend. Voor vijf daarvan werden ook gemeenten en steden in Oost-Vlaanderen als rampgebied aangeduid. De getroffenen krijgen vanaf vandaag drie maanden de tijd om een dossier in te dienen bij provinciegouverneur Jan Briers.

Erkende gemeenten
In de provincie Oost-Vlaanderen werden volgende gemeenten erkend als rampgebied:

 • Overvloedige regenval van 27 en 28 juli 2013: Aalst, Denderleeuw, Haaltert, Merelbeke en Ninove.
 • Windhoos en rukwinden van 3 januari 2014: Denderleeuw.
 • Windhoos en rukwinden van 25 januari 2014: Nevele.
 • Overvloedige regenval op 7, 8 en 9 juni 2014: Aalter, Beveren en Lokeren.
 • Hagel op 7, 8 en 9 juni 2014: alle Oost-Vlaamse gemeenten.

Procedure
De getroffenen krijgen drie maanden de tijd – tot en met 30 september 2015 – om een dossier in te dienen bij provinciegouverneur Jan Briers. Een dossier dient in tweevoud te worden ingediend en bij voorkeur aangetekend te worden verstuurd naar volgend adres:
Federale dienst van de gouverneur
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent

Vergoeding
Getroffenen dienen eerst hun verzekering aan te spreken voor de vergoeding van de geleden schade. Daarna kunnen zij terecht bij het Rampenfonds waar uiteraard rekening zal gehouden worden met de vergoeding die de verzekering reeds uitbetaalde.

Samenwerking en opvolging
De dienst Rampenfonds zal samenwerken met de erkende gemeenten om de geteisterden te helpen met hun dossier. Elke gemeente heeft een ambtenaar aangesteld waar de getroffenen terecht kunnen voor de opmaak van hun dossier en het verkrijgen van de nodige formulieren.

Inlichtingen
Voor vragen of verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij het provinciaal aanspreekpunt voor het Rampenfonds: Sabine Verbanck op het nummer 09-267 88 22 of via e-mail sabine.verbanck@oost-vlaanderen.be

Jaarverslag 2014 klaar!

Provinciegouverneur Jan Briers stelt vandaag zijn jaarverslag 2014 voor. In dat jaarverslag is er aandacht voor zowel de provinciale, Vlaamse als federale taken en verantwoordelijkheden.

Gouverneur Briers: “2014 was een fijn maar druk jaar. In het kader van onze ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen hebben we 24 werkbezoeken afgelegd. We doorkruisten het Oost-Vlaamse landschap, van noord naar zuid, van oost naar west. We bezochten grote en kleine gemeenten. Tot mijn groot genoegen, bevestigden de gemeentebesturen keer op keer dat ze graag beroep doen op de expertise van de verschillende administraties. Het doet me plezier dat deze lokale besturen onze federale, Vlaamse én provinciale ambtenaren als volwaardige, gewaardeerde en betrouwbare partners beschouwen.”

Ook in 2014 kwam heel wat internationaal gezelschap over de vloer. Dergelijke bezoeken van ambassadeurs, consuls, economisch vertegenwoordigers en anderen bieden ons de uitgelezen kans om onze mooie provincie op de meest uiteenlopende manieren op de internationale kaart te zetten. Op vlak van grensoverschrijdende samenwerking, vierden we 25 jaar Euregio Scheldemond, en de vele succesvolle realisaties die door de jaren heen tussen de drie provincies zijn opgetekend. Natuurlijk waren er ook heel wat bemiddelings- en coördinatieopdrachten. In het jaarverslag hebben ze allemaal een plekje gekregen.

Tenslotte dankt de gouverneur alle medewerkers die hem het voorbije jaar bij zijn vele taken hebben bijgestaan: “Ik dank de vele federale, Vlaamse én provinciale medewerkers die samen met mij bruggen hebben gebouwd in 2014. Bruggen tussen overheden, bruggen tussen bedrijven, bruggen tussen mensen.”

Het integrale jaarverslag van 2014 kunt u hier lezen.

VW2A9152

Overvloedige regen eind juli 2014 erkend als algemene ramp

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 is de overvloedige regen van 27, 28 en 29 juli 2014 erkend als algemene ramp. Voor Oost-Vlaanderen kunnen getroffenen uit Aalter een schadedossier indienen bij de federale dienst van de gouverneur.

Aalter erkend als rampgebied

Naast verschillende gemeenten uit West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg werd in Oost-Vlaanderen enkel het grondgebied Aalter erkend als rampgebied.

Procedure

De getroffenen kunnen tot 31 mei 2015 een schadedossier indienen (bij voorkeur aangetekend) bij de dienst Rampenfonds Oost-Vlaanderen op volgend adres:
Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent

Getroffenen dienen eerst hun verzekering aan te spreken voor de vergoeding van de geleden schade. Daarna kunnen zij terecht bij het Rampenfonds waar uiteraard rekening zal gehouden worden met de vergoeding die de verzekering reeds uitbetaalde.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kan men terecht bij het provinciaal aanspreekpunt voor het Rampenfonds: Sabine Verbanck op het nummer 09-267 88 22 of via e-mail sabine.verbanck@oost-vlaanderen.be

Steven De Smet aan de slag bij gouverneur Briers

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, de burgemeester van Gent, Daniël Termont en hoofdcommissaris van politie (HCP) Steven De Smet delen mee dat HCP Steven De Smet vanaf 1 november 2014 de taak opneemt van “Adviseur veiligheid, strategie en communicatie” bij het Federale Huis van de Gouverneur. Hiertoe wordt HCP De Smet voltijds afgedeeld (= gedetacheerd) van de Lokale Politiezone Gent bij de federale diensten van de gouverneur.

Jan Briers: “De veiligheid van alle Oost-Vlamingen is een belangrijk en veelomvattend aspect in het takenpakket van een gouverneur. Voor mijn federale diensten die mij bij die prioritaire taak ondersteunen, was ik op zoek naar een adviseur veiligheid, strategie en communicatie. Ik ben ervan overtuigd dat Steven De Smet ons met zijn jarenlange ervaring en expertise op dat vlak heel wat kan bijbrengen.” 

Steven De Smet wordt nauw betrokken bij de communicatie rond civiele veiligheid (zoals het afschakelplan bij energieschaarste, provinciale en federale rampoefeningen) en politionele veiligheid (zoals de Verkeersveilige Dag en Nacht, ‘1 dag niet’, de nationale actiedag tegen woninginbraken en goliathacties). Daarnaast zal hij ook meewerken aan de communicatie rond diverse projecten zoals het Hulpcentrum 100/112, de bezoeken aan de gevangenissen en het rampenfonds. Briers: “Dergelijke taken zijn een kolfje naar Steven’s hand en we zijn blij hem in ons team te kunnen verwelkomen. Vanaf morgen gaat hij aan de slag.”

Definitieve balans onweders: 1 op 3 Oost-Vlaamse gemeenten heeft schade geleden

Bijna 30.000 schadegevallen, meer dan 220 miljoen euro schade
Vandaag is de definitieve balans van de zware onweders op 7, 8 en 9 juni 2014 duidelijk. In Oost-Vlaanderen noteerde de dienst Rampenfonds 29.509 schadegevallen, met een totaal geraamd schadebedrag van 221.687.557,95 euro. De schadegevallen zijn verspreid over 22 van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten, dat is een op drie. De federale dienst van de gouverneur heeft van alle 65 Oost-Vlaamse gemeenten een schadebeeld binnen gekregen.

Gouverneur Jan Briers heeft het dossier met de erkenningsaanvraag reeds overgemaakt aan de directie Rampenschade. Daarnaast heeft hij in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet, aangedrongen om het onderzoek naar eventuele erkenning zonder vertraging te laten starten zodat het dossier zo vlug mogelijk op de federale ministerraad kan worden gebracht.

Informatie
Burgers die vragen hebben, kunnen steeds terecht bij de dienst Rampenfonds Oost-Vlaanderen op het nummer 09-267 88 22.

Ruim 185 miljoen euro is voorlopige schadebalans hagelstorm

Tot op heden heeft gouverneur Jan Briers van 59 Oost-Vlaamse gemeenten meer informatie gekregen met betrekking tot de zware onweders van 7, 8 en 9 juni 2014. Hieruit blijkt dat de onweders in het pinksterweekend vooral schade berokkenden op de as Evergem, Lokeren, Sint-Niklaas. Op 59 gemeenten gaven 17 gemeenten schade aan, dat is een op vier. Voor Oost-Vlaanderen bedraagt het voorlopige, totale schadebedrag ruim 185 miljoen euro.

Zware onweders 7, 8 en 9 juni 2014

Tussen 7 en 9 juni 2014 trokken zware onweders over ons land met heel veel schade tot gevolg, vooral ten gevolge van hagel. Jan Briers: “Veel burgers maar ook bedrijven hebben de voorbije dagen een inventaris opgemaakt van de schade. Ondertussen zijn verzekeringen aangesproken voor een vergoeding maar niet iedereen en alles zal op die manier kunnen worden vergoed. In dergelijke gevallen kan het Rampenfonds een oplossing bieden. Kort na de onweders heb ik dan ook mijn diensten de opdracht gegeven om de schade bij alle 65 Oost-Vlaamse gemeenten in kaart te brengen. Vandaag hebben we een voorlopige balans opgemaakt, op basis van de informatie van 59 gemeenten. Volgende week zal ik een geactualiseerd dossier indienen bij de directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken. Ik zal ook aandringen bij de minister van Binnenlandse Zaken om haar onderzoek zo snel als mogelijk op te starten.”

Procedure

Vooraleer een onderzoek kan worden ingesteld, moet elke gouverneur een dossier indienen dat het schadebeeld in zijn/haar provincie weergeeft. Dat dossier wordt ingediend bij de directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken. Het onderzoek zal uitwijzen of de parameters voor een erkenning zijn gehaald. Elk natuurfenomeen (hagel, overvloedige regenval, wind) zal daarvoor apart worden onderzocht. Eens dit onderzoek is afgerond en er is grond voor erkenning, zal de minister van Binnenlandse Zaken het dossier voorleggen op de Federale Ministerraad die de beslissing over een al dan niet erkenning zal nemen.

Indien de onweders effectief als ramp worden erkend, wordt een Koninklijk Besluit ondertekend dat vervolgens zal verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Burgers die schade hebben geleden, kunnen vanaf deze publicatie een dossier bij het Rampenfonds van hun provincie indienen. Zij krijgen daarvoor 3 maanden de tijd, tot de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Timing

Het is moeilijk in te schatten wanneer de beslissing tot al dan niet erkenning wordt genomen. De laatste erkende algemene ramp in Oost-Vlaanderen was de windhoos van 5 februari 2013 die vooral Oosterzele trof. Deze werd na 9 maanden erkend. De langdurige regenval en overstromingen van 11 tot 17 november 2010 werden echter al binnen de maand erkend.

Informatie

Burgers die vragen hebben, kunnen steeds terecht bij de dienst Rampenfonds Oost-Vlaanderen op het nummer 09-267 88 22.

Zware onweders van 7 tot en met 9 juni 2014 – update

Van 7 tot en met 9 juni trokken zware onweders over ons land. Ook onze provincie is getroffen en heel wat Oost-Vlamingen hadden schade aan hun huis, auto of tuin.

Burgers die schade hebben geleden ten gevolge van die hevige onweders kunnen nu reeds volgende stappen ondernemen :

 • Contact opnemen met de verzekeraar (brand- en / of autoverzekering, naargelang de schade) en daar een dossier laten opstarten voor het vergoeden van de schade;
 • Melding maken van volgende zaken aan het stads- of gemeentebestuur waar men de schade heeft geleden:
 1. soort schade (wagen, gebouw, teelten,…);
 2. ten gevolge van welk weerfenomeen men de schade heeft opgelopen (hagel, wind of overvloedige regenval);
 3. precieze datum van de geleden schade;
 4. totaal schadebedrag.
 • Bewijsmateriaal (foto’s) verzamelen.

Alle 65 Oost-Vlaamse gemeenten zijn ondertussen gecontacteerd om deze gegevens over te maken aan de dienst Rampenfonds Oost-Vlaanderen.

Op basis van de gegevens van alle Oost-Vlaamse gemeenten zal de gouverneur bij de Minister van Binnenlandse Zaken een aanvraag tot erkenning als algemene ramp indienen.