Bij Lede, haar Ledenaars en ‘Le Grand Jacques’

Op donderdag 18 september legden de gouverneur en deputatie een werkbezoek af in Lede. Aan de hand van een promofilmpje toonde burgemeester Roland Uyttendaele aan dat Lede een bruisende gemeente is, waar het goed is om wonen. In het filmpje fietst de burgemeester, samen met heel wat medewerkers en sympathisanten, door zijn geliefde gemeente. Onder andere de markt, diverse scholen, de bibliotheek, het OCMW, de brandweer en verschillende ‘Leedse’ bezienswaardigheden passeren de revue. Een opmerkelijke gast in het fietsende gezelschap: de laatste Belgische tourwinner, Lucien Van Impe.

Tijdens het werkbezoek werden terug heel wat vragen gesteld over het nieuw Vlaams regeerakkoord en de gevolgen van dat akkoord voor de provincie en de gemeenten. Het is duidelijk dat de vooropgestelde afbouw van de provincies voor de gemeenten, en dus ook voor Lede, een aantal belangrijke consequenties heeft.

Wat sport betreft, gaf Lede aan dat het in het verleden gretig gebruik heeft gemaakt van de provinciale sportdienst en vroeg zich af of dit in de toekomst nog altijd mogelijk zou zijn. Hierop antwoordde gedeputeerde Bruggeman, bevoegd voor sport, dat de provincies (beleids)keuzes moeten maken, een gevolg van de verschuiving in het takenpakket en de daaraan gekoppelde beperking in middelen. Dit betekent inderdaad dat er heel wat verandert en een aantal vormen van ondersteuning (onder andere subsidies) wegvallen, iets wat de gemeente Lede toch wel betreurde. Hetzelfde geldt overigens voor de gewaardeerde diensten welzijn en cultuur van de provincie.

Inzake mobiliteit heeft de gemeente ervoor gekozen om te blijven investeren in de fietsvoorzieningen. Dit moet op termijn het aantal verplaatsingen met de wagen terugdringen en de leefbaarheid in de gemeente verhogen. De gemeente stelde een aantal specifieke vragen over de nieuwe fietsinfrastructuur waarop de provincie doorverwees naar de richtlijnen in het Vademecum Fietsvoorzieningen, een gezamenlijk ontwerp van de gemeente, het gewest, de provincie en De Lijn.

Ook in Lede is over water gesproken, meer bepaald over het veiliger maken van het voet- en moutainbikepad dat op een tweetal plaatsen door de Molenbeek is geërodeerd. Een volledig dossier met mogelijke oplossingen hieromtrent wordt binnenkort aan de deputatie voorgelegd.

Ruimte stond eveneens op de agenda, met twee dossiers: het woonuitbreidingsgebied Rijsveld aan de Ronkenburgstraat – Groenstraat en het woonuitbreidingsgebied aan de Essestraat. Beide dossiers kregen van de gemeenteraad een voorwaardelijk gunstig advies, onder opschortende voorwaarden. Eerst wordt nog een bilateraal overleg provincie/gemeente belegd en dan is het aan de deputatie om in de komende weken een beslissing te nemen.

Lede liet weten zelf al veel acties te hebben ondernomen inzake Klimaatneutraliteit 2050. Vooraleer het milieucontract te ondertekenen, nodigt de gemeente de provincie uit voor een nieuw overleg zodat de mogelijkheden van het burgemeestersconvenant en de samenwerking kunnen worden (her)bekeken. Wat Fair Trade betreft, voldoet Lede aan vijf van de zes criteria om het label binnen te halen. De gemeente doet er alles aan om tegen eind 2015 het label te verkrijgen.

Vragen rond de actuele energieproblematiek sloten het werkoverleg in Lede af. De gouverneur stelde de burgemeester enigszins gerust. Lede zit in schijf 1 en de kans is klein dat deze schijf zal moeten worden afgeschakeld. Maar de kans blijft wel reëel, dus is het goed om voorbereid te zijn. De gouverneur liet nog weten dat hij reeds op 10 september een overleg had met diverse veiligheidsdiensten en nutsbedrijven en dat alle burgemeesters op maandag 6 oktober zullen worden uitgenodigd in het Provinciehuis voor een stand van zaken.

Na het werkoverleg was het tijd voor het Franse chanson in Gemeenschapscentrum De Volkskring in Lede. Muzikale veelvraat Riguelle vertolkte er op onnavolgbare wijze nummers van ‘Le Grand’ Jacques Brel. Of zoals men het hier en daar heeft neergeschreven: “Personne chante Brel comme Riguelle!”