Gouverneur Jan Briers, gedeputeerde Martine Verhoeve en UNIZO zetten belang ondernemerschap in de kijker

De gouverneur, de Provincie Oost-Vlaanderen en UNIZO willen het belang van het Oost-Vlaamse ondernemerschap en de bedrijfswereld onder de aandacht brengen. Samen brengen ze bezoeken aan toonaangevende, innoverende en inspirerende Oost-Vlaamse bedrijven om van gedachten uit te wisselen en kennis te delen. Op dinsdag 10 juli bracht de delegatie een bezoek aan het dynamische, toekomstgerichte drukkerijbedrijf Graphius*. Meer lezen

Nederlandse ambassadeur maakt kennis met Oost-Vlaanderen

Maryem van den Heuvel, ambassadeur van Nederland, was op maandag 29 februari in Gent voor een officiële kennismaking met onze provincie, de stad en de universiteit. Gouverneur Briers ontving de ambassadeur en haar medewerkers in zijn ambtswoning voor een werkvergadering, samen met gedeputeerde Geert Versnick, burgemeester Daniël Termont en prof. Guido Van Huylenbroeck. Omwille van de goede en belangrijke samenwerking met de Nederlandse provincie Zeeland was ook Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, aanwezig op de ontvangst. Het werd een geslaagde en boeiende werkvergadering.

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Oost-Vlaanderen, en Gent in het bijzonder, heeft een bijzondere band met Nederland. Vorig jaar nog vierden we de 200
ste
verjaardag van het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Van 1815 tot 1830 vormden België en Nederland 1 staat onder het bewind van Koning Willem I. Tijdens deze periode liet Koning Willem I het Kanaal Gent-Terneuzen graven, stichtte hij de Universiteit van Gent, stimuleerde hij de textielnijverheid in onze contreien en bracht hij cultuur tot bij iedereen. Tot op vandaag plukken we nog steeds de vruchten van deze verwezenlijkingen. Wie meer wil weten over deze periode kan trouwens nog tot en met 28 maart terecht in het STAM. In het Designmuseum Gent kan je nog tot 13 maart de tentoonstelling Design Derby bezoeken. De tentoonstelling geeft een overzicht van 200 jaar vormgeving uit België en Nederland.

Samenwerken aan de toekomst
Op de agenda van de werkvergadering stond de voorstelling van onze provincie, de stad en de universiteit. Daarnaast werd er ook dieper ingegaan op enkele projecten waar (Oost-)Vlaanderen en Nederland samenwerken, zoals de Vlaamse Nederlandse Delta, Euregio Scheldemond, Grensregio Vlaanderen Nederland en Grensinfo Vlaanderen Nederland. Verschillende Vlaamse en Nederlandse provincies, steden en gemeenten werken in deze structuren samen om tal van projecten te bevorderen en te initiëren op vlak havenontwikkeling, economie, mobiliteit, logistiek, arbeidsmarkt, …. Er zijn immers een groot aantal Nederlandse bedrijven actief in Oost-Vlaanderen, en omgekeerd, wat maakt dat deze projecten van groot belang zijn.

De nieuw sluis die in Terneuzen gebouwd zal worden, zal de economische groei in het gebied tussen Gent en Terneuzen een boost geven. Een actualisering van de grensoverschrijdende streekvisie over de ontwikkeling van deze kanaalzone dringt zich op, zodat er geen opportuniteiten verloren gaan. Tijdens de werkvergadering werden de eerste afspraken gemaakt om dit samen voor te bereiden voor de Vlaams Nederlandse Topontmoeting die op 7 november 2016 in Gent wordt georganiseerd.

Actuele dossiers samen aanpakken
Ambassadeur van den Heuvel had ook veel interesse in problematieken die Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijk hebben, denk maar het wijzigende klimaat en hoe daarop in te spelen als overheid, de groeiende mobiliteitsproblemen in steden, opvang en integratie van oorlogsvluchtelingen, … Geboeid luisterde ze naar het initiatief waarop burgemeester Termont zal aanwezig zijn, een wereldcongres van burgemeesters waar getracht zal worden om grensoverschrijdende afspraken te maken op niveau van steden en gemeenten om deze problemen het hoofd te kunnen bieden. Het congres vindt plaats in september 2016 in Den Haag.

Floraliën
Tot slot werk Nederland ook mee aan de Floraliën 2016. Op 22 april, een dag na de officiële start van de Floraliën, wordt een citadelpoort die volledig versierd zal zijn met bloemen uit Nederland feestelijk geopend.

 

 

Innovatie en creativiteit troef op 11 juliviering

Naar aanleiding van de 11 juliviering organiseerde de Provincie dit jaar voor het eerst een inspirerend panelgesprek ‘Innovatie en creatie in Oost-Vlaanderen. Tussen droom en daad …’.

Moderator van dienst was de heer Jens Pas. De panelleden bestonden uit vier bekende creatieve Oost-Vlaamse geesten: theatermaker Arne Sierens, creative director Ministry of Makers Saskia Westerduin, managementspreker Peter Hinssen en decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen Rik Van de Walle.

Op hun beurt brachten die ervaringsdeskundigen vier jonge wolven mee. Circusartiest Alexander Van Tournhout vergezelde Arne. Designer Sep Boom kwam mee met Saskia. Showpad-man Pieterjan Bouten flankeerde Peter en technologieontwikkelaar Francis Wyffels werd geïntroduceerd door Rik.

In de provincieraadzaal bogen deze acht Oost-Vlaamse toppers uit verschillende sectoren zich over de hamvraag hoe men innovatie en creatie naar een concreet stimulerend beleid brengt? De belangrijkste stellingen uit het debat vindt u hieronder.

Rik Van de Walle: “Het is een waanidee dat wij in België innovatiever zijn dan elders. Het is ook niet zo dat innovatie moet neerdalen tot op het niveau van de stad, de gemeenten en de dorpen. Het is eerder omgekeerd, vanuit het bottom-up principe. Je moet individuele mensen stimuleren om creatief te zijn en hen een kanaal bieden om samen te komen over grenzen heen. Vanuit dorpen, gemeenten en steden moet je mensen vanuit verschillende achtergronden samenbrengen zodat ze ‘samen’ tot creatieve ideeën kunnen komen. Innovatie staat dan ook haaks op meer van hetzelfde. Ik zie hier een belangrijke opdracht voor de provincie Oost-Vlaanderen.”

Saskia Westerduin ging verder op het elan van Rik: “We hebben nog een lange weg te gaan, vooral om heel wat spraakverwarring uit de weg te gaan. Cultuurverschillen uiten zich ook in taalverschillen, bijvoorbeeld tussen ingenieurs en andere creatievelingen. Verder is het zo dat creativiteit zich zeker niet beperkt tot de grootsteden. Ook in de kleinere gemeenten zitten zij. Creativiteit zit overal. Breng mensen samen en de creativiteit springt eruit!”

Arne Sierens: “Gerard Mortier zei ooit dat cultuur de motor van de economie is, en hij had gelijk! Cultuur schept een klimaat waar je moet leren omgaan met het irrationele, het onmogelijke. We moeten over de gemeentegrenzen durven kijken en de gemeente op de kaart durven zetten. Momenteel wordt het publiek op een eerder passieve manier geworven, maar dat moet veel actiever. We moeten aan publieksbeheer doen.”

Sep Boom: “Je kan economie maken door nieuwe voorwerpen te laten ontstaan door recyclage. Daar kan je ook cultuur aan toevoegen door er schoonheid en design aan toe te voegen. Concreet proberen we producten/materialen te vertalen door middel van een ambacht.”

Peter Hinssen: “De formule is kritische massa en diversiteit. Voor het soort bedrijven dat ik heb opgericht, heb je techneuten nodig, mensen die van de universiteit komen, maar heb je ook creatieve mensen nodig, de designers. En het is een hele opgave om die met elkaar te laten werken want ze kennen elkaar niet. Als we het verschil willen maken, moet het onderwijs als netwerk fungeren. Kinderen moeten worden opgeleid tot mondiale kritische denkers. We moeten in die optiek het onderwijs durven omgooien.”

Rik Van de Walle haakte hier op in: “Wat dat onderwijs betreft, moeten we vooral durven afstappen van de idee dat een technische richting een plan B is en minder is dan het secundair. Anderzijds, als we goeie ingenieurs willen opleiden, moeten we vernieuwing brengen en ook in die technische richtingen meer algemene vakken steken zoals filosofie, ethiek, humane wetenschappen, enzovoort. Hetzelfde geldt ook voor de omgekeerde beweging. In de humane wetenschappen kan ook wel wat technologie toegevoegd worden. Kruisbestuiving is belangrijk en we moeten er ons voor hoeden om te vlug te gaan specialiseren.”

Ook Saskia zette in op die kruisbestuiving: “Bedrijven en overheden moeten meer met elkaar converseren. Ik geloof heel sterk in het PPP-principe: people, planet, profit en de wisselwerking tussen leven, ondernemen en duurzaamheid.”

Alexander Van Tournhout: “Voorstellingen maak ik vanuit mijn eigen perspectief. Het is eigenlijk wel jammer dat je een bepaalde vorm van entertainment moet toevoegen aan je eerder artistiek onrendabel werk om er te geraken.”

Peter Hinssen merkte tenslotte op dat alles wat overheid gerelateerd is, de traagst evoluerende schakel is in de maatschappij en gaf het publiek, vooral bestaande uit lokale beleidsmakers, de goede raad mee om “sneller te evolueren”.”

De wijze woorden van Pieter-Jan Bouten, aka mister Showpad, sloten het debat af: “Durf fouten maken maar ga vooruit. Soms is het beter om snel iets te beslissen en te zien hoe het werkt.”

Het debat werd voorafgegaan door een speech van gedeputeerde Dauwe met huldigingen van Circa, Fien Muller en Hannes Van Severen, Swen Vincke, Stefan Hertmans, Alain Platel en Harold Van de Perre.

Provinciegouverneur Jan Briers gaf nog een slotbeschouwing en dankte de panelleden voor hun waardevolle, creatieve en innovatieve inbreng. Zijn speech is integraal hier na te lezen.

Met de Nostalbus door Sint-Laureins

Op dinsdag 9 juni tekenden de gouverneur, deputatie en enkele topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie present in het landelijke Sint-Laureins. Ook dit bezoek kaderde in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Agenda

Op vlak van mobiliteit polste de gemeente naar een stand van zaken betreffende het fietspad langs het Leopoldkanaal. Voor het provinciebestuur is de realisatie van die fietsweg een absolute meerwaarde, niettegenstaande het feit dat uit verschillende overlegmomenten ook enkele tegenargumenten naar voor zijn gekomen. Desalniettemin is de provincie bereid verder overleg een kans te geven, door het dossier op de agenda te plaatsen van het periodiek overleg tussen de Dienst Mobiliteit en het Agentschap voor Natuur en Bos. Nog binnen de thematiek ‘mobiliteit’ opperde het gemeentebestuur verschillende vragen over de ontsluiting van Sint-Laureins, na aanleg van de tunnel voor de N455 onder de N49. Het provinciebestuur kent en erkent de noodzaak van dit dossier maar benadrukt dat er eerst een akkoord moet komen vooraleer een nieuw Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) wordt opgesteld. Een overleg met de stad Eeklo en Veneco dringt zich op om te kijken of zij kunnen helpen.

In een agrarische gemeente als Sint-Laureins is er uiteraard aandacht voor landbouw, meer bepaald voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Op dit ogenblik worden landbouwers in beeld gebracht en voert Vlaanderen een verfijning van aanpak door op het terrein. De provincie liet van haar kant weten dat het heeft aangedrongen om rekening te houden met familiaal leed en economisch verlies en dat de flankeringsargumenten in die optiek werden aanvaard.

Op vlak van welzijn kaartte de gemeente de capaciteitsuitbreiding van het woonzorgcentrum aan. Tijdens het werkoverleg is bevestigd dat er een programmatiestop is tot eind 2015 en dat het aangeraden is om vanaf 2016 een nieuwe aanvraag in te dienen.

In het kader van de veiligheid stond indoordekking op de agenda. De gemeente is recentelijk tweemaal geconfronteerd geweest met een positief advies van de Astrid Veiligheidscommissie. Een eerste maal voor de bouwaanvraag van een multifunctioneel gebouw voor jeugd- en sportvoorzieningen. Een tweede maal voor de bouwaanvraag van een ajuinverwerkend bedrijf. Men gaf toen mee dat het altijd mogelijk is om een herziening aan te vragen, maar om die wel goed te argumenteren.

Vanuit de provincie werd nog aandacht gevraagd voor Klimaatneutraliteit, Fair Trade en Ouder worden in je buurt. Wat Klimaatneutraliteit betreft, gaf de gemeente mee dat het volop inzet op isolatie om energieverbruik zo veel mogelijk te beperken. Zowel de Fair Trade piste als het project Ouder worden in je buurt worden verder onderzocht waarbij de gemeente contact zal opnemen met de diensten van de provincie.

Wat ‘slim samenwerken’ betreft, een vast puntje van de gouverneur, is het duidelijk dat in het Meetjesland heel wat samenwerkingen goed lopen. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen de technische diensten van Sint-Laureins, Maldegem en Kaprijke. Een ander knap voorbeeld is de intergemeentelijke samenwerking betreffende het containerpark in Sint-Laureins. Ook de samenwerking tussen het OCMW en de gemeente loopt goed, met slechts een financieel beheerder voor zowel de gemeente als het OCMW.

De gouverneur deed tenslotte een aanbeveling voor het project ‘ondersteuning gemeentelijke noodplanning’ en gaf aan dat het belangrijk is om goed te oefenen. Het is dan ook zijn bedoeling om met de veiligheidsdiensten over te gaan naar professionele permanentie op vlak van noodplanning. Hierover is verder overleg nodig en er is afgesproken om dit mee te nemen in de gesprekken binnen de hulpverleningszone.

Rondrit met de Nostalbus

Na het werkbezoek organiseerde het gemeentebestuur een rondrit met de Nostalbus om op een alternatieve én leuke manier kennis te maken met de uitgestrekte gemeente Sint-Laureins. De burgemeester nam gretig van de gelegenheid gebruik om, met de hulp van enkele sfeervolle vertellers, zijn gemeente aan het meegereisde gezelschap voor te stellen. Tegelijkertijd was de rondrit de ideale gelegenheid om de punten, die voordien in de vergadering aan bod waren gekomen, te toetsen aan de realiteit. Na afloop was er nog de mogelijkheid om een praatje te maken met de inwoners zelf.

Gouverneur en deputatie te gast in het noorden van de provincie: Zelzate

Op vrijdag 22 mei ontving het gemeentebestuur van Zelzate de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Het werkbezoek stond gepland na de bloemenneerlegging aan het monument van het Regiment van de 2de Gidsen, ter herdenking van de gevechten in 1940 in Zelzate.

Agenda

Zelzate, in tweeën gedeeld door het Kanaal Gent-Terneuzen en de E34, had natuurlijk heel wat vragen over mobiliteit. De aandacht ging dan ook naar de projecten die een vlotte doorstroming van het verkeer tussen Gent en Terneuzen via de R4 beogen. Op korte termijn zijn dat dan de verkeerslichten op de R4, het kruispunt aan de Leegstraat en het verkeersknooppunt aan de Traktaatweg. Op lange termijn werd gekeken naar de tunnel ter hoogte van Zelzate.

Verder was er ook belangstelling voor de leefbaarheid in de gemeente, meer bepaald in Klein Rusland. Uit eerdere ontmoetingen van de gouverneur met minister Weyts en minister Schauvliege is gebleken dat zij dezelfde visie hebben en alvast bereid zijn werk te maken van een oplossing.

De gemeente had ook vragen over de bestuurskracht. Hierop werd aangegeven dat de bestuurskrachtmonitor in juni zou worden voorgesteld waaraan besturen hun bestuurskracht kunnen meten aan de hand van enkele parameters. Daarnaast wou de gemeente meer te weten komen over het statuut van de GESCO (gesubsidieerde contractuelen) medewerkers, aangezien die belangrijk zijn voor de werking van zowel de gemeente als het OCMW. Na een korte stand van zaken werd de gemeente hiervoor doorverwezen naar de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: http://binnenland.vlaanderen.be/rechtspositieregeling/faq/vragen-en-antwoorden-rond-gesco-regularisatie

Daarnaast wou Zelzate meer informatie over de verschillende manieren waarop de gemeente ondersteuning kon krijgen. Het provinciebestuur gaf daarop een korte uiteenzetting over de brede waaier van dienstverlening die het aan lokale besturen geeft.

Vanuit de provincie stond klimaatneutraliteit op de agenda. Zelzate heeft het burgemeestersconvenant nog niet ondertekend omdat het momenteel niet over de nodige middelen beschikt om acties uit te werken.

Tenslotte polste de gouverneur naar de ‘slimme’ samenwerking van Zelzate met de omringende gemeenten. Hierop gaf de gemeente aan dat het grote voorstander is van samenwerking met andere besturen, wanneer dat de efficiënte ten goede komt. Ook de samenwerking ‘binnen’ de gemeente, tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur, gaat ondanks cultuurverschillen de goede richting uit.

Muziek als cultureel evenement

Na het werkoverleg nodigde het college van burgemeester en schepenen de gouverneur, deputatie en meegereisde ambtenaren uit om een concert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen bij te wonen. Ook in Zelzate kregen de inwoners na het concert de kans om een praatje te maken met hun gemeente- en provinciebestuur.

Werkbezoek in Zelzate na herdenkingsmoment WOII 

Provinciegouverneur Jan Briers en de Oost-Vlaamse deputatie trekken voor hun volgende werkbezoek naar het noorden van de provincie: Zelzate. Vrijdag worden ze er door de burgemeester en het schepencollege ontvangen voor een bezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Dit bezoek is het 43ste op rij.

Bloemenneerlegging voorafgaand op werkbezoek
De werkvergadering wordt voorafgegaan door een bloemenneerlegging aan het monument van het Regiment van de 2de Gidsen, om 16.45 uur. Dit ter herdenking van de verjaardag van de gevechten in 1940 in Zelzate. De oud-strijders en leden van de verbroedering van de Gidsen zijn hierop uitgenodigd.

Het werkbezoek zelf start om 17 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Om 18u45 is er een persmoment waarna het concert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen wordt bijgewoond. De opbrengst hiervan gaat naar het Huis van het Kind. Het concert vindt plaats om 19u30 in de sporthal van het Sint-Laurensinstituut in Zelzate.

Journalisten die aanwezig willen zijn op het persmoment, geven een seintje via Sandra.Van.Hauwaert@oost-vlaanderen.be

Vooral mobiliteit en economie op de Zelzaatse agenda
Zelzate wordt doorkliefd door het Kanaal Gent-Terneuzen en de E34. Het is dan ook geen verrassing dat er heel wat mobiliteit op de agenda staat: verkeerslichten R4, kruispunt Leegstraat, verkeersknooppunt Traktaatweg en tunnel ter hoogte van Zelzate.

Maar Zelzate is ook een sterk geïndustrialiseerde gemeente. Daarom staan er ook heel wat economisch getinte topics op het programma waaronder de ontwikkeling van het industrieterrein Batoka en de ontwikkeling van het industrieterrein Zelzate West (AKMO).

Verder is er aandacht voor sport (ontwikkeling sporttereinen Endeke), eGov (provinciale ondersteuning), wonen (leefbaarheid Klein Rusland), personeel (GAS-ambtenaren) en enkele specifiek Vlaamse materies zoals de slimme samenwerking tussen Zelzate en andere administraties.

Ronse scoort met veelzijdige agenda en De Rore Festival

Op vrijdag 24 april ontving het stadsbestuur van Ronse de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Ode aan De Rore

Na het werkbezoek trok de delegatie naar de Sint-Hermeskerk voor het concert van Currende en Joachim Brackx in het kader van het De Rore Festival. Met het festival wil de stad Ronse de 500ste verjaardag van een van haar bekendste inwoners ooit vieren: Cypriaan De Rore. Een componist kan natuurlijk niet beter gevierd worden dan door zijn eigen muziek te laten weerklinken. Daarom is ervoor gekozen om meerdere concerten te organiseren waarbij gerenommeerde ensembles in Ronse optreden, telkens met een panorama van de werken van De Rore en zijn tijdgenoten. Het concert dat de gouverneur en deputatie hebben bijgewoond, was daar een van.

Gevarieerde agenda

Ook in Ronse bogen het provincie- en stadsbestuur zich over een gevarieerde agenda met zowel lokale als bovenlokale punten.

In het kader van het nieuw Vlaams Regeerakkoord had het stadsbestuur vragen over de toekomstige rol van het provinciebestuur. De deputatie gaf een stand van zaken mee voor de beleidsdomeinen cultuur en sport. PIVA PISAD wordt eveneens als persoonsgebonden beschouwd en in die zin zal de Provincie PISAD moeten overdragen. De streefdatum van de Vlaamse Regering voor effectieve overheveling van provinciale persoonsgebonden bevoegdheden staat op 1 januari 2017.

Op vlak van openbare werken bevestigde de deputatie tijdens het werkoverleg de goedkeuring van de provinciale subsidies voor het project ‘Beekstraat Ronse’ en dit voor het volledige bedrag van 300.000 euro. Om de start van de werken in Broeke te stimuleren, heeft de gouverneur aangegeven dat er een overlegmoment wordt ingepland met het Aankoopcomité en de deputatie.

De grondverschuivingen op de flanken van de heuvels rond Ronse vallen onder de bevoegdheid milieu. Hier gaf het provinciebestuur aan dat het met het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) over uitgebreide kennis ter zake beschikt. Het PCM kan op vraag van Ronse deskundig advies verlenen en zelfs een bijkomende, meer coördinerende en sensibiliserende rol opnemen.

Wat ruimte betreft, wenst de stad Ronse een principieel akkoord te bekomen van de deputatie om de percelen binnen het woonuitbreidingsgebied Kapellestraat bebouwbaar te maken. De provinciale administratie gaf aan dat het de dossiers grondig onderzoekt om een gemotiveerd voorstel van beslissing te kunnen voorleggen aan de deputatie.

Op vlak van mobiliteit stond het nieuw vervoersplan van de NMBS op de agenda. De Provincie verzamelt nu alle opmerkingen bij de gemeenten om die dan aan de NMBS te bezorgen. Verder overleg met de NMBS is gepland om na te gaan aan welke vragen effectief gevolg kan gegeven worden. Tijdens het overleg is bevestigd dat het Agentschap Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest subsidies voorziet voor de voetgangersbrug aan het station, gezien de classificatie als beschermd monument. Om de fietsvoorzieningen te verbeteren, wordt gedacht aan een tweede fietsbrug, naast de Pessemiersbrug. Het provinciebestuur gaf aan dat het, via het provinciaal reglement Kunstwerken, een bijdrage kan leveren in het gemeentelijk aandeel van de fietsbrug. De Provincie heeft de Oude Spoorweglijn 87 / Ligne 87 in 2014 geselecteerd als fietssnelweg. Goed nieuws voor Ronse want dit betekent dat het provinciebestuur het project kan financieren. Ondertussen heeft de Provincie beslist om verdere stappen te ondernemen, tot het indienen van een Interreg-dossier voor het bekomen van Europese subsidies. Via het Interreg-dossier kan de aanleg van het fietspad zelf worden gefinancierd, naast de randinfrastructuur, de promotie en de communicatie.

Wat economie betreft, ging aandacht naar het detailhandelsonderzoek. De stad vraagt om bij een volgend onderzoek extra aandacht te hebben voor het verzamelen van gegevens uit de provincie Henegouwen. Verder is ook gesproken over de subsidies voor de handelskernversterking. De deputatie gaf aan dat de provincieraad het nieuwe reglement nog moest stemmen (is ondertussen gebeurd) en dat hierrond ten gepasten tijden wordt gecommuniceerd. Verder is gekeken naar een provinciale invulling voor de beschikbare ruimte in TIO3. Ook bij Vlaanderen is gepolst naar interesse en momenteel lopen verschillende gesprekken om na te gaan of er ook een draagvlak is in de private sector.

Op vlak van onderwijs ging alle aandacht naar de toekomst van het Provinciaal Instituut Heynsdaele. Het Instituut bestaat uit het tehuis en de school, beiden gesubsidieerd maar door verschillende instanties. Aangezien het tehuis onder de welzijnswetgeving valt, een persoonsgebonden materie, kan het nieuw Vlaams Regeerakkoord hier gevolgen voor hebben. De precieze en concrete gevolgen zullen pas duidelijk zijn in 2017. De school zelf blijft in principe buiten schot aangezien het een grondwettelijk recht is om onderwijs in te richten, zolang men maar aan de vooropgestelde voorwaarden van de Vlaamse Overheid voldoet. De vraag om het bos open te stellen voor het publiek is bespreekbaar en zal worden onderzocht.

Tenslotte werden ook vorige afspraken opgevolgd. Het provinciebestuur liet weten dat de stad Ronse advies en ondersteuning kan krijgen van het Provinciaal Archeologisch Museum (PAM) met locaties in Ename en Velzeke. Bovendien kan zeker nagedacht worden over structurele samenwerking tussen Ronse en de provinciale musea en erfgoedinstellingen in de regio. Wat de N48 (zuidelijke omleiding) betreft, worden de mogelijkheden door de provinciale administratie onderzocht.

Foto’s: Copyright Fabrice Gevaert.

Werkbezoek in het Meetjesland

Vanmiddag trekken de gouverneur en deputatie, in hun kielzog verschillende topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administraties, naar Assenede.

Dit werkbezoek vindt plaats in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen en is het 42ste op rij. Nadat het vorige bezoek nog in het zuidelijkste puntje van Oost-Vlaanderen plaatsvond (Ronse), trekt de delegatie vanmiddag dus helemaal naar het noorden van onze provincie.

Het werkbezoek start om 17 stipt in het gemeentehuis. Het persmoment vindt plaats omstreeks 19 uur. Journalisten kunnen hun aanwezigheid melden via Sandra.Van.Hauwaert@oost-vlaanderen.be

Agenda

Ook in Assenede zal het gemeentebestuur vragen stellen over het nieuw Vlaams Regeerakkoord en de gevolgen voor de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincie. Naast milieu (acties inzake klimaatneutraliteit) staat ook water (waterzuivering, riolering, onderhoud waterwegen, toekomst polderbesturen) op de agenda. Verder is er aandacht voor mobiliteit (aanleg fietspaden) en welzijn (Fair Trade). Gezien de bijzondere ligging van Assenede, aan de grens met Nederland, is het niet verwonderlijk dat grensoverschrijdende samenwerking met Nederland eveneens de agenda vult, en dit op vlak van economie. Tijd en ruimte is er ook voor enkele Vlaamse materies, zoals de omvorming van de N49 tot autosnelweg, en federale materies, zoals het project van de noodplanningsambtenaren.

‘Blues’ zorgt voor culturele noot

Naar goede gewoonte sluit een cultureel evenement het werkbezoek af. In Assenede heeft het college van burgemeester en schepenen ervoor gekozen om de voltallige delegatie uit te nodigen op een voorstelling van ‘Blues’ van jeugdtheater Triangel. Nadien krijgen alle Assenedenaars nog de mogelijkheid om een praatje te maken met hun lokaal bestuur maar ook met de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde ambtenaren.

Gouverneur en deputatie zwaaien Duitse ambassadeur Cuntz uit

Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers organiseert vanmiddag een gezellig samenzijn in zijn ambtswoning met Dr. Jur. Eckart Cuntz, ambassadeur van Duitsland. De gouverneur doet dat naar aanleiding van de nakende pensionering van de Duitse ambassadeur, in juni 2015. Naast de gouverneur en de Oost-Vlaamse deputatie hebben ook de heer Daniel Termont, burgemeester van de Stad Gent, en mevrouw Anne De Paepe, rector van Universiteit Gent, hun aanwezigheid bevestigd. Enkele Oost-Vlaamse relaties uit de economische en culturele sector zijn eveneens van de partij.

Gouverneur Jan Briers: “Sinds de aanstelling van Dr. Jur. Eckart Cuntz als ambassadeur van Duitsland in België in augustus 2011 was hij vele keren te gast in Oost-Vlaanderen. In 2012 was er een officiële ontvangst in onze provinciehoofdstad Gent. In 2013 verbleef hij een volledige eerste maart in Dendermonde, op persoonlijke uitnodiging van burgemeester Piet Buyse. In 2014 was hij aanwezig op de Herdenkingsfeesten in Ronse. Dat jaar was hij ook beschermheer van de tentoonstelling ‘de erfenis van Karel De Grote 814 – 2014’ in het provinciaal erfgoedcentrum Ename. Deze tentoonstelling heeft hij overigens ook persoonlijk bezocht. Meer recentelijk, in februari 2015, bracht hij een bezoek aan het Bayer CropScience Innovation Center in Zwijnaarde. Voor de provincie Oost-Vlaanderen was dit bezoek een uitgelezen kans om haar bijzondere troeven – kennis en innovatie – extra in de verf te zetten. Twee maanden geleden, in maart 2015, was hij nog te gast in de pas geopende expo in het Museum van Deinze en Leiestreek ‘Ausweis bitte’ over de Eerste Wereldoorlog. Met de bijeenkomst willen we de heer Eckart Cuntz uitdrukkelijk bedanken voor zijn oprechte interesse in onze boeiende en bloeiende provincie Oost-Vlaanderen.”

Werkbezoek aan de koningin der Vlaamse Ardennen: Ronse

Op vrijdag 24 april trekken de gouverneur en deputatie naar de meest zuidelijke stad van Oost-Vlaanderen: Ronse. Omwille van haar unieke ligging en groene omgeving gaf schrijver Omer Wattez Ronse reeds in de 19e eeuw de bijnaam ‘Koningin der Vlaamse Ardennen’. Volgens velen was hij ook de bedenker van de term ‘Vlaamse Ardennen’ en dé grondlegger van het toerisme in zuid-Oost-Vlaanderen.

Cultuur in teken van het De Rore Festival

Na het werkbezoek nodigt het college van burgemeester en schepenen de Oost-Vlaamse delegatie uit voor het concert van Currende en Joachim Brackx in de Sint-Hermeskerk. Dit concert is slechts een van de vele optredens in het kader van het De Rore Festival. De stad heeft dit festival opgezet ter ere van de 500ste verjaardag van de befaamde polyfone componist én Ronsenaar Cypriaan De Rore.

Gevarieerde agenda

Op de agenda staan zowel algemene als lokale punten. Wat ruimte betreft, is er aandacht voor het woonuitbreidingsgebied aan de Kapellestraat. Op vlak van mobiliteit wordt gedebatteerd over de treinverbindingen naar Ronse, de voetgangersbrug over het station, de fietsbrug naast de Pessemiersbrug en de Oude Spoorweglijn 87/Ligne 87. Inzake milieu wordt het patrimonium Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen besproken, naast de acties rond klimaatneutraliteit en de problematiek van de grondverschuivingen. Ook integraal waterbeleid komt ter sprake, met de provinciale subsidie voor werken aan de waterlopen. Aandacht is er ook voor sport (Intergemeentelijke Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen), welzijn en gezondheid (toekomst PISAD) en onderwijs (toekomst Insituut Heynsdaele). Uiteraard staat ook economie geagendeerd met het nieuw detailhandel-onderzoek, de subsidie voor handelskernversterking en de provinciale invulling TIO3.

Tijdens het werkoverleg worden eveneens enkele specifiek Vlaamse (heraanleg riolering Broeke, bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen en Programmatische Aanpak Stikstof) en federale materies (noodplanning) aangekaart.

Praktisch

Het werkbezoek vindt plaats vanaf 17 uur in het stadhuis van Ronse aan de Grote Markt. Het persmoment staat omstreeks 19u15 gepland. Journalisten kunnen zich aanmelden via sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be