Publieksraadpleging Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) SEVESO Antwerpen

De gouverneur van de provincie Antwerpen organiseert van 5 november 2018 tot 4 december 2018 een publieksraadpleging over de Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) van zes hoge drempel Sevesobedrijven. De noodplanningszone van twee Sevesobedrijven reikt tot op het grondgebied van een aantal gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen:

 • VLS Group Belgium – Magazijn Jules Servaes (Kruisweg 2 – 2040 Antwerpen):
  • Noodplanningszone (26,985 km) tot Beveren, Sint-Niklaas, Kruibeke, Stekene, Hamme, Waasmunster, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas en Temse;
 • Van Moer Cleaning en Repair (Vitshoekstraat 11, 2070 Zwijndrecht):
  • Noodplanningszone (10 km) tot Beveren, Sint-Niklaas en Kruibeke.

Meer informatie over deze raadpleging vindt u op de website van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx.

“Treinramp Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later?”

Gouverneur Jan Briers en burgemeester van Wetteren Alain Pardaen organiseerden op vrijdag 4 mei 2018 het congres ‘Treinramp in Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later?’. Het congres, bedoeld voor professionals binnen de noodplanning, blikte 5 jaar later –dag op dag- terug op de ramp. Experten van de vijf disciplines (brandweer, medische, politie, logistiek en civiele veiligheid en informatie aan de bevolking) gingen met elkaar in debat. Binnen het kader van vier thematische panelgesprekken ging men na hoe men, met het oog op een adequate bescherming van de bevolking tijdens een noodsituatie, de procedures en werking kunnen verbeteren. Hieronder kan u een overzicht van de belangrijkste conclusies per panel vinden.

Panel 1: Medische en psychosociale hulpverlening (Sprekers: Dr. Winne Haenen, federaal gezondheidsinspecteur FOD Volksgezondheid en Dr. Erik De Soir, docent Crisispsychologie)

In het debat rond de medische en psychosociale hulpverlening kwamen er een aantal suggesties tot verbeteringen naar voren. Zo zou onder andere een tegengif (antidota) sneller beschikbaar moeten zijn én in grote mate voorhanden op een vrije, gekende plaats voor iedereen. Men moet tevens werk maken van een rampenfonds met snelle vergoedingen aan de slachtoffers.

In de case van Wetteren ging het over acrylnitril, deze stof zou mogelijks kankerverwekkend zijn. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit in Wetteren effectief zo was, integendeel. Statistisch gezien zijn er niet meer kankers na monitoring. Dr. Winne Haenen deed ook een oproep om experten, toxicologen en/of epidemiologen sneller aan te spreken, hun expertise moet snel aangewend kunnen worden. Dr. Erik De Soir gaf aan dat huisartsen en de rol die ze spelen bij de behandeling van patiënten, zeker niet vergeten mag worden. Tot slot kwam men tot de conclusie dat er meer wetenschappelijk naslagwerk nodig is, zo kan men snel teruggrijpen naar kennis over gelijkaardige voorgaande gevallen.

Hulpverleners hebben nood aan duidelijke richtlijnen en informatie (windrichting, welke stof …) bij dergelijke incidenten. Zo kan men vermijden dat hulpverleners de gevarenzone betreden en zo een risico op blootstelling lopen. Na afloop van dergelijke ramp is er ook nood aan eensgezindheid onder de arbeidsgeneesheren, een comité van de verschillende arbeidsgeneesheren zou in dergelijke gevallen tot een gezamenlijke methodiek moeten komen. Hier wordt aan gewerkt!

Panel 2: Veiligheid en transport (Spreker: dhr. Gert Van Bortel, Emergency Response Vice President BASF)

In het tweede panel rond veiligheid en transport wees men op het feit dat 80% van de ongevallen te wijten is aan een menselijke factor. Aan de oorzaak van bijna alle treinincidenten ligt een menselijke fout aan de basis. Het Europese automatische remsysteem zou dergelijke treinincidenten in de toekomst moeten kunnen vermijden. Ook inzetten op een degelijke initiële en permanente vorming kan een oplossing bieden. Meer aandacht aan planning en de shifts van het personeel moeten vermoeidheid tegengaan. Dankzij het track en trace-systeem weet men nu veel beter welk product het is, waar het is en wat de gevaren hiervan zijn.

Instanties als Belintra zorgen voor medeondersteuning vanuit de industrie bij scheikundige rampen. Ook de industrie doet heel wat inspanningen ter beveiliging, de verschillende transportmodi worden steeds beter met elkaar verbonden. Vervoer zal zoveel mogelijk via spoor en water gebeuren omdat de risico’s hier nog altijd lager zijn dan bij transporten via de weg.

Panel 3: Informatie en communicatie (Sprekers: Dhr. Bert Brugghemans, zonecommandant brandweer Antwerpen en dhr. Peter Mertens, Woordvoerder Algemene directie crisiscentrum)

Informatiemanagement mag en moet nog meer (wettelijk) worden geïmplementeerd, deze conclusie kunnen we trekken uit het derde panel rond informatie en communicatie. De oprichting van Team D5, een nieuw initiatief sinds de treinramp en de uitbouw van de opleiding DIR-CP-Ops zijn hier een voorbeeld van. DIR-CP-Ops is een absolute sleutelfunctie aan de operationele zijde van het beheer van een noodsituatie.

Voor het Crisiscentrum (CC) is beeldvorming van groot belang. Zo kan men zicht krijgen op de situatie en gepaste beslissingen nemen. Bij dergelijke incidenten zijn er veel experten en diensten betrokken, voor de treinramp waren er 40 personen aanwezig in het CC. Dit is te veel en niet werkbaar.

Op vlak van communicatie naar de bevolking zijn er veel stappen gezet. Sinds de treinramp heeft de gouverneur een convenant afgesloten met de regionale media, verloopt communicatie via sociale mediakanalen, werd Team D5 opgericht en werd Be-Alert opgestart. De gedachte “we care” is hier zeer belangrijk, de overheid moet begrip tonen voor de eventuele problemen voor de bevolking en hen aangeven die zo snel als mogelijk aan te pakken. Er moet steeds getracht worden om de geëvacueerde als eerste informatie te geven, op die manier hoeft deze dit niet via de pers te vernemen.

Panel 4: De gerechtelijke en financiële aspecten (Spreker: Procureur-generaal bij het hof van beroep Gent, Erwin Dernicourt)

De getroffen burgers zouden inmiddels moeten vergoed zijn door hun eigen verzekering. Maar de aansprakelijkheidsverzekering kan niet in werking treden zolang niet vaststaat wie aansprakelijk is. Een rampenfonds dat de kosten van de betrokken burgerlijke partijen en slachtoffers kan vergoeden kan hier mogelijks een oplossing bieden. De rechtszaken worden dan verder opgevolgd door de overheid of verzekeraars. Het is daarom heel goed om de verzekeringen snel te betrekken bij de verschillende infomomenten voor de bevolking.

Een strafrechtelijke vervolging komt er niet wegens het overlijden van de treinbestuurder. Een burgerlijke rechtszaak daarentegen is zeker nodig. Men kan zich ook nog steeds registreren als benadeelde partij.

Conclusie

Incidenten zoals de treinramp in Wetteren leren ons dat noodplanning bij dergelijke rampen een complex verhaal is. De maatschappij en jammer genoeg ook de gevaren zijn constant in evolutie. Enkel door onszelf voortdurend te evalueren en op zoek te gaan naar verbeteringen kunnen we in de toekomst het hoofd bieden aan dergelijke complexe situaties.

Test BE-Alert op 5 juli 2018

BeAlert_NL_Brand_250x250Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen. Daarom beschikken de gouverneur en 63 van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten over BE-Alert, een nationaal systeem dat je op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Op 5 juli testen meer dan 20 gemeenten en steden in Oost-Vlaanderen dit systeem. Meer lezen

Samen verder inzetten op de werking en de efficiëntie van het gevangeniswezen: ronde van de Oost-Vlaamse gevangenissen

In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 bracht gouverneur Jan Briers, samen met de betrokken burgemeester, lokale- en federale politie, de brandweer en andere experten, een bezoek aan alle Oost-Vlaamse gevangenissen en het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent.

P1010018Het bezoek bestond uit een rondleiding doorheen de instellingen met aansluitend een vergadering met verschillende agendapunten. Volgende punten stonden op de agenda: de stand van zaken op vlak van noodplanning en rampoefeningen, de samenwerking met de verschillende hulp- en interventiediensten en de stand van zaken van het huidig strategisch plan voor hulp- en dienstverlening. De gouverneur organiseert deze bezoeken jaarlijks. Telkens is hij onder de indruk van de goede werkzaamheden en de manier waarop de gevangenisdirecties en betrokken partners met beperkte middelen bestaande knelpunten aanpakken. Zo maakte de gouverneur in elke gevangenis kennis met een specifiek educatie-, buddy-, bemiddelings- of tewerkstellingsproject. Deze projecten bevorderen de verdere resocialisatie van gedetineerden in onze huidige maatschappij. Meer lezen

Treinramp in Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later?

Gouverneur Jan Briers en burgemeester Alain Pardaen organiseren op vrijdag 4 mei 2018 het congres ‘Treinramp in Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later?’

5 jaar later – dag op dag – blikken we terug en staan we stil bij de zaken die de ramp ons leerde.

Zijn er genoeg maatregelen genomen om de veiligheid op het spoortransport te verbeteren? Hoe gaan getroffenen en hulpverleners om met een ramp van deze omvang? Wat heeft de medische discipline geleerd uit de ramp? Welke stappen zijn er gezet om de communicatie te verbeteren? Hoe verloopt het gerechtelijke onderzoek bij dit soort incidenten? Waar moeten we in de toekomst nog verder op inzetten? Verschillende experts gaan met elkaar in debat tijdens vier thematische panelgesprekken, gemodereerd door Chris Van de Voorde, kolonel op rust, hulpverleningszone centrum.

foto Wetteren voor op website Meer lezen

Succesvolle noodplanoefening met simulatie van treinaanrijding in Denderleeuw

treinongeval
© Benjamin Brolet

Op vrijdag 9 maart organiseerden de federale diensten van gouverneur Jan Briers, in samenwerking met een tiental externe partners een grootschalige noodplanoefening in Denderleeuw. Daarbij werd een aanrijding gesimuleerd tussen een reizigerstrein en een vrachtwagen. Er vielen verschillende licht- en zwaargewonden, onder wie ook de treinbestuurder en de vrachtwagenchauffeur. De multidisciplinaire oefening vond plaats aan het logistiek centrum van spoornetbeheerder Infrabel aan het station van Denderleeuw. Zowel de operationele aspecten op het terrein als beleidsaspecten werden ingeoefend. Meer lezen

Grootschalige noodplanoefening kerncentrale Doel

PCCOefenen is essentieel voor onze veiligheid
De uitbaters en de overheid staan in om de veiligheid in de nucleaire installaties op ons grondgebied te waarborgen. Ze houden hiervoor onder andere rekening met strenge nationale en internationale regels. Ondanks alle veiligheidsvoorzieningen is een nucleair incident echter nooit volledig uit te sluiten. Om de gevolgen van een eventueel incident tot een minimum te beperken, maken zowel de uitbater als de overheid noodplannen op.. Deze noodplannen worden op regelmatige tijdstippen geoefend tijdens rampoefening. Het oefenbeleid is dan ook het essentiële sluitstuk van een weloverwogen beleid inzake noodplanning en crisisbeheersing. Ook de provincie Oost-Vlaanderen zet hard in op oefenen. In 2017 organiseerde de federale dienst ‘Noodplanning’ meer dan 170 oefeningen. Grootschalige KEX-oefeningen (Key Exercise), met inzet van de hulpdiensten op het terrein. Maar ook alarmerings- en tafeloefeningen, waarbij het gebruik van tools zoals ICMS en BE-Alert wordt ingeoefend. Meer lezen

Tweedaagse opleiding noodplanning 2017

Wat?
De federale dienst noodplanning van de gouverneur van Oost-Vlaandeopleidingren organiseert samen met PAULO (opleiding dringende geneeskundige hulpverlening) een tweedaagse algemene opleiding over noodplanning.
De eerste dag leer je alles over de vijf disciplines binnen de noodplanning: brandweer, medische/psychosociaal, politie, defensie/civiele bescherming en informatie. De tweede dag zoomt in op specifieke thema’s binnen de noodplanning zoals de taken van een gemeente tijdens een crisis, terreurrisico … en behandelt ook twee cases. Meer lezen

Grootscheepse rampoefening in Aalst

Op 26 september vond er bij Tereos S&S Belgium, een bedrijf dat maar liefst 144 jaar lang een vaste waarde in het Aalsterse is, een grootscheepse noodplanningsoefening plaats. Tijdens deze oefening, waarvan de deelnemers het scenario op voorhand niet kenden, werden de hulpdiensten op grote schaal ontplooid.

100 oproepen voor contactcenter
De noodplanningsoefening in Aalst was uniek omdat de gespeelde slachtoffers ook daadwerkelijk naar de twee ziekenhuizen in Aalst afgevoerd werden. Namelijk naar het ASZ en OLV. Zo ontstond er een extra oefenopportuniteit voor deze ziekenhuizen, zodat zij hun eigen noodplannen konden uittesten. Meer lezen

Waterschaarste in Oost-Vlaanderen – extra maatregelen

De aanhoudende droogte treft ook de provincie Oost-Vlaanderen. De Oost-Vlaamse gouverneur nam – in samenspraak met zijn West-Vlaamse collega Carl Decaluwé – extra maatregelen. Zo is er sinds vandaag 21 juni 2017 een verbod op het oppompen van water uit de onbevaarbare waterlopen in het volledige Leiebekkengebied, een verbod op de verspilling van drinkwater en een oproep om alert te zijn op het verhoogde brandrisico en ‘open vuurgebruik’ zoals kampvuren, barbecues maximaal te vermijden. De extra maatregelen willen ervoor zorgen dat er voldoende drinkwater is voor mens en dier.

Verbod oppompen water Leiebekken
Kaart LeiebekkenOost-Vlaamse landbouwers mogen geen water meer oppompen uit de onbevaarbare waterlopen in het volledige Leiebekkengebied. Concreet gaat het over alle zijrivieren en beken van de Leie, waar geen schepen varen. Het waterpeil staat immers te laag. Op de Leie zelf – waar schepen varen – kan het wel nog, maar moet aangevraagd worden bij Waterwegen en Zeekanaal. Tot een volume van 500 m³/jaar volstaat een melding, voor grotere volumes is een vergunning nodig (bovenschelde@wenz.be). “Deze maatregel wil een verdere daling van het waterpeil vermijden, om zo massale vissterfte en een potentieel risico voor de volksgezondheid voorkomen,” duidt gouverneur Briers. Het besluit is geldig voor een periode van 14 dagen.

Verbod op drinkwaterverspilling
In de provincie Oost-Vlaanderen geldt een verbod op de verspilling van drinkwater. Recreatief of niet-noodzakelijk gebruik van kraantjeswater is verboden:

 • Motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers afspuiten, tenzij in het kader van normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen, en in de gevallen waarin het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd (zoals bijvoorbeeld carwashbedrijven).
 • Jouw zwembad, vijver of fontein (bij)vullen.
 • Het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen.
 • Straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen reinigen.
 • Daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen besproeien.
 • Drinkwater gebruiken in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het gebruik van regenwater kan wel. Gouverneur Briers geeft alvast een tip: “het is belangrijk om spaarzaam om te gaan met het drinkwater. Neem bijvoorbeeld een douche in plaats van een bad, en laat de kraan niet onnodig lopen”.

Oproep: wees alert op brandrisico’s!
De aanhoudende droogte en de hoge temperaturen zorgen voor verhoogde brandrisico’s. Kampvuren, barbecues, toortsen zijn leuke activiteiten, maar kunnen gevaarlijk zijn in huidige weersomstandigheden. Het Agentschap Natuur en Bos vraagt om verhoogde waakzaamheid in alle Vlaamse natuurgebieden en raadt aan om geen vuur te maken in de natuur. Gouverneur Briers roept alle Oost-Vlamingen op om het advies te volgen en raadt ook het roken in de Oost-Vlaamse bossen en natuurgebieden af. “Vermijd ieder risico, voor jezelf en voor je buren”.

Herinnering: draag zorg voor jezelf en anderen tijdens warme dagen!
Gouverneur Briers herinnert alle Oost-Vlamingen aan de tips om van jezelf en anderen zorg te dragen tijdens de warme temperaturen. Ontdek ze allemaal op www.warmedagen.be.