Boeken spotten in Hamme

Op vrijdag 17 oktober ontving de gemeente Hamme de provinciegouverneur en deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun culturele Ronde van Oost-Vlaanderen.

Ook in Hamme had het gemeentebestuur vragen over de impact van het nieuw Vlaams Regeerakkoord. Het provinciebestuur gaf aan ondertussen in overleg te zijn met minister Homans om meer duidelijkheid te krijgen over de bevoegdheden en financiering. Momenteel is het niet duidelijk welke bevoegdheden precies worden overgedragen maar het staat wel vast dat voor elke bevoegdheid die wordt overgedragen, ook de middelen en lasten meegaan.

Op vlak van cultuur ging alle aandacht naar het Vikingenmuseum en de toekomst daarvan. Het provinciebestuur liet weten dat het enkel financiële steun kan geven aan instellingen met een kwaliteitslabel. Ook kleine musea dienen immers te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen en museale normen. Bij de provincie werken consulenten die de nodige expertise hebben om een lokaal museum te begeleiden om te kunnen voldoen aan de nodige kwaliteitseisen. De Provincie stelde dan ook voor aan de gemeente Hamme om een beroep te doen op het advies en de begeleiding van de consulenten van de provincie, en dit voor alle aspecten van de museumwerking.

Wat ruimtelijke ordening betreft, was er aandacht voor de kleinschalige windturbines die de gemeente wil inplanten. De Provincie liet weten dat het een planproces windturbines heeft opgestart om structuur aan te brengen in de aanvragen voor aanplanting. Er zal ook actie worden ondernomen voor wat betreft de windturbines in Hamme, maar de termijn hiervan is nog niet gekend.

Verder is het bijzonder economisch knooppunt (BEK) Zwaarveld besproken. Zwaarveld is een van de vier geselecteerde BEK’s in de provincie Oost-Vlaanderen. Ook al wordt geopteerd om in eerste instantie in te zetten op de BEK’s Assenede-Zelzate en Sint-Gillis-Waas, dringt het gemeentebestuur van Hamme er bij de Provincie toch op aan om effectief een taakstelling inzake bedrijvigheid toebedeeld te krijgen.

Vervolgens kwam de zone voor verblijfsrecreatie Akkershoofd aan bod. Hierover is in juni al een eerste technische vergadering opgezet. De Provincie bevestigt dat het gebied inderdaad heel bijzonder is door de talrijke visvijvers maar geeft tegelijkertijd mee dat het geen nieuwe weekendverblijfzones wil creëren in openruimte gebied. Reden hiervoor is dat de Provincie met haar beleid duidelijkheid wil scheppen voor iedereen. Daarnaast wil ze het principe ‘waar je mag bouwen, mag je ook wonen’ hanteren om in de toekomst dergelijke problemen te vermijden.

Inzake dierenwelzijn, uitte het gemeentebestuur haar bezorgdheid met betrekking tot het Islamitisch offerfeest en de aankondiging van Vlaams minister Weyts om vanaf volgend jaar tijdelijke slachtvloeren niet langer toe te laten. De gouverneur liet weten dat hij deze bezorgdheden zou overmaken aan de minister.

Tenslotte zijn nog twee federale punten besproken: de politiezones en de noodplanning. Op vraag van de gouverneur worden de verschillende politiezones bezocht om na te gaan waar men nauwer kan samenwerken en waar men eventueel tot een fusie kan komen. Inzake noodplanning vraagt de gouverneur het gemeentebestuur om lid te worden van het project ondersteuning gemeentelijke noodplanning. Noodoefeningen zijn immers noodzakelijk en dit project ondersteunt de gemeentebesturen in hun oefenbeleid.

Na het werkoverleg opende gouverneur Briers, samen met burgemeester Herman Vijt en jeugdauteur Kristin Vanlierde, het Boekenweekend in CC Jan Tervaert. Het cultureel evenement in Hamme is al aan zijn zevende editie toe en kreeg dit jaar als thema ‘Wie boekt, die vindt’ mee. Naar schatting 2000 bezoekers kwamen een kijkje nemen. De toespraak van de gouverneur vindt u hier.