Bezoek aan Aalst, tweede grootste Oost-Vlaamse stad

De gouverneur en deputatie brachten op 30 januari een werkbezoek aan de stad Aalst. Dit bezoek kaderde in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen en was het 32ste op rij.

Mobiliteit

Heel wat mobiliteitspunten kleurden de agenda. Het stadsbestuur was geïnteresseerd in een stand van zaken voor wat betreft de fietssnelwegen en lokale functionele fietsroutes. De Provincie liet weten dat het bestuur akkoord gaat met het ontwerp-fietssnelwegenplan maar dat dit plan nu verder afgetoetst wordt bij verschillende instanties, waaronder de lokale besturen. In mei wordt het fietssnelwegenplan, na de consultatieronde, opnieuw aan de deputatie voorgelegd.

Wat de lokale functionele fietsroutes (LFF) betreft, zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het kader van het subsidiereglement. Het toepassingsgebied is verder verfijnd tot de aanleg en de verbetering van de fietsinfrastructuur gelegen op een door de deputatie gekwalificeerde lokale, functionele fietsroute. Verder overleg zal plaatsvinden om af te stemmen welke lokale fietsroutes gekwalificeerd kunnen worden als lokale functionele fietsroute.

Cultuur & erfgoed

De Stad Aalst plant een project waarbij een combinatie tot stand wordt gebracht van een nieuwe bibliotheek met de Academie voor podiumkunsten. Dit project is een realisatie van de Stad Aalst, samen met het autonoom gemeentebedrijf AGSA. Dergelijke initiatieven waarbij in één infrastructuur verschillende (culturele) instellingen samen met of rond de bibliotheek worden samengebracht, wordt reeds jarenlang onder de aandacht gebracht door het Streekgericht Bibliotheekbeleid van de provincie. De Provincie liet weten dat ze bereid is om haar medewerking te verlenen aan het verder uitdragen en promoten van het concept. Een financiële ondersteuning is niet voorzien. Zodra de nieuwe instelling actief is, kan ze wel beroep doen op ondersteuning voor projecten via het reglement voor projectsubsidies aan cultuur spreidende en cultuur educatieve projecten met bovenlokale uitstraling. Dit uiteraard voor zover de Provincie op dat moment nog over deze bevoegdheden beschikt.

Het stadsbestuur polste naar de visie van de Provincie voor wat betreft de herbestemmingen van kerken en pastorieën. Het provinciebestuur gaf aan de lokale besturen te willen ondersteunen. In de eerste plaats is dat met steun en advies voor de herbestemming van de gebouwen via het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel, waarmee de Provincie nauw samenwerkt. In de tweede plaats is dat met bijkomend advies te geven door haar diepgaande expertise en netwerk over en in de regio. De erfgoedconsulenten van de provincie zijn dus beschikbaar voor advies en begeleiding van herbestemmingsprojecten. Specifieke subsidiemogelijkheden rond herbestemming zijn er echter niet bij de Provincie. Die zijn er wel op Vlaams niveau.

Milieu

Centraal op milieuvlak stond het project van Landschap van Erembald tot Kravaalbos. Het projectgebied heeft heel wat kernkwaliteiten, zowel op vlak van cultuur als natuur. De Stad Aalst vroeg in welke mate het Vlaamse Gewest haar steentje kon bijdragen aan het versterken van de eerder genoemde kwaliteiten. Gesprekken zijn lopende.

Welzijn

Op vlak van welzijn heeft het provinciebestuur aandacht gevraagd voor het armoede- en preventief drugbeleid in de Stad Aalst. De Stad gaf aan bewust te zijn van het armoedeprobleem en liet weten dat er binnenkort een procedure wordt opgestart voor de aanwerving van een voltijdse armoedecoördinator. Daarnaast startte Aalst een paar sociale projecten op zoals voedselbedeling en een sociale kruidenier. De Stad erkende evenzeer het groot drugprobleem en liet weten te zullen inzetten op preventie.

Flamenco

Na het werkbezoek woonde de delegatie het optreden Flamencura van Paco Peña bij in CC De Werf. De performers (drie gitaristen, dansers, een zanger en een percussionist) haalden er het beste uit zichzelf om vorm te geven aan een krachtige flamenco-ervaring. Nadien konden de Ajuinen nog een praatje maken met hun burgemeester en schepenen, naast het meegereisde gezelschap van de provincie: de gouverneur, de gedeputeerden en de provinciale, Vlaamse en federale ambtenaren.