Feest! Bewoners wandelen groene buffer rond Doornzele & Rieme in

20160703 KG DoornzeleZondag 3 juli 2016 was een hoogdag voor de bewoners van de woonkernen van Doornzele en Rieme. Dankzij de partners van Project Gentse Kanaalzone en de Vlaamse Landmaatschappij zijn er twee nieuwe koppelingsgebieden: Doornzele- Noord en Rieme-Zuid. Deze vormen een groene buffer tussen het industriegebied rond het Kluizendok en de woonkernen van Doornzele en Rieme. Op zondag konden bewoners – samen met alle partners – het gebied inwandelen. Meer lezen

De Vlaamse regering geeft groen licht voor project Klein-Rusland (Zelzate)

De Vlaamse regering keurde vrijdag 26 februari de startbeslissing voor het ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’ goed. Ze doet dit op initiatief van de minister-president Geert Bourgeois, viceminister-president Liesbeth Homans, minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege. Hiermee geeft de Vlaamse regering groen licht aan gouverneur Jan Briers om een oplossing te vinden voor de problematiek van de Zelzaatse woonwijk.

Klein-Rusland
De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, kan nu onderzoeken wat de beste toekomst is voor de wijk. Hij zal dit doen samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners. De woonwijk Klein-Rusland heeft te kampen met leefbaarheidsproblemen. Een groot deel van de 220 woningen is in slechte staat. Hoe moet omgegaan worden met erfgoedwaarde van de wijk, is onduidelijk. Ook kan een nieuw perspectief voor de wijk niet los gezien worden van de grote infrastructuren rondom de wijk, waaronder de tunnel onder het kanaal. Maar vooral de blijvende onzekerheid voor de bewoners, vraagt een gecoördineerde aanpak.

Complexe projecten
Sinds 1 maart 2015 is het decreet complexe projecten van kracht. Deze nieuwe aanpak steunt op participatie, openheid en overleg, met drie beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit). Deze nieuwe procesaanpak zorgt voor meer duidelijkheid bij burgers en overheid. Het project Klein-Rusland is het eerste project dat via deze methodiek kan worden aangepakt.

Meer info via info@gentsekanaalzone.be

Project Gentse Kanaalzone wint internationale prijs in Rotterdam

PERSBERICHT

Gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers, stad Gent en Havenbedrijf Gent

Rotterdam, donderdag 22 oktober 2015

Project Gentse Kanaalzone ontvangt internationale prijs voor verzoening ontwikkeling van Gentse haven met leefbare dorpen en wijken

Het Project Gentse Kanaalzone behaalt de eerste plaats in Rotterdam bij de uitreiking van de internationale prijs ‘ISOCARP award for excellence 2015’. Deze prijs spreekt zich uit over de wijze waarop de ontwikkeling van de Gentse haven wordt verzoend met leefbare dorpen en wijken rondom het havengebied.

Project Gentse Kanaalzone mocht vandaag, donderdag 22 oktober, in Rotterdam de prijs ‘ISOCARP award for excellence 2015’ in ontvangst nemen. ISOCARP is de internationale organisatie van ruimtelijk planners. Elk jaar reikt deze organisatie op haar congres een prijs uit aan een voorbeeldproject. Aangezien ISOCARP dit jaar 50 jaar bestaat, heeft de prijs een speciale betekenis. Andere genomineerden waren een planningsproject rond de Yantze rivier en het project eco-district Beijing.

Project Gentse Kanaalzone: ruim 20 jaar werken aan afstemmen havenontwikkeling en omgeving

Project Gentse Kanaalzone is een samenwerkingsverband tussen de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en het Havenbedrijf Gent. Al sinds 1993 werken deze instanties samen met de bewoners, bedrijven en het middenveld (landbouworganisaties, natuurverenigingen, vakbonden, bedrijvenverenigingen,…) om van de Gentse kanaalzone een plek te maken waar de verdere ontwikkeling van de Gentse haven en de leefbaarheid van de omliggende kanaaldorpen en -wijken op elkaar worden afgestemd. Dit gebeurt onder het voorzitterschap van de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers. Zijn eerste reactie:

“We zijn zeer opgetogen met deze prestigieuze internationale prijs. Het Project Gentse Kanaalzone is een gemeenschappelijk project. Bedrijven, gemeenten, werknemers en inwoners mogen hier samen fier op zijn. De Gentse haven wordt steeds dynamischer, mooier, rijker en leefbaarder en dat illustreert ook de prijs die het project vandaag mocht ontvangen.”

In de haven van Gent stellen meer dan 300 bedrijven direct en indirect 61.000 mensen te werk. In de dorpen en wijken rondom de haven wonen ongeveer 40.000 mensen.

Al meer dan 20 jaar lang wordt in de Gentse kanaalzone aan de afstemming van het beleid rond economie, ruimtelijke ordening en milieu. Door dit doordachte beleid is voor er voor bedrijven en bewoners duidelijkheid rond ruimte voor wonen en werken. Meer dan 80 projecten Een aantal voorbeelden van deze samenwerking zijn de 16 koppelingsgebieden (als aangename recreatiezones ingerichte buffers tussen de dorpen en de haventerreinen), de ombouw van de havenring R4 en het aansturen van het doorgaand vrachtverkeer met onder andere digitale vrachtwagensluizen in de dorpskernen van Rieme en Zelzate.

Meer info?
www.gentsekanaalzone.be
info@gentsekanaalzone.be

 

 

Toekomst Klein-Rusland

Gouverneur Jan Briers wil samen met de bewoners van de Zelzaatse woonwijk Klein-Rusland een helder beeld krijgen op de toekomst van de wijk. Samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners onderzoekt hij wat de beste toekomst is voor de wijk. Op de infoavond van 7 oktober 2015 gaf hij hierover meer informatie. De presentatie van de infoavond kan je hier downloaden: presentatie info-avond Klein-Rusland 7.10.2015

Gouverneur organiseert infoavond over Zelzaatse wijk Klein-Rusland

Gouverneur wil samen met bewoners het toekomstbeeld voor de wijk duidelijk krijgen

Infoavond op woensdag 7 oktober om 19u30 in het gemeentehuis van Zelzate

Gouverneur Jan Briers wil samen met de bewoners van de Zelzaatse woonwijk Klein-Rusland een helder beeld krijgen op de toekomst van de wijk. Samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners wil hij onderzoeken wat de beste toekomst is voor de wijk. Op een infoavond op 7 oktober om 19u30 in het gemeentehuis van Zelzate geeft hij hierover meer info.

De wijk kampt zoals bekend met leefbaarheidsproblemen. De Zelzaatse woonbuurt ligt geïsoleerd van de kern van Zelzate door de E34, de R4-west, het kanaal en omringende bedrijventerreinen. Er wordt veel en regelmatig over de heropwaardering van deze sociale woonbuurt gesproken en gestudeerd, maar op het terrein gebeurt er weinig. De situatie gaat zienderogen achteruit en wordt stilaan uitzichtloos. Een groot deel van de woningen is in slechte staat. Een deel van de woningen staat leeg. De eventuele erfgoedwaarde van de wijk bemoeilijkt woningverbetering of vervanging. Ook kan een nieuw perspectief voor de wijk niet los gezien worden van de grote infrastructuren rondom de wijk, waaronder de tunnel onder het kanaal. Maar vooral de blijvende onzekerheid/onduidelijkheid voor de bewoners, vraagt een dringende gecoördineerde aanpak. Daarom start de gouverneur voor deze wijk een onderzoek naar opties voor de toekomst. Hij doet dit in kader van zijn voorzitterschap van Project Gentse Kanaalzone en op vraag van de functionele ministers van de Vlaamse regering. De gouverneur doet dit uiteraard in nauwe samenwerking met de bewoners, het gemeentebestuur van Zelzate, de Vlaamse overheid en met de sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen, die eigenaar is van het grootste deel van de wijk .

Meer info via info@gentsekanaalzone.be

Jaarverslag 2014 klaar!

Provinciegouverneur Jan Briers stelt vandaag zijn jaarverslag 2014 voor. In dat jaarverslag is er aandacht voor zowel de provinciale, Vlaamse als federale taken en verantwoordelijkheden.

Gouverneur Briers: “2014 was een fijn maar druk jaar. In het kader van onze ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen hebben we 24 werkbezoeken afgelegd. We doorkruisten het Oost-Vlaamse landschap, van noord naar zuid, van oost naar west. We bezochten grote en kleine gemeenten. Tot mijn groot genoegen, bevestigden de gemeentebesturen keer op keer dat ze graag beroep doen op de expertise van de verschillende administraties. Het doet me plezier dat deze lokale besturen onze federale, Vlaamse én provinciale ambtenaren als volwaardige, gewaardeerde en betrouwbare partners beschouwen.”

Ook in 2014 kwam heel wat internationaal gezelschap over de vloer. Dergelijke bezoeken van ambassadeurs, consuls, economisch vertegenwoordigers en anderen bieden ons de uitgelezen kans om onze mooie provincie op de meest uiteenlopende manieren op de internationale kaart te zetten. Op vlak van grensoverschrijdende samenwerking, vierden we 25 jaar Euregio Scheldemond, en de vele succesvolle realisaties die door de jaren heen tussen de drie provincies zijn opgetekend. Natuurlijk waren er ook heel wat bemiddelings- en coördinatieopdrachten. In het jaarverslag hebben ze allemaal een plekje gekregen.

Tenslotte dankt de gouverneur alle medewerkers die hem het voorbije jaar bij zijn vele taken hebben bijgestaan: “Ik dank de vele federale, Vlaamse én provinciale medewerkers die samen met mij bruggen hebben gebouwd in 2014. Bruggen tussen overheden, bruggen tussen bedrijven, bruggen tussen mensen.”

Het integrale jaarverslag van 2014 kunt u hier lezen.

VW2A9152

Wachtebeke aan de Moervaart

Op 13 februari brachten gouverneur Briers, de Oost-Vlaamse deputatie en een aantal topmedewerkers van de provinciale, Vlaamse én federale administratie een werkbezoek aan de gemeente Wachtebeke.

Agenda

Nadat burgemeester Rudy Van Cronenburg de gouverneur en deputatie welkom heette in ‘de schoonste gemeente van het land en omstreken’, lanceerde hij meteen de eerste vragen over het nieuw Vlaams Regeerakkoord. De Provincie van haar kant verwees hiervoor naar de mailbox provincies@vlaanderen.be waar de lokale besturen terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden. De vergaarde informatie zal dan worden gebruikt om de inventaris te vervolledigen.

Ook op vlak van bovenlokale ondersteuning kwamen er vragen vanuit het gemeentebestuur. De Provincie gaf aan nu reeds verschillende diensten aan te bieden (zoals IT, GIS en GAS) en zal de mogelijkheid onderzoeken om ook technische ondersteuning bij de opmaak van bestekken te bieden.

Gezien het overgrote deel van de Wachtebekenaars in de Gentse Kanaalzone werkt, stond de toekomst van de tewerkstelling in die zone hoog op de agenda. De gouverneur stelde het gemeentebestuur gerust en gaf mee dat de nieuwe sluis in Terneuzen er effectief zal komen. Getuige hiervan het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest dat op 5 februari 2015 in aanwezigheid van heel wat media werd ondertekend.

Wat welzijn betreft, werden vragen gesteld over de RIZIV financiering van de Woon- en Zorgcentra. Die is sinds 1 juli 2014 overgeheveld naar de gewesten en sindsdien zijn de gemeenschappen juridisch volledig bevoegd voor de residentiële ouderenzorg. Goed nieuws is dat er een overgangsprotocol is afgesloten dat afloopt op 1 januari 2018. Tot die tijd zal het RIZIV blijven instaan voor de uitbetaling en opvolging van het bestaande financieringsmodel. Tot dan is de continuïteit sowieso verzekerd en zelfs nadien zal het bestaande financieringsmodel nog wel een tijdje blijven bestaan.

Ook in Wachtebeke stond de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) op de agenda en de bezorgdheden die het nieuwe systeem met zich meebrengt. Wat boekhoudkundige ondersteuning op de werkvloer betreft, verwijst het provinciebestuur naar de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) die opleidingen op maat kan organiseren, ook op locatie. Voor alle vragen over BBC kunnen besturen terecht op de website www.binnenland.vlaanderen.be/BBC en de helpdesk bbcgob@vlaanderen.be

Tenslotte, geeft het gemeentebestuur aan dat het op vlak van klimaatneutraliteit en Fair Trade op schema zit. Wachtebeke maakt deel uit van het Netwerk Meetjesland en zal in de komende maanden nagaan binnen welke beleidsdomeinen concreet kan worden samengewerkt, ook op vlak van milieu. Wat Fair Trade betreft, voldoet de gemeente aan alle voorwaarden maar kiest ze ervoor om te wachten tot het beleid én de projecten goed zijn ingeburgerd om de titel van Fair Trade Gemeente officieel aan te vragen.

Op vraag van de gemeente Wachtebeke worden de overige 13 agendapunten schriftelijk beantwoord.

Cultuur

Na het werkbezoek werd in aanwezigheid van het provinciebestuur het startschot gegeven voor de 18e fototentoonstelling van foto-diaclub Kunstligt. Gouverneur Briers kreeg de eer om die tentoonstelling, in het bijzijn van burgemeester Van Cronenburg én in een goed gevuld Cultuurhuis Safarken, plechtig te openen. De tentoonstelling was een uitstekende gelegenheid om met de Wachtebekenaars na te praten over kunst en cultuur, maar ook over beleid en bestuur.

Digitale vrachtwagensluis voor meer verkeersleefbaarheid in Zelzate

Vandaag is de nieuwe digitale vrachtwagensluis, op de R4 Kanaalstraat tussen Zelzatebrug en de R4 Tractaatweg, in gebruik genomen. Meteen is ook de start van een aantal handhavingsacties aangekondigd.

Om de verkeersleefbaarheid in Zelzate – en dus ook voor iedereen die woont en/of werkt in de Gentse Kanaalzone – te verhogen, is op een belangrijke verbindingsweg tussen het Oost-Vlaamse Zelzate en het Nederlandse Sas van Gent een hoogtebeperking van 3 meter ingesteld. De digitale vrachtwagensluis moet ervoor zorgen dat de hoogtebeperking effectief wordt gehandhaafd. Dit zal gebeuren aan de hand van ANPR (Automatic Number Plate Recognition)-camera’s die een eventuele overtreding op basis van de hoogte van het voertuig en de doorrijdtijd zullen registeren.

De maatregel is genomen naar aanleiding van een grensoverschrijdend verkeersonderzoek in het kader van het Interreg-project “Grenzeloze Kanaalzone”. Bedoeling van het onderzoek was om de verkeersoverlast die veroorzaakt wordt door doorgaand vrachtverkeer in Zelzate en Sas van Gent in beeld te brengen. Uit dat onderzoek blijkt inderdaad dat veel vrachtverkeer door de woonkernen van Zelzate en Sas van Gent rijdt.

De hoogtebeperking gaat gepaard met het plaatsen van aangepaste bewegwijzering en verkeersborden in en rond Zelzate. De lokale politiezone ‘Regio Puyenbroeck’ heeft alvast in overleg met het Parket van het gerechtelijk arrondissement Gent een actieplan opgesteld om de verkeersmaatregelen te handhaven. Daarnaast is ook contact opgenomen met de GPS-operatoren om de nieuwe maatregel in hun databank op te nemen.

Het uitwerken van een goede communicatie naar zowel de bewoners als de bedrijven is belangrijk. Via nieuwsbrieven, de websites van het Project Grenzeloze Kanaalzone en van het Project Gentse Kanaalzone én via de verspreiding van de nieuwe folder ‘Wegwijs in de Haven van Gent’ aan alle bedrijven in de Grenzeloze Kanaalzone, worden de nieuwe maatregel en de bijhorende handhavingsacties kenbaar gemaakt.

Gouverneur Briers: “Het kanaal van Gent naar Terneuzen is een belangrijk economisch gebied voor deze grensoverschrijdende regio. In en rond de havengebieden van Gent en Terneuzen werken circa 100.000 mensen. Aan beide zijden van de grens werken we hard om de haven verder te ontwikkelen met aandacht voor het verbeteren van de leefkwaliteit van de dorpen, de natuur en de landbouw. Dat is een enorme uitdaging! Maar dankzij de inzet en de samenwerking van overheden, bedrijven én bewoners boeken we mooie resultaten. De nieuwe maatregel die nu is aangekondigd, moet de verkeersleefbaarheid voor alle inwoners in Zelzate maar ook voor iedereen die woont en werkt in de Kanaalzone verbeteren. Want daar gaat het om. Dat is en blijft de belangrijkste opzet van onze grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur.”

Officiële ingebruikname digitale vrachtwagensluis Zelzate

In aanwezigheid van Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers, gedeputeerde Geert Versnick en burgemeester Frank Bruggeman wordt op maandag 18 augustus 2014 een digitale vrachtwagensluis in Zelzate officieel in gebruik genomen. Ook de opstart van de handhavingsacties worden er aangekondigd. De vrachtwagensluis zal het doorgaand vrachtverkeer sturen, met een verhoogde verkeersleefbaarheid in Zelzate en Sas van Gent als gevolg.

De digitale vrachtwagensluis en bijbehorende handhavingsacties maken deel uit van een groter pakket van maatregelen. Die zijn het resultaat van het grensoverschrijdend verkeersonderzoek dat in het kader van het Interreg-project Grenzeloze Kanaalzone plaatsvond. Bedoeling van het onderzoek was om de verkeersoverlast, veroorzaakt door doorgaand vrachtverkeer in Zelzate en Sas van Gent, in beeld te brengen.

Praktisch: alle uitgevoerde maatregelen worden toegelicht op maandag 18 augustus 2014 om 11 uur. Journalisten zijn van harte welkom om deze toelichting en de ingebruikname van de vrachtwagensluis bij te wonen. Het infomoment vindt plaats in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis van Zelzate (Grote Markt 1 in Zelzate).

Jaarverslag 2013 beschikbaar 

Na een jaar gouverneurschap heeft Jan Briers zijn allereerste jaarverslag klaar. In dat jaarverslag is er aandacht voor de vele provinciale, Vlaamse én federale taken en verantwoordelijkheden van de gouverneur.

Jan Briers: “Mijn ervaringen tijdens dit eerste jaar hebben me ernstig doen nadenken over de positie en de rol van de gouverneur in het ganse overheidssysteem, vandaag en morgen. Het is me ondertussen duidelijk dat mijn uitgangspunt van de eerste dag overeind blijft: een gouverneur is een bruggenbouwer, anders is hij geen goed gouverneur. Hij bouwt die bruggen niet alleen tussen de verschillende bestuursniveaus. Ook met de administraties zijn hechtere samenwerkingsverbanden nodig. Er is ook de brug tussen de overheden aan de ene kant en aan de andere kant de actiegroepen, brandweer- en politiekorpsen, onderwijsinstellingen, cultuur, milieu, armenorganisaties, ambassadeurs, binnen- en buitenlandse ondernemers. Ook die brug onderhoud ik graag. Maar vanzelfsprekend: mijn hoofdopdracht is duidelijk. Ik ben regeringscommissaris van zowel de federale als de Vlaamse overheid en voorzitter van de deputatie van onze provincie.

De gouverneur dankt de vele enthousiaste medewerkers van de verschillende administraties die hem in dat eerste werkjaar wegwijs hebben gemaakt.

Het Jaarverslag 2013 vindt u hier.