‘Blues’ in Assenede

Op donderdag 7 mei brachten de gouverneur en Oost-Vlaamse deputatie een werkbezoek aan de gemeente Assenede, helemaal in het noorden van de provincie. Het werkbezoek kaderde in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen en was het 42ste op rij.

Water en mobiliteit kleuren agenda

Ook in Assenede stelde het gemeentebestuur vragen over de wijzigende provinciale bevoegdheden, naar aanleiding van het Vlaams Regeerakkoord. Het provinciebestuur antwoordde dat de concrete situatie vanaf 1 januari 2017 in de komende maanden duidelijker zal worden. Het is in ieder geval de bedoeling dat minister Homans voor het zomerreces over de toewijzing van de taken en het personeel beslist.

Uiteraard stond water op het programma. De gemeente Assenede, een van de grootste van Oost-Vlaanderen en gelegen in de polders, besteedt dan ook veel aandacht aan afwatering. In Assenede zijn heel wat lopende kilometers grachten en waterlopen die onderhouden moeten worden en een groot deel hiervan heeft de gemeente in eigen beheer. Daarnaast wordt Assenede door vier polderbesturen beheerd. De gemeente vroeg aan het provinciebestuur of die een rol kan spelen in het efficiënter organiseren van die polderbesturen. De Provincie liet van haar kant weten dat zowel het schrijven van een nieuw polderdecreet als het afschaffen of fusioneren van polders binnen de huidige wetgeving een bevoegdheid is van de Vlaamse regering. Desalniettemin is het voor de gemeente steeds mogelijk om zelf een fusie- of uitbreidingsvoorstel in te dienen bij de minister. Daarnaast kwam ook een vraag over de riolering. Blijkt dat de huidige rioleringsgraad voor de gemeente Assenede slechts 51.25% bedraagt. Dit betekent dat de gemeente voor torenhoge investeringen staat, als ze de opgelegde doelstelling om tegen 2027 overal riolering of waterzuivering te bekomen, wenst te behalen. In Vlaanderen werd intussen weerlegd dat alle huishoudelijk afval tegen 2027 moet zijn gezuiverd. Dit is inderdaad niet haalbaar. Daarom vraagt het integrale waterbeleid om een gebied-specifieke benadering waarbij in gebieden zoals deze de aanpak van zowel puntbronnen als diffuse bronnen van verontreiniging, samen met een goed peilbeheer, voorop staan.

Een ander belangrijk punt op de agenda is mobiliteit, meer bepaald de omvorming van de N49 tot autosnelweg. Het gemeentebestuur had hierover enkele vragen en bezorgdheden meegegeven. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaf de gemeente een actuele stand van zaken van de werken. Het is duidelijk dat de ombouw van de N49 tot autosnelweg conform het goedgekeurd streefbeeld van 2004 gebeurt. Het streefbeeld voorziet voor Assenede ter hoogte van Zelzate-West een nieuwe aansluiting op het hoger wegennet. Daarom komt er een nieuwe verbindingsweg vanaf de Stoepestraat naar de R4-West (Kanaalstraat), met rechtstreekse ontsluiting op de R4. Nog in dat streefbeeld is bepaald dat er op het grondgebied van Assenede vier bruggen over de N49 zullen komen, om de noordzuid-barrièrewerking van de N49 te milderen en de lokale verbindingen te garanderen. Voor een aantal projecten zijn studies lopende en het spreekt voor zich dat er op dezelfde manier wordt overlegd met de betrokken gemeenten en instanties. Verder heeft het provinciebestuur de gemeente de raad gegeven om werk te maken van een goed uitgewerkt mobiliteitsplan aangezien dit plan een vereiste blijft om in aanmerking te komen voor verschillende subsidies.

Naast water en mobiliteit, was er aandacht voor klimaatneutraliteit. Assenede heeft reeds het milieucontract ondertekend. Nu onderzoekt de gemeente wat de financiële impact is en de extra werklast voor het personeel om ook het burgemeestersconvenant te ondertekenen.

Wat de slimme samenwerking betreft, liet Assenede weten dat het via het Netwerk Meetjesland momenteel twee pistes onderzoekt om de streekwerking te continueren. Verder loopt de samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW goed, met reeds een gemeenschappelijke secretaris, een personeelsdienst en een financiële dienst. Het is bovendien de bedoeling dat tegen 1 januari 206 alle administraties in het gemeentehuis gehuisvest zijn.

De gemeente maakt deel uit van het project noodplanningsambtenaren en krijgt hiervoor ondersteuning van de federale diensten van de gouverneur op vlak van noodplanning. Van de gemeente Evergem is vernomen dat zij bereid zijn om Assenede bij te staan in geval van nood. Verder is het de bedoeling om de samenwerking tussen de gemeenten te versterken binnen de hulpverleningszones. In Brussel worden momenteel communicatieambtenaren opgeleid die dan ter beschikking kunnen gesteld worden van de lokale besturen bij rampen. Ook de uitbreiding van Be-Alert, een alarmeringssysteem via GSM of telefoon, is lopende.

Tenslotte heeft het provinciebestuur de gemeente gefeliciteerd voor het grensoverschrijdende project Aan-Z dat ouderen uit de eenzaamheid haalt en houdt. De Provincie gaf ook aan dat het via de provinciale dienst Economie, Europese en internationale samenwerking steeds bereid is om Assenede te informeren over mogelijke Interregprogramma’s om Europese middelen te verkrijgen en, indien nodig, de indiening van een project te begeleiden.

Musical Blues

Na de werkvergadering stond de musical ‘Blues’ van Jeugdtheater Triangel op het programma. Voor de voorstelling werkt Triangel samen met het Nieuw Asseneeds Toneel en La Folie Jolie. Het stuk van Nico de Woyer werd bewerkt door regisseur Frank Calle. Een twintigtal kinderen gaf er het beste van zichzelf in een twee uur durende show. Na de voorstelling kregen de Assenedenaars nog de mogelijkheid om een praatje te maken met hun gemeente- en provinciebestuur.