De unieke positie van de gouverneur, op het kruispunt van verschillende bestuursniveaus, brengt heel wat bevoegdheden met zich mee.

Provinciale taken

Samen met de deputatie is hij de partner die het dichtst bij de lokale besturen staat. De gouverneur is een schakel tussen het Vlaams Gewest, de provincie, de steden en gemeenten. In dit kader situeren zich zijn initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.

Federale taken

Als federale regeringscommissaris heeft hij de opdracht de uitvoering en toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Zijn federale opdrachten situeren zich o.m. in:

 • Civiele veiligheid en noodplanning
 • Politionele veiligheid en openbare orde
 • Specifiek administratief toezicht op de werking van de lokale politie
 • Brandweer
 • Goedkeuring rally’s
 • Advies i.k.v koninklijke predicaten
 • Advies i.v.m de vestiging van een apotheek

Daarnaast heeft hij representatieve en protocollaire opdrachten waarvan het begeleiden van de koninklijke familie bij een bezoek aan de provincie de belangrijkste is.

Volgens het wetboek van strafvordering moet de gouverneur ook jaarlijks alle strafinstellingen in de provincie bezoeken.

Vlaamse taken

Zijn opdrachten als Vlaams regeringscommissaris zijn o.m.:

 • Toezicht op de lokale besturen en klachtenbehandeling
 • Goedkeuring van de jaarrekeningen van de lokale besturen
 • Eedafleggingen Oost-Vlaamse burgemeesters
 • Benoeming van stedenbouwkundige inspecteurs
 • Uitvoeren van tuchtonderzoek op vraag van de minister
 • Klachten i.v.m. milieuhandhaving
 • Klachten i.v.m. oneigenlijk gebruik van taxivergunningen en beroepsinstantie bij weigering taxivergunning door lokaal bestuur
 • Advies bij eretitels (mandatarissen) en eretekens (mandatarissen en overheidspersoneel)
 • Beroepsinstantie bij weigering jachtverlof
 • Conformiteitscontrole van de ontwerpdossiers aanleg openbare rioleringen door de gemeentebesturen
 • Advies bij restauratiedossiers van gemeenten en kerkfabrieken (restauratiepremies)
 • Toezicht binnen de procedure voor werken aan niet-monumentale kerkgebouwen

In opdracht van de Vlaamse regering coördineert de gouverneur een aantal strategische projecten, met name het Parkbosproject, het project Gentse KanaalzoneLandschapspark DrongenSchelde Sterk Merk,  Van Erembald tot Kravaalbos,  het Complex Project Klein-Rusland, het Openruimteproject Moervaartvallei, Rodeland en Borluut.

De gouverneur is ook voorzitter van de 5 Oost-Vlaamse bekkenbesturen. Samen met deze besturen maakt hij werk van een integraal waterbeleid om de problematiek van de overstromingen aan te pakken.