65 vredesbomen voor de 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten

Vredesboom in de kijker: de bruine beuk, naast het gemeentehuis in Sint-Laureins
Wist je dat onze provincie Oost-Vlaanderen meer dan 50 vredesbomen telt? Deze vredesbomen willen de herinnering aan de Groote Oorlog levend houden. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil met het project ‘vredesbomen’ haar steentje bijdragen. Steden en gemeenten kunnen namelijk gratis een vredesboom bestellen om deze op 11 november 2018 aan te planten. Gouverneur Briers wil de vele bestaande Oost-Vlaamse vredesbomen elke maand in de kijker zetten. Om te herinneren en andere gemeenten te inspireren dat ook te doen

Vredesboom Sint-LaureinsBruine beuk: 338 cm stamomtrek & 17m diameter!
Naast het gemeentehuis van Sint-Laureins werd in 1919 een bruine beuk geplant als vredes- en vrijheidsboom. Niet toevallig, want het plekje naast het gemeentehuis is één van de meest centrale en zichtbare plaatsen in de gemeente. De majestueuze bruine beuk heeft een indrukwekkende stamomtrek van 338 cm en een diameter van ongeveer 17 m. Meer lezen

Feest! Bewoners wandelen groene buffer rond Doornzele & Rieme in

20160703 KG DoornzeleZondag 3 juli 2016 was een hoogdag voor de bewoners van de woonkernen van Doornzele en Rieme. Dankzij de partners van Project Gentse Kanaalzone en de Vlaamse Landmaatschappij zijn er twee nieuwe koppelingsgebieden: Doornzele- Noord en Rieme-Zuid. Deze vormen een groene buffer tussen het industriegebied rond het Kluizendok en de woonkernen van Doornzele en Rieme. Op zondag konden bewoners – samen met alle partners – het gebied inwandelen. Meer lezen

Toespraak voor de provincieraad

Vanmiddag heeft provinciegouverneur Jan Briers zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad gehouden. Onder de titel ‘Het tij gekeerd? Naar een klimaatbestendig waterbeleid in (Oost-) Vlaanderen’ vroeg de gouverneur in de provincieraadzaal aandacht voor het thema water, 15 jaar nadat ere-gouverneur Balthazar, op 24 september 2002, eveneens het onderwerp in al zijn facetten had belicht.

Tijdens een korte inleiding gaf gouverneur Briers aan waarom de tijd rijp was om dit jaar opnieuw ‘water’ onder de loep te nemen. Om zijn keuze te motiveren, verwees de gouverneur achtereenvolgens naar het Oost-Vlaams klimaatactieplan, de terreurdreiging en de belangrijke link tussen klimaat en terreur. Daarnaast haalde hij ook de bestuurlijke verantwoordelijkheden van onze provincie aan, naast zijn eigen bevoegdheden als gouverneur. Tenslotte verwees hij naar het verhaal van collega Balthazar, die het in 2002 reeds had over de ‘harde feiten van een uitermate complexe problematiek’.

Na de inleiding boog de gouverneur zich over de kern van de zaak, met name waterschaarste en wateroverlast.

Op vlak van waterschaarste keek hij naar de impact van die schaarste op het oppervlaktewater en grondwater. Ook stond de gouverneur stil bij het toekomstig ruimtelijk beleid hierrond.

Wat wateroverlast betreft, werd dieper ingegaan op de oorzaak ervan, en wat er door de jaren heen al werd gedaan om die oorzaken te beperken of weg te nemen. Een aanzienlijke waslijst, zo blijkt. In dit kader is het geactualiseerd Sigmaplan werkelijk noemenswaardig, waarbij een geïntegreerd antwoord wordt gegeven op de klimaatuitdagingen van de toekomst. Daarnaast ook bijzondere aandacht voor het strategisch project Schelde Sterk Merk om van de Schelderegio een aantrekkelijk gebied voor natuur, recreatie en erfgoed te maken.

Tenslotte deed de gouverneur nog enkele suggesties om de overstromingsproblematiek verder te verhelpen of faciliteren. Hij noemde hierbij niet te weinig maar, vreemd genoeg, teveel inspraak van de bevolking, het opmaken van peilbeheerplannen en de verdere aanpak van de erosieproblematiek.

De integrale versie van de toespraak is hier beschikbaar.

Het tij gekeerd? Naar een klimaatbestendig waterbeleid in (Oost-) Vlaanderen

Toespraak van gouverneur Jan Briers voor de Provincieraad

Op woensdag 27 februari zal gouverneur Jan Briers zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad houden. Thema dit jaar is ‘Water’. Een thema dat gouverneur Briers reeds meenam in zijn nieuwjaarskaart op het einde van vorig jaar.

Het thema ‘water’ wordt niet voor het eerst vanuit deze hoek onder de aandacht van de provincieraad gebracht. Ere-gouverneur Balthazar maakte reeds op 24 september 2002 gebruik van het provinciaal spreekgestoelte om water in al zijn facetten te belichten.

Jan Briers: “Ik vond het belangrijk om na 15 jaar opnieuw de bilan op te maken.”

Tijdens de rede wordt een analyse gemaakt van de vorderingen die sinds het begin van deze eeuw werden gemaakt op het vlak van zowel wateroverlast, als waterschaarste. De dualiteit tussen waterschaarste enerzijds en wateroverlast anderzijds is tevens de leidraad doorheen deze toespraak.

Hierbij wordt dieper ingegaan op de gevaren voor ‘water blackouts’, de impact van onze ruimtelijke ordening op wateroverlast en het nieuwe overstromingsmanagement in Vlaanderen.

Jan Briers: “Ik was verbaasd te lezen dat België in het lijstje van watergestresseerde Europese landen voorkwam naast Cyprus, Italië, Spanje en Malta. Landen die we niet meteen associëren met het ‘natte’ België.

Provinciegouverneur Jan Briers brengt de conclusies op woensdag 27 januari 2016 om 14 uur in de provincieraadzaal van het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

foto kaart 2016_Willy Vanherck

62e Rondebezoek in Zele

Vanmiddag brengen de gouverneur, de deputatie en een delegatie topambtenaren een werkbezoek aan Zele. Het werkbezoek kadert in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen en is het 62e op rij.

Agenda

Op de agenda staan zowel algemene als Zele-specifieke punten rond cultuur, economie, milieu, ruimte, water en welzijn. Daarnaast worden ook enkele Vlaamse en federale materies aangekaart. Een gedetailleerd overzicht van alle agendapunten is terug te vinden in het persbericht van de provincie.

Het werkbezoek start om 17 uur in de gemeenteraadszaal. Na afloop, omstreeks 19u15, is er een persmoment in de trouwzaal. Journalisten die aanwezig wensen te zijn, geven een seintje aan sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be.

Cultuur!

Ook in Zele vindt na het werkbezoek een cultuurmoment plaats. Het college van burgemeester en schepenen heeft ervoor gekozen om de voltallige delegatie uit te nodigen naar een concert van de Koninklijke Harmonie, in het cultuurcentrum ‘de Wiek’.

Natuur, landbouw en toerisme vinden elkaar in het Kravaalbos

Op zondag 11 oktober waren meer dan 1000 bezoekers welkom in en rond het Kravaalbos. Tijdens een landschaps- of gezinswandeling kon je het bos en landschap in de omgeving ontdekken. Het project Landschap van Erembald tot Kravaalbos organiseerde dit publieksevenement dat tevens de start van de Week van het Bos inluidde. Het project brengt diverse partners bijeen voor een gebiedsgerichte werking rond water, landschap, natuur, landbouw, erfgoed,…

Zondag stond oa. De Molenbeek-Graadbeek in de kijker. Rond deze waterloop, die vroeger een open riool was, werken vele partners aan de verbetering van de waterkwaliteit. Vandaag is die sterk verbeterd en komen er weer heel wat vissoorten voor in de benedenloop van de Molenbeek. Door een hoog waterverval ter hoogte van twee voormalige watermolens geraken de vissen echter niet tot in de bovenstroom van de Molenbeek. Daarom werden vandaag honderden stekelbaarsjes en riviergrondels uitgezet, die de beek verder zullen koloniseren. Het bekenstelsel van de Molenbeek-Graadbeek vormt de natuurlijke verbinding tussen het Kravaalbos, het Kluisbos en de Dendervallei. Het project Gestroomlijnd Landschap, een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen, herstelt de verbinding tussen die versnipperde stukjes natuur. Dit doet ze door een fijnmazig netwerk van waterlopen, bos, bomenrijen, houtkanten en boomgaarden uit te bouwen. “De Provincie maakt prioritair werk van zo’n natuur- en landschapsontwikkeling langs waterlopen, over gemeentegrenzen heen” verklaart gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor water.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor milieu vult aan: “ecologische verbindingen tussen natuurgebieden verhogen de overlevingskansen van bijzondere soorten zoals de ijsvogel en vissoorten zoals het bittervoorntje. De waterlopen vormen de verbinding, maar evenveel aandacht gaat naar het omliggende landschap”.

“De aanpak van het projectpartnerschap werpt vruchten af! Het project Landschap van Erembald tot Kravaalbos bekrachtigt de streekidentiteit door de typische landschapskenmerken te versterken” verklaart Oost-Vlaams gouverneur en projectcoördinator, Jan Briers. Het provincie- en gemeente grensoverschrijdende samenwerkingsverband werkt over beleidsdomeinen heen. Daarnaast zet het project in op ideeën en wensen van lokale actoren, zoals natuurbeschermers, landbouwers en recreanten. Gedeputeerde Couckuyt, bevoegd voor toerisme vult aan: “niet alleen de natuur en het milieu varen wel bij dit project. De aandacht gaat ook naar het verhogen van de belevingswaarde van deze unieke streek. Nieuwe initiatieven rond toerisme zijn in aantocht”.

 

 

Nevele ontvangt Fairtrade label tijdens ‘culturele’ Ronde

Op vrijdag 28 augustus brengen de gouverneur, deputatie en enkele topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie een werkbezoek aan Nevele. Het bezoek maakt deel uit van de ‘culturele’ Ronde van het provinciebestuur. Nevele is de 51e Oost-Vlaamse gemeente die in dit kader wordt bezocht.

Agenda

Op de Nevelse agenda staan zowel provinciale, Vlaamse als federale punten.

Provinciale punten zijn milieu (acties inzake klimaatneutraliteit), ruimte (fietssnelweg langs spoorlijn 50A en bijkomend bedrijventerrein gekoppeld aan parallelweg) en welzijn (sociale verhuurkantoren, de projecten ‘Rap op Stap’ en ‘Ouder worden in je buurt’).

Op Vlaams niveau wordt de schuldverlichting in het rioleringsdossier van de gemeente Hansbeke besproken. Daarnaast is er aandacht voor de slimme samenwerking op lokaal niveau.

Tenslotte staat ook een federaal punt op de agenda, namelijk de plaatsing van een ANPR-camera (camera met automatische kentekenplaatherkenning) aan de op- en afrit van de E40.

Praktisch

Het werkbezoek start om 13 uur in de gemeenteraadzaal van het gemeentehuis. Het persmoment is gepland omstreeks 15.15 uur. Journalisten die aanwezig willen zijn, geven een seintje aan Sandra.Van.Hauwaert@oost-vlaanderen.be

Aansluitend ontvangt de gemeente het Fairtrade label uit handen van het provinciebestuur, gevolgd door een receptie en BBQ. Ook op dit heuglijke moment zijn journalisten van harte welkom.

50ste Ronde staat stil bij 700 jaar Stekense Vaart

Op vrijdag 26 juni ontving het gemeentebestuur van Stekene de gouverneur en deputatie voor hun 50ste werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Dit werkbezoek sloot de heuse ‘Rondemarathon’ af die eerder die week in Kaprijke begon.

Agenda

Een gemeente die wordt doorkliefd door de drukke E34 zet uiteraard mobiliteit op de agenda. Stekene maakte overigens gretig van de gelegenheid gebruik om enkele knelpunten aan te kaarten. Alle punten worden op korte termijn besproken tijdens een bilateraal overleg tussen het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast zal het provinciebestuur de problematiek rond de parallelweg langs de E34 ook bij minister Weyts onder de aandacht brengen. De gemeente had ook vragen over de dienstverlening van De Lijn in Stekene. De Lijn Oost-Vlaanderen zal hiervoor contact opnemen met het gemeentebestuur om bijkomende toelichting te geven. Tenslotte werden ook enkele fietsverbindingen besproken.

Op vlak van ruimte was er aandacht voor verschillende dossiers: weekendverblijven, buitengebieden, woonuitbreidingsgebieden het Zomerhuis als provinciaal recreatief knooppunt.

Wat de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) betreft, werd de ondersteuning vanuit de provincie aangekaart.

Inzake water stond de herinschaling van de waterlopen op de agenda. Daarnaast ging aandacht naar de waterkwaliteit van de waterlopen, het overstorten van rioleringen en het oppompen van grondwater.

Op vlak van cultuur stonden de kerkfabrieken centraal, meer bepaald de toekomstvisie omtrent de leegstand van kerken. Het provinciebestuur liet weten dat de dienst Erfgoed zich focust op de opbouw van een dienstverlening rond waardering en herbestemming van religieus erfgoed. Stekene kan dus, indien gewenst, zeker een beroep doen op het provinciebestuur voor verdere begeleiding en advies op dat vlak.

700 jaar Stekense Vaart

Na het werkbezoek woonden de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde ambtenaren een audiovisuele en theatrale opvoering bij naar aanleiding van 700 jaar Stekense Vaart. Een volksreceptie, waarbij de Stekenaars persoonlijk konden kennismaken met hun gemeente- en provinciebestuur, sloot de avond af.

Op bezoek bij de langst zetelende burgemeester

Op woensdag 24 juni werden de gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en de meegereisde provinciale, Vlaamse en federale ambtenaren ontvangen door de langst zetelende burgemeester van het land: Joseph Browaeys. Het werkbezoek in de gemeente Horebeke kaderde in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Agenda

Ook in de kleinste gemeente van Oost-Vlaanderen, met amper 2000 inwoners, vroeg het gemeentebestuur aandacht voor milieu. Zowel de erosieproblematiek als de instandhoudingsdoelstellingen en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) stonden op de agenda. Telkens opnieuw bevestigt het provinciebestuur dat het zich als erosiecoördinator blijft inzetten om samen met de landbouwers op zoek te gaan naar praktisch haalbare oplossingen en mogelijkheden om invulling te geven aan de nieuwe verplichtingen. Hetzelfde geldt voor de PAS-problematiek. Ook hier deelt de provincie de zorgen van de lokale besturen en de landbouwers.

Op vlak van welzijn is gesproken over het sociaal objectief, voor wat betreft de oprichting van sociale woningen. De provincie herhaalde dat het initiatief voor de verdere ontwikkeling van de sites bij het gemeentebestuur ligt.

Wat cultuur betreft, stond de restauratie van het gemeentehuis op de agenda. Hoewel het dossier voor de restauratie werd goedgekeurd, is het nog wachten op de financiële middelen. Dienst Onroerend Erfgoed liet weten dat het dossier op de wachtlijst staat, en dat de subsidies chronologisch zullen worden toegekend. Evenwel gaf de dienst enkele mogelijkheden tot voorafname mee. Nog op vlak van cultuur werd de herbestemming van kerken besproken en de verschillende regelingen daarrond op vlak van subsidies, begeleiding en adviesverlening. Tenslotte was er aandacht voor de renovatie van het Cultuur Historisch Museum Abraham Hans. Hiervoor plant het gemeentebestuur een overleg met de dienst Onroerend Erfgoed om de mogelijkheden te bespreken en het dossier op te starten.

De provincie plaatste zelf ook punten op de agenda: klimaatneutraliteit en Fair Trade. Wat klimaatneutraliteit betreft, is afgesproken dat de provincie een toelichting komt geven op het college. Inzake Fair Trade is de gemeente niet ingestapt in het verhaal, maar heeft ze in haar beleid wel aandacht voor het gebruik van lokale producten.

Wat de ‘slimme’ samenwerking betreft, een stokpaardje van de gouverneur, blijkt dat de gemeente niet alleen goed samenwerkt met het OCMW maar dat er ook akkoorden zijn met de buurgemeenten om de inwoners een maximale dienstverlening te bieden. Verder maakt Horebeke deel uit van het project ‘ondersteuning gemeentelijke noodplanning’. In het najaar wordt de samenwerking getest met de buurgemeenten Zwalm, Maarkedal en Brakel op het gebied van noodplanning en communicatie.

Op bezoek in de Geuzenhoek

Na het werkoverleg nodigde het gemeentebestuur de volledige delegatie uit om een kijkje te komen nemen in de Geuzenhoek en er het schoolhuis/museum te bezoeken. Ook in Horebeke kregen de inwoners de kans om een praatje te maken met hun gemeentebestuur, maar ook met de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde ambtenaren.

Op bezoek in Kluisbergen

Voor het 45ste werkbezoek trokken de gouverneur en Oost-Vlaamse deputatie naar Kluisbergen. Enkele topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie volgden hen naar het mooie heuvelland vlakbij de Kluisberg.

Agenda

De gemeente vroeg aandacht voor het recreatieoord Kluisbos, gelegen op de top van de Kluisberg. De provincie is zich bewust van het feit dat het voor de gemeente financieel moeilijk is om het Kluisbos te exploiteren. Echter, gezien de huidige toestand (afschaffing van het provinciefonds en de hervormingen), kan het provinciebestuur niet ingaan op de vraag om de exploitatie van het Kluisbos over te nemen. Een andere optie is om het Kluisbos te verkopen, maar daarvoor moet de Vlaamse regering groen licht geven.

Ook op vlak van ruimte was er aandacht voor het Kluisbos, maar dan wel voor de zonevreemde verkaveling ervan. De provincie is zich bewust van de gevolgen voor de mensen die in het verleden een stuk grond hebben aangekocht maar kan weinig aan de situatie doen, behalve het verlenen van de vergunningen in beroep. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) wijst er op dat de oplossing niet uitsluitend in het planologisch corrigeren ligt. Wellicht is effectieve boscompensatie een van de beste oplossingen om habitats en soorten in stand te houden.

Wat milieu betreft, werden de actuele erosiemaatregelen en PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) besproken. De provincie liet alvast weten de landbouwers zo veel mogelijk bij te staan en een aantal voorlichtingssessies te verzorgen. Daarnaast ging ook aandacht naar het pesticidevrij onkruidbeheer. De provincie gaf mee dat het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) hiervoor demonstraties geeft. Verder is meer informatie beschikbaar via de website www.zonderisgezonder.be van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

De provincie zette klimaatneutraliteit, Fair Trade en Ouder worden in je buurt op de agenda. Kluisbergen liet alvast weten samen met de provincie te bekijken welke maatregelen haalbaar zijn om klimaatneutraal te zijn. Op vlak van Fair Trade, bevestigde de gemeente op korte termijn een Fair Trade gemeente te willen worden.

Tenslotte polste de gouverneur naar de ‘slimme’ samenwerking op lokaal niveau. Kluisbergen gaf aan dat het zeer nauw samenwerkt met het OCMW. Beide besturen zitten ook in hetzelfde gebouw en hebben dezelfde financieel beheerder. Verder zijn er een aantal gemeenschappelijke diensten zoals ICT en onderhoud. Kluisbergen is lid van het project ondersteuning noodplanningsambtenaren en gaf aan dat die samenwerking zeer goed verloopt.

Cultuur!

Na het werkbezoek opende gouverneur Briers de tentoonstelling van fotograaf Dirk Liviau, die zich sinds vorig jaar ‘Cultuurpersoonlijkheid van Kluisbergen’ mag noemen. Na de officiële opening, kregen de Kluisbergenaars nog de kans om een praatje te maken met hun gemeente- en provinciebestuur.